จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี3,376.43959.4371.6 %5.0268.7765.8075.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี3,788.494,243.78-12.0 %0.0401.84104.5074.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,293.281,532.0053.5 %5.0496.960.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,863.985,648.3028.2 %5.01,618.90466.4771.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,659.42996.0078.6 %5.0214.2646.5578.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี3,954.471,175.0070.3 %5.0216.9395.0056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี4,992.29564.0088.7 %5.0153.6643.7071.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,816.24779.0079.6 %5.0157.6150.7167.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,992.17382.0090.4 %5.0154.9742.7572.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง3,839.49456.0088.1 %5.0145.6438.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,362.402,426.0027.8 %5.0539.17569.34-5.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,286.492,273.0047.0 %5.0820.20403.1250.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,227.571,611.0050.1 %5.0477.94233.5951.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,808.901,121.0060.1 %5.0325.81264.7118.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,508.861,748.7961.2 %5.0915.31914.160.1 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,654.624,205.82-154.2 %0.0317.83535.05-68.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,427.324,272.003.5 %1.5877.241,093.45-24.6 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี14,232.9213,178.717.4 %3.51,257.56108.0091.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,585.212,260.0037.0 %5.0573.02385.1432.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี3,084.761,101.0064.3 %5.0496.9635.6092.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,980.861,348.0054.8 %5.0344.83136.5360.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,560.243,010.0015.5 %5.0549.58111.7679.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี5,844.305,929.75-1.5 %0.01,143.471,871.36-63.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,407.474,685.0026.9 %5.01,428.74606.3157.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี4,523.262,567.0043.2 %5.0361.30315.4012.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี7,355.2910,045.31-36.6 %0.01,181.5351.9595.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี11,501.401,299.0088.7 %5.0367.82337.588.2 %4.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,640.953,016.8017.1 %5.0630.07384.3439.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,569.662,522.00-60.7 %0.0582.59325.5744.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี4,861.902,634.3545.8 %5.0592.04267.5254.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี3,413.843,985.65-16.7 %0.0439.8855.1987.5 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,386.092,260.0033.3 %5.0534.99332.6537.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 50,548.7046,795.227.4 %3.5650.801,260.32-93.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,782.021,276.0054.1 %5.0268.77114.0057.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,673.331,742.0052.6 %5.0534.99402.4224.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,017.921,331.0055.9 %5.0278.00189.5631.8 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี5,188.464,492.3813.4 %5.0706.13418.1440.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี3,559.372,927.2017.8 %5.0592.0491.4984.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี8,271.753,682.0055.5 %5.02,246.43408.6581.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)32,616.335,462.1083.3 %5.07,757.86586.3592.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี9,840.379,322.805.3 %2.5751.45468.9937.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,929.732,926.000.1 %0.5226.27443.14-95.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี52,941.3936,969.9830.2 %5.0861.79637.4526.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 236,627.5621,024.0042.6 %5.0498.62413.0817.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี86,280.7234,739.0059.7 %5.0524.831,348.95-157.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี23,080.5624,416.00-5.8 %0.0445.231,834.59-312.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี38,717.9319,656.0049.2 %5.0358.35942.47-163.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี11,234.7913,066.99-16.3 %0.01,013.89829.6618.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,370.552,283.0032.3 %5.0482.09542.98-12.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี4,973.87787.0084.2 %5.0306.80310.57-1.2 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี38,795.999,594.6375.3 %5.02,227.974,716.33-111.7 %0.0
รวม 566,252 336,729 40.53 % 39,320 26,252 33.23 %