จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี5,846.83918.0084.3 %5.0496.89142.2671.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีไม่ครบ6,317.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ121.13ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,514.311,547.0056.0 %5.0369.4446.2487.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 540,237.9655,795.00-38.7 %0.09,801.22449.7895.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 122,241.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,192.37937.7281.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 221,768.7710,420.5652.1 %5.03,586.24971.9072.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 16,143.022,158.0064.9 %5.0366.8851.3086.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 27,023.131,165.0083.4 %5.0376.9147.5087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง665.43117.0082.4 %5.0346.210.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0423.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,855.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,121.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.7357.4782.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0267.4399.9862.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,362.21631.0092.5 %5.0352.290.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,965.65221.0094.4 %5.0313.04106.6065.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง13,034.721,458.0088.8 %5.0397.15107.3373.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์7,278.52993.0086.4 %5.0222.95106.8752.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,606.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,006.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,512.352,890.0036.0 %5.01,046.89829.9920.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 28,134.417,921.702.6 %1.02,227.12674.5069.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 36,020.313,593.7940.3 %5.0867.42594.9831.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีไม่ครบ1,317.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ379.35ประเมินไม่ได้0.0
สำนักชลประทานที่ 917,739.9458,432.00-229.4 %0.05,562.4713,336.25-139.8 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีไม่ครบ1,633.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,515.462,682.0040.6 %5.01,086.33761.7429.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีไม่ครบ4,144.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,703.633,076.0034.6 %5.01,143.371,007.8711.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรีไม่ครบ3,169.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 65,817.923,675.0036.8 %5.03,904.142,673.1731.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี21,917.4735,872.00-63.7 %0.01,885.0071.4096.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 ไม่ครบ11,877.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,044.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,529.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,602.661,007.9537.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีไม่ครบ2,468.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ215.14ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)5,670.388,220.63-45.0 %0.01,572.56984.3137.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)8,374.2311,612.50-38.7 %0.02,789.411,754.2837.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี4,963.323,451.0030.5 %5.0782.07159.8979.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี7,541.8810,227.68-35.6 %0.01,312.57485.5463.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี5,627.9928,504.00-406.5 %0.01,312.24580.2555.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรีไม่ครบ5,262.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรีไม่ครบ1,127.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ107.46ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี7,499.8322,838.21-204.5 %0.01,859.0267.3996.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,268.094,129.003.3 %1.5991.25471.5752.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี ไม่ครบ9,661.44ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,287.57ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,060.027,165.00-76.5 %0.0839.12102.7387.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง ไม่ครบ15,758.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ891.55ประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรีไม่ครบ9,918.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ599.55ประเมินไม่ได้0.0
รจก.ชลบุรี 252,784.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,265.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
เรือนจำพิเศษพัทยา92,169.7488,690.013.8 %1.51,448.461,617.00-11.6 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 226,900.7230,071.0086.7 %5.02,201.44371.4283.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,814.2613,872.0012.3 %5.02,071.242,556.22-23.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,476.937,815.24-20.7 %0.01,645.32288.3282.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,471.693,740.0016.4 %5.01,116.87619.4044.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรีไม่ครบ10,844.64ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ557.46ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี7,171.044,866.4232.1 %5.0729.22306.9557.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ707.14ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 241,262.688,408.0079.6 %5.01,159.09515.4155.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3ไม่ครบ12,566.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ737.59ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี31,719.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5343.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี69,589.1471,660.00-3.0 %0.01,382.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ70,700.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5900.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี104,387.5880,036.0123.3 %5.0711.701,395.88-96.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี24,208.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5834.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน93,086.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5484.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา47,809.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5796.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม28,816.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5624.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)25,868.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5570.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี9,457.894,179.6055.8 %5.03,337.462,810.0015.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,632.921,689.0053.5 %5.01,380.95476.9065.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี22,480.1317,192.0023.5 %5.0841.2669.9991.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,581.075,900.5010.3 %5.0972.23741.8523.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)ไม่ครบ19,705.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 34,300.874,396.62-2.2 %0.0974.18469.2551.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,352.774,740.0011.4 %5.01,489.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,366.171,852.0045.0 %5.0485.41180.9962.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 241,411.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.510,259.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,121.46ประเมินไม่ได้0.0
รวม 862,623 638,822 0.00 % 71,929 41,109 0.00 %