จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,661.51708.0073.4 %5.0145.60164.31-12.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท15,309.268,621.0043.7 %5.0127.56110.4513.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,216.592,534.0021.2 %5.0563.42164.4670.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,289.382,460.0025.2 %5.0544.4036.0493.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท11,004.3111,559.00-5.0 %0.02,503.02475.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,902.57576.0085.2 %5.0187.00125.9432.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,435.87849.0080.9 %5.0190.87128.5432.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,804.77609.0084.0 %5.0172.7364.8762.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี5,323.02765.0085.6 %5.0259.310.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา3,971.93981.0075.3 %5.0318.0154.0983.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,483.56145.0090.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,136.914,199.00-1.5 %0.0811.88528.3834.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,438.84510.0079.1 %5.0335.64178.8846.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท4,183.402,075.0050.4 %5.0829.64290.8964.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,919.295,461.55-39.4 %0.0787.92124.1784.2 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1252,758.3855,093.95-4.4 %0.018,873.774,275.0077.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท3,045.582,170.0028.7 %5.0506.34466.457.9 %3.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,814.894,795.0017.5 %5.01,438.151,218.6615.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท32,852.0118,337.6544.2 %5.01,526.88276.7981.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท3,420.104,508.72-31.8 %0.0990.45105.9889.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,290.044,993.00-118.0 %0.0450.82528.37-17.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,901.823,667.0025.2 %5.01,207.35814.8632.5 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบ2,490.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ292.81ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 74,912.992,793.4543.1 %5.01,922.962,311.52-20.2 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,754.662,267.9952.3 %5.0886.69373.7957.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท4,005.011,159.0071.1 %5.0867.59330.4661.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,529.121,658.0053.0 %5.0620.4772.5688.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท75,535.951,391.0098.2 %5.04,557.37268.4594.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,869.954,574.80-18.2 %0.0734.56127.1582.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,804.485,820.00-0.3 %0.01,209.96372.2069.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท13,619.924,212.0069.1 %5.01,343.08809.2739.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท5,228.6011,172.51-113.7 %0.01,133.9057.0095.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท11,808.403,878.0067.2 %5.0639.48448.4029.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,624.363,750.8018.9 %5.0696.50248.0564.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,537.914,989.00-9.9 %0.01,057.81359.3466.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,538.493,254.008.0 %4.01,322.59371.4571.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท3,292.513,236.001.7 %0.5487.3636.6392.5 %5.0
สพ.ชัยนาท11,559.701,181.0089.8 %5.0563.42300.7446.6 %5.0
รจจ.ชัยนาท 37,237.1916,732.0055.1 %5.0601.91814.04-35.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท3,541.573,886.05-9.7 %0.0430.3160.8885.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,486.623,352.003.9 %1.5659.97248.8762.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,927.632,443.0016.6 %5.0449.32195.3556.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท6,405.054,266.1533.4 %5.0829.64174.9178.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,417.721,793.0047.5 %5.0601.45172.7771.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท3,249.191,843.3443.3 %5.0783.77173.0077.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท397,142.6310,398.8897.4 %5.01,251.38882.6429.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท5,213.552,748.5047.3 %5.0291.90181.1637.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท79,907.98114,112.00-42.8 %0.01,294.55522.1259.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท183,137.6625,825.0085.9 %5.03,348.32980.4570.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม91,915.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5535.63884.76-65.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท9,019.971,371.0084.8 %5.01,394.721,389.550.4 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,633.391,156.2868.2 %5.0575.37361.4837.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท4,892.021,410.0071.2 %5.0315.51296.825.9 %2.5
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท53,244.1112,398.5576.7 %5.02,649.043,204.49-21.0 %0.0
รวม 1,135,242 394,691 65.23 % 66,827 27,163 59.35 %