จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,419.27597.0075.3 %5.0380.29188.2750.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง8,714.534,864.3044.2 %5.0125.16221.22-76.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,993.859,768.8251.1 %5.071.29248.64-248.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง2,937.001,195.0059.3 %5.0589.45129.2078.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง3,092.082,930.005.2 %2.5646.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง15,693.197,124.8054.6 %5.02,586.12676.4073.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,086.851,424.0072.0 %5.0265.0465.5575.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง3,688.101,064.0071.2 %5.0275.5084.5769.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,759.00960.0074.5 %5.0315.4293.2870.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,058.80612.0084.9 %5.0274.0884.5069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,517.26388.0089.0 %5.0253.0185.3166.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,728.06339.0090.9 %5.0314.7484.6573.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,523.09189.0094.6 %5.0263.8371.4072.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,660.46483.0086.8 %5.0298.34109.0063.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,498.13253.0092.8 %5.0139.7865.2653.3 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,358.204,368.9061.5 %5.0771.58260.3066.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,304.874,368.58-1.5 %0.01,121.90853.7623.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,740.872,153.0021.4 %5.0532.41115.9478.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง5,893.881,932.0067.2 %5.01,083.861,074.590.9 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง3,124.801,123.0064.1 %5.0665.52415.1537.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง2,880.891,163.0059.6 %5.0589.45393.0033.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,250.882,402.0043.5 %5.01,142.481,303.40-14.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง2,247.352,881.00-28.2 %0.0550.62315.4042.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง6,465.144,240.5534.4 %5.01,293.031,624.50-25.6 %0.0
ส.ป.ก.ตรัง3,651.062,458.5032.7 %5.0836.66237.5071.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง6,919.4513,173.62-90.4 %0.01,426.16181.4587.3 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง157,982.27114,831.0027.3 %5.0466.66779.90-67.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,366.012,342.0030.4 %5.0798.63454.2943.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,695.793,912.0231.3 %5.03,502.961,047.6570.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 4,698.362,124.0054.8 %5.073.71107.06-45.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง2,892.89507.0082.5 %5.0684.530.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,783.58952.0065.8 %5.0570.44226.7860.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,391.993,149.007.2 %3.5798.63462.0542.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง6,427.5626,530.00-312.8 %0.01,654.352,586.50-56.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,654.624,858.00-4.4 %0.01,331.08292.5778.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง4,858.041,694.0065.1 %5.0760.60333.4556.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง9,982.7612,539.47-25.6 %0.01,502.90110.2092.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,479.902,160.0051.8 %5.01,064.84848.3520.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง4,115.754,062.001.3 %0.51,007.81607.5039.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,386.751,945.0042.6 %5.0817.65275.5066.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง3,954.521,798.0054.5 %5.01,026.82541.8147.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,045.384,618.00-51.6 %0.0627.4977.9087.6 %5.0
สพ.ตรัง12,314.3310,662.0013.4 %5.0965.92273.5471.7 %5.0
รจจ.ตรัง 152,624.1652,241.0065.8 %5.01,036.961,006.053.0 %1.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,486.63636.0074.4 %5.0437.3328.5093.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,689.432,793.0024.3 %5.0912.73491.1546.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,830.361,067.0062.3 %5.0589.45285.0051.6 %5.0
สปส.จ.ตรัง5,309.154,926.007.2 %3.51,007.79223.2577.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,007.501,298.0056.8 %5.0665.52203.3069.5 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,695.795,791.15-23.3 %0.0798.62403.7549.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง13,887.577,430.1946.5 %5.0713.69209.6570.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)20,416.098,316.9459.3 %5.02,406.49904.4962.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 142,330.0012,847.1069.7 %5.01,228.26612.0050.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 231,827.9212,006.6362.3 %5.01,353.51869.2535.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,770.024,982.2826.4 %5.0314.08594.70-89.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง63,101.1773,990.00-17.3 %0.01,048.37853.5518.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง24,450.4231,248.01-27.8 %0.0713.091,072.25-50.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง17,290.2718,968.73-9.7 %0.0626.73507.3519.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง15,052.0114,827.541.5 %0.5568.03353.5537.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง49,684.8325,818.0048.0 %5.0668.10448.5032.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน14,900.768,326.0044.1 %5.0621.83322.0548.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด50,723.3227,912.0045.0 %5.0755.6813,623.04-1,702.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง10,261.6817,911.00-74.5 %0.01,751.03956.6545.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง38,299.9719,759.9948.4 %5.0764.52230.8569.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,485.582,407.0030.9 %5.0874.68518.7040.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง3,104.87846.0072.8 %5.0475.36190.5959.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง36,887.3011,284.0069.4 %5.03,989.869,243.15-131.7 %0.0
รวม 996,354 638,773 35.89 % 58,142 52,160 10.29 %