จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบ11.19ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ167.83ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,822.861,492.0047.1 %5.0600.5027.1495.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร20,129.1312,361.0038.6 %5.01,855.56415.1577.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,505.781,651.0063.4 %5.0295.8357.9580.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ3,936.61409.0089.6 %5.0316.5233.3489.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,573.22428.0088.0 %5.0257.7536.1086.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน5,444.57900.0083.5 %5.0492.7877.7684.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,804.93359.0090.6 %5.0387.4559.4184.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,622.51519.0085.7 %5.0305.4157.8781.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,801.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5322.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ด่านศุลกากรชุมพร3,682.077,230.00-96.4 %0.0828.95267.0867.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพรไม่ครบ4,796.50ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ582.31ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร4,006.411,641.0059.0 %5.01,037.87851.2018.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,076.181,755.0042.9 %5.0657.55249.2362.1 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร3,948.702,763.0030.0 %5.0834.07333.5560.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,718.158,719.91-52.5 %0.01,266.06590.3253.4 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพรไม่ครบ52,452.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,578.436,402.00-39.8 %0.069.130.00100.0 %5.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.063.7055.6612.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,919.92140.0095.2 %5.0600.53380.0036.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรไม่ครบ4,330.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ396.84ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดชุมพร32,709.7152,071.90-59.2 %0.02,597.211,741.1533.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร7,024.442,206.1068.6 %5.01,627.391,336.0017.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,520.552,122.0039.7 %5.0771.65115.2685.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร11,022.911,622.0085.3 %5.0752.63351.1453.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรไม่ครบ1,926.87ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ362.98ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,329.292,166.0034.9 %5.0809.680.00100.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรไม่ครบ1,943.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ288.34ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,302.412,892.7212.4 %5.0638.5436.1794.3 %5.0
สพ.ชุมพร3,427.933,525.00-2.8 %0.0809.68343.6457.6 %5.0
รจจ.ชุมพร 46,512.7428,440.0038.9 %5.0903.01317.3264.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,644.28884.0066.6 %5.0486.41340.2530.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร5,144.153,387.0034.2 %5.01,247.05452.0063.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สปส.จ.ชุมพร4,148.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,018.86276.4572.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร3,393.431,929.0043.2 %5.0790.6970.2191.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพรไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ300.26ประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร11,114.842,857.6074.3 %5.0781.87352.9554.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 136,137.1412,676.0064.9 %5.01,351.28315.5676.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 223,139.6912,135.5547.6 %5.01,385.47209.9584.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ชุมพรปัญญานุกูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร50,965.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,049.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์6,979.0916,762.00-140.2 %0.0617.24368.4140.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร17,465.9917,028.102.5 %1.0713.89493.2830.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน171,345.5222,016.0087.2 %5.02,527.73318.6287.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร25,438.5921,138.0016.9 %5.04,421.76989.0077.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 5,072.152,535.0050.0 %5.0790.66428.2145.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร25,346.0210,100.0060.2 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 515,834 263,623 0.00 % 37,150 15,341 0.00 %