จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา3,887.28170.0095.6 %5.0501.65229.0554.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,044.049.5099.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา23,251.904,991.5078.5 %5.0381.67224.3041.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)52,153.249,227.9582.3 %5.0983.41566.9342.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,886.181,603.0044.5 %5.0293.52338.20-15.2 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา4,229.03121.0097.1 %5.0451.3346.5289.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา23,675.4016,208.0031.5 %5.01,890.86662.6565.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,342.08496.0085.2 %5.0172.9294.0545.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,378.02461.0086.4 %5.0220.3769.3568.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,301.81203.0093.9 %5.0245.06112.1054.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,294.17389.0088.2 %5.0258.15107.3558.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,271.26309.0090.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,716.85533.0085.7 %5.0300.3490.2570.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.6364.6086.6 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง11,748.938,469.6927.9 %5.0998.36354.3564.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา2,934.491,862.3236.5 %5.0610.14536.7512.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0400.74134.9066.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,975.011,575.0068.3 %5.01,376.391,378.45-0.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,522.651,289.0063.4 %5.0640.1854.1591.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,942.491,507.0048.8 %5.0558.70638.86-14.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา9,009.152,293.0074.5 %5.01,218.111,182.752.9 %1.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา7,657.997,484.002.3 %1.01,464.32579.4260.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,522.56655.0685.5 %5.01,281.31770.4539.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา2,850.162,169.5023.9 %5.0615.75229.5362.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา14,202.2114,344.90-1.0 %0.01,376.39553.5759.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา3,978.932,725.0031.5 %5.0977.05248.0374.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,567.20673.0073.8 %5.0463.629.5098.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,666.40481.0082.0 %5.0501.65406.8818.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา4,126.942,937.0028.8 %5.0939.02502.4046.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา9,584.4042,119.60-339.5 %0.01,892.20493.1073.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา10,438.034,969.7052.4 %5.02,137.03945.9755.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,639.991,752.0051.9 %5.0668.97349.3547.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา10,781.115,339.3050.5 %5.01,189.1399.1291.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา10,923.461,211.0088.9 %5.0672.79316.2753.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,918.144,044.00-3.2 %0.0920.00264.0071.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา5,231.412,290.0056.2 %5.0767.92139.4881.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,604.342,837.2349.4 %5.0958.03175.7581.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา4,016.092,898.6027.8 %5.0520.6778.0485.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา10,402.643,333.0068.0 %5.0948.37621.8034.4 %5.0
รจก.ยะลา 45,693.8749,794.87-9.0 %0.01,042.13575.0044.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา4,467.324,112.247.9 %3.5653.78218.5066.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,428.372,752.0019.7 %5.0656.95220.9066.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,702.531,854.0031.4 %5.0440.21215.6551.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา3,947.814,845.81-22.7 %0.0996.07521.1547.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา4,232.981,091.0074.2 %5.01,091.15137.6587.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,083.899,880.00-141.9 %0.01,021.43435.5657.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา20,326.524,106.8379.8 %5.0443.2716.6496.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต314,878.485,364.7463.9 %5.01,861.82612.7567.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 173,057.3517,414.6176.2 %5.0996.48393.5860.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 226,884.649,994.0262.8 %5.01,130.01300.6573.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 292,594.053,374.0296.4 %5.0540.39492.108.9 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา63,212.4560,622.004.1 %2.01,276.041,129.2611.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา33,229.9522,093.0033.5 %5.0648.50379.0541.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา20,871.6810,932.0047.6 %5.0613.47273.1355.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน23,980.5515,480.0035.4 %5.0649.551,206.50-85.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง30,929.0418,823.0039.1 %5.0937.52193.1379.4 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา11,145.867,000.7737.2 %5.02,983.833,038.90-1.8 %0.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา50,410.8436,120.7528.3 %5.0957.45175.0981.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 4,143.093,592.0013.3 %5.0843.94299.2564.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,131.61133.0093.8 %5.0205.91234.65-14.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา80,732.9018,952.0076.5 %5.021,480.7813,776.3735.9 %5.0
รวม 899,718 462,305 48.62 % 72,793 38,523 47.08 %