จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,668.541,032.0061.3 %5.0434.33141.5967.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,417.068,456.00-147.5 %0.0719.55142.2380.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,326.761,856.0044.2 %5.0662.5034.2094.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี14,154.1410,314.9027.1 %5.02,518.29962.3661.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,660.152,500.0055.8 %5.0283.96128.9154.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล4,655.231,486.0068.1 %5.0486.36114.9176.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง3,951.50826.0079.1 %5.0292.48113.8861.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,272.961,012.0076.3 %5.0312.85115.1663.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,200.891,226.0070.8 %5.0276.44114.4158.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,982.10839.0078.9 %5.0137.1927.3080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,060.66710.0082.5 %5.0400.40114.0271.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง6,991.60503.0092.8 %5.01,744.34109.3793.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ3,938.52636.0083.9 %5.0275.717.3597.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์3,982.84712.0082.1 %5.0260.804.8598.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,291.42434.0089.9 %5.0384.977.3398.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,725.545,700.20-53.0 %0.0612.99403.8434.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี3,960.931,686.0057.4 %5.0909.71793.8812.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 84,096.063,116.4823.9 %5.01,421.16446.8268.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,378.043,128.007.4 %3.5700.55378.7145.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1035,388.4131,629.0010.6 %5.012,535.745,215.4558.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี3,079.531,150.0062.7 %5.0646.20327.1949.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี3,961.073,776.544.7 %2.0909.7110,019.19-1,001.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,542.974,555.70-79.1 %0.0554.87144.4274.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,821.813,497.768.5 %4.0795.64800.72-0.6 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี37,675.246,110.0083.8 %5.013,641.27410.2597.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี6,528.4318,873.84-189.1 %0.01,004.79395.8760.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1116,006.6020,995.00-31.2 %0.05,331.984,822.709.6 %4.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี3,930.843,348.8014.8 %5.0890.71280.5468.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,680.221,026.0061.7 %5.0434.320.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,821.051,233.0056.3 %5.0529.39205.9061.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี4,467.824,676.91-4.7 %0.0871.69428.2250.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,385.111,315.855.0 %2.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,517.995,170.00-14.4 %0.01,118.91453.2659.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,581.853,977.00-11.0 %0.0776.61191.4075.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี22,020.0236,407.64-65.3 %0.03,648.03307.3291.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี4,137.842,355.0043.1 %5.0985.79485.0350.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,790.302,024.0046.6 %5.0852.68490.3042.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,684.002,217.0039.8 %5.0814.65365.9655.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี7,465.316,965.406.7 %3.01,461.17723.3750.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี5,703.973,339.0441.5 %5.0738.5945.0893.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี3,398.312,505.5026.3 %5.0700.55418.0040.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี16,017.9121,577.00-34.7 %0.01,886.04822.1056.4 %5.0
รจก.ลพบุรี 68,218.2455,355.0018.9 %5.01,052.37996.505.3 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,930.441,539.0047.5 %5.0529.4198.3281.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,533.832,957.1816.3 %5.0757.60316.3158.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,328.881,401.0057.9 %5.0681.54383.4443.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี5,827.127,518.00-29.0 %0.01,194.97676.9543.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี4,641.943,654.5621.3 %5.01,156.93176.2184.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี6,212.007,803.00-25.6 %0.01,520.61830.0045.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี7,015.196,689.984.6 %2.02,031.681,930.105.0 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 116,236.3121,829.86-34.5 %0.01,248.35586.8453.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 234,933.4321,425.8038.7 %5.04,134.631,563.8662.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 66,075.145,793.514.6 %2.0362.99344.845.0 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี136,561.17130,230.524.6 %2.02,234.572,122.845.0 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 212,233.6311,666.514.6 %2.0663.40630.235.0 %2.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี18,592.1812,451.0033.0 %5.0609.90579.415.0 %2.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี25,750.5724,556.844.6 %2.0835.60793.825.0 %2.5
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี15,298.3812,240.0020.0 %5.0659.77591.8510.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง47,870.9926,665.0044.3 %5.0737.61770.61-4.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล55,662.4853,082.104.6 %2.0851.26808.705.0 %2.5
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 9,985.932,161.2878.4 %5.03,848.6367.0098.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี41,966.3919,087.0054.5 %5.02,549.742,379.416.7 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 4,161.293,828.008.0 %4.0852.66327.0761.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,192.012,302.0427.9 %5.0624.49189.8469.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี23,362.2522,279.234.6 %2.03,637.097,309.74-101.0 %0.0
รวม 839,526 690,100 17.80 % 98,125 57,304 41.60 %