จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,872.45936.0050.0 %5.0392.65264.1032.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล30,479.5711,891.0061.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล2,868.634,574.70-59.5 %0.0544.78235.6056.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,062.081,010.0067.0 %5.0506.7551.2589.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล9,289.537,011.6724.5 %5.01,818.85713.4560.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,759.88196.0095.9 %5.0234.7428.5087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,354.31435.0087.0 %5.0167.7874.1055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,364.01613.0081.8 %5.0258.6493.1064.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,153.55446.0089.3 %5.0160.7376.0052.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,458.44660.0080.9 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า3,391.67700.0079.4 %5.0355.6576.0078.6 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,603.369,284.2720.0 %5.0859.76323.0062.4 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,476.705,530.00-23.5 %0.0529.09137.7574.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,289.751,397.0057.5 %5.0734.94264.1064.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,686.131,071.6060.1 %5.0430.69333.4522.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,878.382,167.0055.6 %5.01,324.44950.0028.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,017.281,345.0055.4 %5.0620.85158.6974.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล2,964.761,155.0061.0 %5.0544.78618.45-13.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,677.611,896.0029.2 %5.0392.651,135.25-189.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,246.323,843.009.5 %4.5922.52416.1054.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,211.821,904.0054.8 %5.01,001.17586.1541.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,161.291,422.0055.0 %5.0639.86605.155.4 %2.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,404.069,848.74-123.6 %0.0960.26218.5077.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,191.722,316.0027.4 %5.0677.89204.2569.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,193.33694.0068.4 %5.045.0478.31-73.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,312.90661.0080.0 %5.0658.8872.2489.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,742.241,206.0056.0 %5.0506.75173.1665.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล4,077.713,743.008.2 %4.0734.94295.4559.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,172.311,716.75-46.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,460.992,221.0050.2 %5.01,058.21307.6570.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,272.671,459.0055.4 %5.0639.86268.8558.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล4,530.288,454.84-86.6 %0.01,115.2694.4691.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,779.88995.0090.8 %5.0582.81418.9528.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,614.142,961.0018.1 %5.0772.97514.9033.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,061.351,647.0046.2 %5.0601.83479.4720.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,384.391,447.0057.2 %5.0757.17358.1552.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,750.881,617.0041.2 %5.0449.7053.5788.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล9,189.129,178.000.1 %0.5369.94150.7259.3 %5.0
รจจ.สตูล 30,634.9130,707.00-0.2 %0.0599.33426.7728.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,617.60482.0081.6 %5.0373.64278.3525.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,708.781,564.0057.8 %5.0791.99691.6012.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,528.461,245.0050.8 %5.0525.77178.6066.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,561.714,988.10-9.3 %0.0715.93560.5021.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,379.652,587.0040.9 %5.0601.832.8599.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,439.194,798.4811.8 %5.0770.65757.701.7 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล21,971.579,470.7056.9 %5.01,276.68789.4538.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,239.282,939.1230.7 %5.0280.96250.8310.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล54,158.3051,642.004.6 %2.01,005.51813.3019.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล25,177.0218,248.4027.5 %5.0664.111,265.63-90.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู33,940.7715,570.0054.1 %5.0577.04571.001.0 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,885.3714,260.93-44.3 %0.01,288.801,095.8015.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,103.781,852.3040.3 %5.0639.86141.0178.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,785.32542.0080.5 %5.0354.62190.0046.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล33,861.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,486.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 391,365 268,834 31.31 % 34,307 20,635 39.85 %