จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,959.2856.0098.1 %5.0395.33121.1669.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี4,276.414,099.894.1 %2.0757.97200.8473.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,303.332,570.0022.2 %5.0604.540.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี22,522.1519,648.6212.8 %5.04,104.83872.9478.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี7,339.092,548.8065.3 %5.0355.8059.6483.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,468.021,386.0069.0 %5.0381.5553.5586.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค4,892.161,657.0066.1 %5.0233.6681.0865.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,378.371,453.0066.8 %5.0246.2871.3771.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ4,129.131,392.0066.3 %5.0267.2953.1780.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง7,201.651,092.0084.8 %5.0186.3635.7880.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก4,036.061,076.0073.3 %5.0297.8077.0274.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้3,987.22953.0076.1 %5.0139.4035.7774.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,954.791,435.0063.7 %5.0158.7240.8174.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน4,070.92460.0088.7 %5.0191.7723.0688.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,852.5474.0098.1 %5.0194.7435.4981.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง3,880.23431.0088.9 %5.0294.6671.3075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,071.35997.0075.5 %5.0165.3164.3861.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,379.907,364.50-36.9 %0.01,176.34662.1543.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี4,332.522,391.0044.8 %5.0927.82307.4466.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,812.831.00100.0 %5.0623.56419.3332.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี3,011.831.00100.0 %5.0509.50408.8919.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี4,115.352,970.0027.8 %5.0832.721,599.55-92.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,475.424,969.44-100.8 %0.0479.09503.77-5.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,308.073,700.0030.3 %5.01,346.131,200.5710.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)4,404.782,476.0043.8 %5.0889.75157.2382.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี10,610.4819,368.00-82.5 %0.01,365.22429.8768.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)9,808.069,757.730.5 %0.52,746.85242.2591.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,579.46145.0095.9 %5.0861.16434.3549.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)5,823.575,790.860.6 %0.51,555.03120.6592.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 211,047.0210,745.722.7 %1.03,775.73712.5081.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี9,866.778,609.0312.7 %5.02,898.67123.5095.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,657.491,120.0076.0 %5.0604.5145.3192.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,132.772,077.6033.7 %5.0490.41413.2515.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,708.9588.0097.6 %5.0775.72470.8539.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี10,847.357,421.0031.6 %5.01,270.07108.5891.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี11,617.644,950.0057.4 %5.01,441.21745.7548.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี4,131.01412.0090.0 %5.0718.61227.0568.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี12,648.6411,223.0611.3 %5.02,107.00161.3792.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี3,265.042,264.0030.7 %5.0604.54217.2964.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,710.723,726.00-0.4 %0.0781.72575.7026.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,682.881,037.0077.9 %5.0908.77442.2951.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,887.423,860.0021.0 %5.01,041.88486.4953.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี7,735.104,227.0045.4 %5.0680.5735.3794.8 %5.0
สพ.สระบุรี15,344.679,817.5036.0 %5.0597.63502.5615.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี67,231.6343,903.2034.7 %5.01,011.77602.3040.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,773.2963.0097.7 %5.0420.40234.4444.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,685.904,507.6920.7 %5.0813.69517.7536.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,751.242,121.0043.5 %5.0699.59339.0051.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี8,155.365,922.6327.4 %5.01,517.31572.8562.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี4,354.321,147.0073.7 %5.01,022.90366.0664.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี5,458.934,318.8020.9 %5.0699.59465.1033.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 137,816.5213,524.3864.2 %5.0926.58531.9242.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒45,761.6714,239.7168.9 %5.01,516.69630.4858.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี11,229.875,011.9455.4 %5.0351.04320.878.6 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี94,226.17114,906.00-21.9 %0.01,473.12906.3038.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก32,955.9225,800.0021.7 %5.0760.05754.850.7 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์48,533.5857,237.00-17.9 %0.01,072.731,478.48-37.8 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี106,723.4563,005.0141.0 %5.0731.031,190.90-62.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี33,060.0627,082.0018.1 %5.0716.20616.8313.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี48,077.3622,565.0053.1 %5.0596.77717.68-20.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค51,253.0429,604.0042.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี18,829.8817,575.006.7 %3.01,771.611,427.8519.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี11,521.9010,950.925.0 %2.53,037.771,737.1542.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี25,980.9118,093.2930.4 %5.01,057.16261.2575.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 6,128.656,102.000.4 %0.51,003.88959.424.4 %2.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี3,205.061,463.0054.4 %5.0490.43222.0154.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี40,396.1411,935.0070.5 %5.03,494.493,459.751.0 %0.5
รวม 981,379 672,919 31.43 % 66,171 31,965 51.69 %