จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,875.65643.0077.6 %5.0399.96229.2242.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 7,511.794,478.0040.4 %5.044.52109.52-146.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,504.243,348.004.5 %2.0383.01213.0944.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,550.131,863.0047.5 %5.0609.1382.7286.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ6,777.584,327.8036.1 %5.01,293.711,046.3419.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ4,394.33716.0083.7 %5.0418.9736.4491.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ4,014.40508.0087.3 %5.0251.3146.4681.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย4,040.86659.0083.7 %5.0393.05106.4672.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา4,210.59706.0083.2 %5.0551.27102.8581.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด4,062.76701.0082.7 %5.0258.0860.8576.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง3,960.83348.0091.2 %5.0338.92105.7568.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล4,012.73432.0089.2 %5.0220.7686.7460.7 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ8,723.188,282.005.1 %2.5735.020.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ5,212.385,343.27-2.5 %0.0875.36735.0516.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ3,065.951,007.0067.2 %5.0437.99466.13-6.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ4,018.382,825.0029.7 %5.0932.4125.5097.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,414.011,333.0061.0 %5.0571.10409.0128.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,780.911,050.0062.2 %5.0457.01349.2923.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ3,862.06765.0080.2 %5.0742.25589.6620.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,682.991,082.0035.7 %5.0381.97380.000.5 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,590.822,418.6047.3 %5.01,008.47905.2210.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,781.501,897.0049.8 %5.0685.2072.0489.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ13,926.905,168.1062.9 %5.01,186.18216.3881.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ4,974.031,950.0060.8 %5.0666.18362.7745.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,657.381,034.0071.7 %5.0666.1868.4089.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ3,257.29815.0075.0 %5.0495.04225.3254.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,693.813,650.001.2 %0.5647.17167.8074.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ16,555.008,373.0049.4 %5.05,020.85782.8084.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ9,670.904,582.0052.6 %5.01,122.57758.1032.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ6,116.592,118.5265.4 %5.01,521.90348.6577.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ4,501.421,949.0056.7 %5.0685.20253.6563.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ11,820.30525.0095.6 %5.0552.09180.0267.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,667.852,396.0034.7 %5.0647.17907.96-40.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ5,993.952,824.0052.9 %5.0856.34383.7555.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ7,489.181,115.0085.1 %5.0818.31194.5376.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,766.861,305.0052.8 %5.0457.01100.1778.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ11,817.231,990.0083.2 %5.0938.62509.4945.7 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 39,299.4634,610.6011.9 %5.0748.13926.97-23.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ3,107.491,050.0066.2 %5.0437.99227.9648.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ4,146.502,684.0035.3 %5.0571.10340.1040.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ5,778.361,118.0080.7 %5.01,407.81105.2292.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,706.982,696.0027.3 %5.0647.17580.4410.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ4,460.321,194.6273.2 %5.0932.41408.6056.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,733.672,127.4443.0 %5.0685.20452.1234.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ152,864.3413,804.8991.0 %5.01,631.121,243.6523.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ8,065.933,635.0054.9 %5.0296.75318.25-7.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา63,426.943,977.0093.7 %5.0751.08672.6010.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ31,949.5117,124.0046.4 %5.0612.83589.003.9 %1.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ12,477.1218,402.00-47.5 %0.01,513.092,529.41-67.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,898.62984.0074.8 %5.0609.13349.6742.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ3,005.621,082.0064.0 %5.0399.96253.6536.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ17,744.2810,652.0040.0 %5.03,759.062,043.0045.7 %5.0
รวม 561,622 199,669 64.45 % 43,273 22,660 47.64 %