จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,355.50683.6071.0 %5.0347.66232.6333.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง4,447.81660.8085.1 %5.0102.48190.00-85.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง106,526.6637,722.0564.6 %5.0689.15173.2274.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง3,044.081,833.4039.8 %5.0537.82326.7439.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,855.161,227.2057.0 %5.0537.82109.1979.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง14,046.419,912.0029.4 %5.01,716.81476.2772.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง4,011.40686.0082.9 %5.0241.7632.6686.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี4,004.39376.0090.6 %5.0337.2592.1572.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,714.36419.0088.7 %5.0321.1489.1472.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,290.09375.0088.6 %5.0239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง5,565.805,699.00-2.4 %0.01,032.23836.9618.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,741.763,811.74-1.9 %0.0880.10526.6840.2 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,399.31355.0085.2 %5.0439.65169.1061.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,919.182,820.0028.0 %5.0651.93470.2527.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง2,902.771,612.4044.5 %5.0613.92379.4638.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง3,042.461,075.2064.7 %5.0537.83391.6827.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง2,918.461,037.0064.5 %5.0575.85833.62-44.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,217.921,966.0011.4 %5.0389.20414.00-6.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,666.991,194.0067.4 %5.0880.14723.5617.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,183.731,640.7048.5 %5.0632.91213.3966.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,680.898,180.1435.5 %5.0900.35196.1078.2 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง62,546.1650,983.0118.5 %5.0399.05898.50-125.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,305.031,298.0060.7 %5.0491.61488.810.6 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,825.313,026.0037.3 %5.071.00143.30-101.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,172.421,041.6067.2 %5.0613.8870.4288.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,683.48757.0071.8 %5.0480.77257.7946.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,635.742,407.0033.8 %5.0651.91172.5273.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง6,170.4929,751.50-382.2 %0.01,152.55761.7533.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง4,094.175,251.10-28.3 %0.01,051.25786.0825.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง2,961.831,471.0050.3 %5.0594.86182.4069.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง4,373.516,196.00-41.7 %0.0899.1296.9989.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,093.271,683.8045.6 %5.0594.86248.9058.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง3,004.264,234.80-41.0 %0.0594.86427.0828.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง2,918.531,925.5034.0 %5.0423.63272.9335.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,509.691,531.0066.1 %5.0766.01254.6766.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,856.711,564.2045.2 %5.0461.75104.3877.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง38,849.702,610.0093.3 %5.012,023.48270.4297.8 %5.0
รจจ.ระนอง 890,660.6924,881.3697.2 %5.08,294.19424.7894.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,404.95628.8073.9 %5.0366.67143.6960.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง5,559.974,980.0010.4 %5.01,374.52441.7867.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,159.861,180.0062.7 %5.0670.95239.5064.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,124.773,921.89-25.5 %0.0594.87315.1447.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง2,958.111,826.4038.3 %5.0395.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,419.362,297.0032.8 %5.0575.85250.8056.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง26,253.6113,294.0049.4 %5.02,884.53424.6285.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง4,037.513,352.0017.0 %5.0277.61495.96-78.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง33,470.1525,325.0124.3 %5.0875.61522.6240.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง15,293.4013,426.0012.2 %5.0514.93499.802.9 %1.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี24,230.658,048.0066.8 %5.0584.92217.6662.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง9,157.3315,742.27-71.9 %0.01,369.281,719.50-25.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,461.182,315.0033.1 %5.0746.99159.9378.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง762.411,472.00-93.1 %0.0423.72179.7557.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,375,489 321,707 76.61 % 53,431 18,350 65.66 %