จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,879.3056.0098.1 %5.0395.33121.1669.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรีไม่ครบ4,099.89ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ200.84ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,214.052,570.0020.0 %5.0604.540.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี21,913.4423,616.00-7.8 %0.04,104.83872.9478.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค4,580.741,657.0063.8 %5.0233.6681.0865.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,260.031,453.0065.9 %5.0246.2871.3771.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ4,017.541,392.0065.4 %5.0267.2953.1780.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง7,007.011,092.0084.4 %5.0186.3635.7880.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก3,926.981,076.0072.6 %5.0297.8077.0274.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้ไม่ครบ953.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ35.77ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,847.901,435.0062.7 %5.0158.7240.8174.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน3,960.90460.0088.4 %5.0191.7723.0688.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,748.4274.0098.0 %5.0194.7435.4981.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง3,775.36431.0088.6 %5.0294.6671.3075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,961.31997.0074.8 %5.0165.3164.3861.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี7,140.742,548.8064.3 %5.0355.8059.6483.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,347.261,386.0068.1 %5.0381.5553.5586.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรีไม่ครบ7,364.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ662.15ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี4,215.422,391.0043.3 %5.0927.82307.4466.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,682.751.00100.0 %5.0623.56419.3332.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี2,930.431.00100.0 %5.0509.50408.8919.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีไม่ครบ2,970.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,382.084,969.44-108.6 %0.0479.09503.77-5.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,164.613,700.0028.4 %5.01,346.131,200.5710.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)4,285.732,476.0042.2 %5.0889.75157.2382.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี10,323.7119,368.00-87.6 %0.01,365.22429.8768.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)9,542.989,757.73-2.3 %0.02,746.85242.2591.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,482.72145.0095.8 %5.0861.16434.3549.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)4,942.505,790.86-17.2 %0.01,440.93120.6591.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 210,536.9310,745.72-2.0 %0.03,775.73712.5081.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี9,600.108,609.0310.3 %5.02,898.67123.5095.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,048.102,077.6031.8 %5.0490.41413.2515.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,608.7088.0097.6 %5.0775.72470.8539.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี10,554.187,421.0029.7 %5.01,270.07108.5891.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี11,303.654,950.0056.2 %5.01,441.21745.7548.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี4,019.36412.0089.7 %5.0718.61227.0568.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี12,306.781.00100.0 %5.02,107.00161.3792.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี3,176.802,264.0028.7 %5.0604.54217.2964.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,610.433,726.00-3.2 %0.0781.72575.7026.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,556.321,037.0077.2 %5.0908.77442.2951.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,755.333,860.0018.8 %5.01,041.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี7,526.054,227.0043.8 %5.0680.5735.3794.8 %5.0
สพ.สระบุรี14,929.959,817.5034.2 %5.0597.63502.5615.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี11,380.6943,903.20-285.8 %0.0547.37602.30-10.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,698.3463.0097.7 %5.0420.40234.4444.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี4,567.744,507.691.3 %0.5813.69517.7536.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,649.862,121.0041.9 %5.0699.59339.0051.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี7,922.345,922.6325.2 %5.01,517.31572.8562.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี4,236.641,147.0072.9 %5.01,022.90366.0664.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี5,311.394,318.8018.7 %5.0699.590.00100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒44,524.8614,239.7168.0 %5.01,516.69630.4858.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี91,679.52114,906.00-25.3 %0.01,473.12906.3038.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก32,065.2225,800.0019.5 %5.0760.05754.850.7 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์47,221.8657,237.00-21.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี103,839.0363,005.0139.3 %5.0731.031,190.90-62.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี32,166.5527,082.0015.8 %5.0716.20616.8313.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีไม่ครบ22,565.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ717.68ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค49,867.8229,604.0040.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี11,210.5010,950.922.3 %1.03,037.771,737.1542.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี25,278.7218,093.2928.4 %5.01,057.16261.2575.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ไม่ครบ6,102.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ959.42ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี3,118.431,463.0053.1 %5.0490.43222.0154.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี39,304.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,494.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 718,806 572,444 20.36 % 51,123 19,574 61.71 %