จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,524.35360.0085.7 %5.0388.31163.4057.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี14,378.269,372.0934.8 %5.078.7345.2242.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,948.711,432.0051.4 %5.0502.40203.0559.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี2,983.612,267.0024.0 %5.0540.440.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี22,302.1114,307.2035.8 %5.02,308.94470.2579.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,675.811,144.0075.5 %5.0230.2262.7072.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,417.37320.0090.6 %5.0257.44156.7539.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,484.77531.0084.8 %5.0169.3414.2591.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,397.74632.0081.4 %5.0198.0445.6077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,792.03420.0088.9 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,523.713,306.006.2 %3.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,539.56306.0091.4 %5.0215.1266.5069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,521.95249.0092.9 %5.0190.53109.2542.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,473.59269.0092.3 %5.0195.89116.8540.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,292.51196.0094.0 %5.0233.41160.5531.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,919.89249.0093.6 %5.0171.6995.0044.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,500.90162.0095.4 %5.0250.21115.9053.7 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี10,748.744,238.6060.6 %5.0491.82167.2066.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี6,302.311,563.0075.2 %5.0806.68378.1053.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ3,328.29783.0076.5 %5.0439.50218.5050.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,364.701,380.0074.3 %5.01,510.271,274.9015.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,179.601,325.0058.3 %5.0559.47414.2026.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,133.44857.0072.6 %5.0578.48563.352.6 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,185.971,799.0057.0 %5.0749.61466.9337.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,576.872,249.0037.1 %5.0537.50608.00-13.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี5,410.203,656.4432.4 %5.01,434.20944.3034.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,361.362,004.3140.4 %5.0673.55257.4561.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี14,250.3312,046.0015.5 %5.01,301.09204.6284.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี4,087.802,608.5936.2 %5.0920.76215.4476.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี2,902.321,258.0056.7 %5.047.5434.3027.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,314.69940.0071.6 %5.0616.5257.0090.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,884.11234.0091.9 %5.0445.37212.8052.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี5,401.143,920.2327.4 %5.0806.68312.0061.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี7,327.621,114.0084.8 %5.01,890.595,813.15-207.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี8,973.305,153.0042.6 %5.01,947.64602.3069.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี3,524.121,300.0063.1 %5.0749.61317.5857.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี10,488.856,944.0033.8 %5.01,605.3589.3094.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี11,024.941,226.0088.9 %5.0597.50281.1752.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี3,782.001,420.0062.5 %5.0787.66266.0066.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี6,800.511,000.0085.3 %5.0996.82266.0073.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,649.212,356.0049.3 %5.01,015.85461.1354.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,645.902,215.0016.3 %5.0426.36139.4567.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี32,653.0411,455.0064.9 %5.0574.31242.3957.8 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี68,063.7841,107.2039.6 %5.0912.271.8599.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี2,912.42920.0068.4 %5.0417.95321.8223.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี5,383.313,700.0031.3 %5.01,034.87323.8968.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,941.571,639.8058.4 %5.0692.56229.9066.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี13,103.515,970.6754.4 %5.01,244.04476.9061.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี4,486.542,500.0044.3 %5.01,034.87205.0080.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี7,485.20686.9390.8 %5.01,072.90710.0033.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี6,967.503,339.0052.1 %5.0991.83376.5762.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 353,641.601,035.9998.1 %5.0713.78471.4534.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 176,919.3210,438.1786.4 %5.0718.10502.6030.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 228,563.019,789.4065.7 %5.0854.10969.45-13.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,321.155,765.278.8 %4.0314.39258.4017.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี56,187.2641,740.0025.7 %5.0998.741,473.60-47.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี41,580.4528,933.0030.4 %5.0691.14603.2512.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี58,790.1831,262.0046.8 %5.0569.90760.00-33.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี74,347.4997,532.94-31.2 %0.0616.61831.25-34.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี49,151.5313,978.0171.6 %5.0570.131,404.40-146.3 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี28,772.4220,784.3027.8 %5.0604.78101.1083.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี13,736.2614,244.09-3.7 %0.01,373.481,998.17-45.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,070.991,943.2036.7 %5.0559.47162.2571.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี3,119.30791.0074.6 %5.0227.79432.20-89.7 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี46,306.529,960.0078.5 %5.06,661.8911,358.86-70.5 %0.0
รวม 914,830 458,628 49.87 % 51,625 40,768 21.03 %