จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,597.661,035.0060.2 %5.0467.39106.3877.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร17,304.0811.1999.9 %5.064.62167.83-159.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร3,081.571.00100.0 %5.0657.550.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,822.861,492.0047.1 %5.0600.5027.1495.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร20,129.1312,361.0038.6 %5.01,855.56415.1577.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,499.02205.0094.1 %5.0478.9815.4296.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,622.51519.0085.7 %5.0305.4157.8781.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,801.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5322.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,505.781,651.0063.4 %5.0295.8357.9580.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ3,900.08409.0089.5 %5.0297.5033.3488.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,573.22428.0088.0 %5.0257.7536.1086.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน5,444.57900.0083.5 %5.0492.7877.7684.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,804.93359.0090.6 %5.0387.4559.4184.7 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,682.077,230.00-96.4 %0.0828.95267.0867.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร12,106.354,796.5060.4 %5.01,170.98582.3150.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร4,006.411,641.0059.0 %5.01,037.87851.2018.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,076.181,755.0042.9 %5.0657.55249.2362.1 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร3,442.662,544.0026.1 %5.0809.68386.6552.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร5,054.691.00100.0 %5.01,456.220.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร2,097.081.00100.0 %5.0509.860.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,768.181.00100.0 %5.0942.790.9599.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,058.742,763.0031.9 %5.0834.07333.5560.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,718.158,719.91-52.5 %0.01,266.06590.3253.4 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร77,179.8952,452.0032.0 %5.0601.52555.507.7 %3.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,440.901.00100.0 %5.0809.680.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,578.436,402.00-39.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7055.6612.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,391.99768.0077.4 %5.0790.66118.2585.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,919.92140.0095.2 %5.0600.53380.0036.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,446.454,330.00-25.6 %0.0752.63396.8447.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร32,709.7152,071.90-59.2 %0.02,597.211,741.1533.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร7,024.442,206.1068.6 %5.01,627.391,336.0017.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,520.552,122.0039.7 %5.0771.65115.2685.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,279.9514,289.79-127.5 %0.01,418.19125.9291.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร11,022.911,622.0085.3 %5.0752.63351.1453.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร2,056.631,926.876.3 %3.0315.29362.98-15.1 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,329.292,166.0034.9 %5.0809.680.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,398.511,943.0042.8 %5.0694.75288.3458.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,302.412,892.7212.4 %5.0638.5436.1794.3 %5.0
สพ.ชุมพร3,427.933,525.00-2.8 %0.0809.68343.6457.6 %5.0
รจจ.ชุมพร 46,512.7428,440.0038.9 %5.0903.01317.3264.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,644.28884.0066.6 %5.0486.41340.2530.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร5,144.153,387.0034.2 %5.01,247.05452.0063.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร3,050.681,153.0062.2 %5.0695.58380.1945.3 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,148.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,018.86276.4572.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร3,393.431,929.0043.2 %5.0790.6970.2191.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,309.645,105.91-54.3 %0.0752.63300.2660.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร11,114.842,857.6074.3 %5.0781.87352.9554.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 136,137.1412,676.0064.9 %5.01,351.28315.5676.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 223,139.6912,135.5547.6 %5.01,385.47209.9584.8 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล61,866.8615,547.7874.9 %5.0475.73492.44-3.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร3,199.281.00100.0 %5.0310.420.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร50,965.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,049.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร32,479.541.00100.0 %5.01,003.340.9599.9 %5.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์6,979.0916,762.00-140.2 %0.0617.24368.4140.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร17,465.9917,028.102.5 %1.0713.89493.2830.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน171,345.5222,016.0087.2 %5.02,527.73318.6287.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร25,438.5921,138.0016.9 %5.04,421.76989.0077.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 5,072.152,535.0050.0 %5.0790.66428.2145.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,638.111.00100.0 %5.0486.410.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร25,346.0210,100.0060.2 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 778,604 371,380 52.30 % 54,643 20,480 62.52 %