จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,559.241,159.0054.7 %5.0390.11142.2763.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง18,451.451,711.3590.7 %5.062.84162.74-159.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,889.294,500.00-15.7 %0.0748.99166.2577.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,824.281,640.0057.1 %5.0618.3544.7392.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง14,795.749,792.6033.8 %5.02,595.98659.4574.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,834.11408.0089.4 %5.0328.4356.4282.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,821.37466.0087.8 %5.0243.8533.7286.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,589.12485.0086.5 %5.0247.5754.2478.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,590.05628.0082.5 %5.0241.2882.2965.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,794.46343.0091.0 %5.0383.9671.1881.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,692.38292.0092.1 %5.0282.4671.9174.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,718.51439.0088.2 %5.0145.8440.4872.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,719.35514.0086.2 %5.0185.1167.8863.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,248.645,441.06-28.1 %0.0867.45401.8553.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,533.60598.0076.4 %5.0400.49370.507.5 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง4,728.992,092.0055.8 %5.0809.44588.0527.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,163.581,613.0049.0 %5.0484.89256.3547.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง4,453.961,027.0076.9 %5.0694.36678.302.3 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง5,193.322,559.0050.7 %5.0865.52910.10-5.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,115.632,715.00-28.3 %0.0498.30389.2821.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง5,123.964,094.0020.1 %5.01,397.96984.7929.6 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง4,862.093,684.0024.2 %5.0702.79568.2119.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง13,673.2211,577.7015.3 %5.01,188.80270.4677.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,491.342,466.4129.4 %5.0732.45415.1543.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,881.241,173.0037.6 %5.045.5489.30-96.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,707.57630.0076.7 %5.0447.1678.8582.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,064.69316.0089.7 %5.0485.20432.0711.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,305.502,836.0214.2 %5.0713.38233.7067.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง10,116.5134,522.18-241.2 %0.08,457.901,156.9886.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง6,035.707,285.00-20.7 %0.01,606.30515.1667.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง3,849.612,327.0039.6 %5.0561.63188.2266.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,477.058,160.10-49.0 %0.01,188.7890.8392.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง3,729.11700.0081.2 %5.0789.45418.9546.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,662.993,178.0013.2 %5.0827.49541.2534.6 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,957.031,247.0068.5 %5.0563.07349.0538.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,599.812,542.0044.7 %5.0903.56258.4971.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง6,889.135,579.7819.0 %5.0656.3361.8890.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง11,142.581,749.0084.3 %5.02,919.44438.5885.0 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 50,088.0326,735.9546.6 %5.0831.96305.6063.3 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 10,936.7010,112.097.5 %3.5423.15347.8517.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,612.96936.0064.2 %5.0409.1260.0085.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,536.45693.9072.6 %5.0518.51142.5072.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง3,894.444,213.93-8.2 %0.0789.45249.2368.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง5,211.81619.0088.1 %5.01,017.65237.5076.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1125,772.8212,759.5389.9 %5.01,073.07608.0043.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 235,459.4110,892.9969.3 %5.01,167.32829.4028.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง25,812.184,125.1384.0 %5.0294.17309.59-5.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม26,925.7517,659.0034.4 %5.0694.38414.8240.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง197,191.2320,358.2089.7 %5.03,868.76864.0077.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง18,586.4815,374.5817.3 %5.0607.40356.0041.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน10,989.83219.5298.0 %5.0475.39929.09-95.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 44,946.0117,655.0060.7 %5.0581.20691.39-19.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง88,182.7096,456.00-9.4 %0.01,547.20477.2769.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง46,834.8018,378.0060.8 %5.01,704.381,723.31-1.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,190.062,187.9031.4 %5.0669.01327.8251.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,898.591,310.0054.8 %5.0443.76208.8852.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง16,684.9417,483.00-4.8 %0.04,125.712,056.5550.2 %5.0
รวม 916,041 410,660 55.17 % 56,524 23,479 58.46 %