จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี5,886.07918.0084.4 %5.0496.89142.2671.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี11,243.576,317.0043.8 %5.054.50121.13-122.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี7,184.607,104.301.1 %0.5689.0556.5191.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,537.901,547.0056.3 %5.0369.4446.2487.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 545,715.3255,795.00-22.0 %0.09,801.22449.7895.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,192.37937.7281.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 221,914.8710,420.5652.4 %5.03,586.24971.9072.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 326,592.8533,036.00-24.2 %0.04,267.15963.9277.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 16,184.252,158.0065.1 %5.0366.8851.3086.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 27,070.271,165.0083.5 %5.0376.9147.5087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง669.90117.0082.5 %5.0346.210.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์7,327.37993.0086.4 %5.0222.95106.8752.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 14,551.851,837.0059.6 %5.0392.5845.5588.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0423.651.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ5,167.931,839.0064.4 %5.01,121.9247.5095.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.7357.4782.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0267.4399.9862.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง6,340.501,650.0074.0 %5.0310.1165.5578.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,418.33631.0092.5 %5.0352.290.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,992.27221.0094.5 %5.0313.04106.6065.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง13,122.201,458.0088.9 %5.0397.15107.3373.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,570.231,328.0070.9 %5.0315.6153.8782.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,644.138,380.32-48.5 %0.02,006.721,586.9120.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,542.632,890.0036.4 %5.01,046.89829.9920.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 28,189.007,921.703.3 %1.52,227.12674.5069.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี5,725.837,045.00-23.0 %0.01,314.52223.0883.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,468.631,860.0066.0 %5.0786.94687.9312.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 36,060.723,593.7940.7 %5.0867.42594.9831.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,144.331,317.0058.1 %5.0625.73379.3539.4 %5.0
สำนักชลประทานที่ 917,859.0058,432.00-227.2 %0.05,562.4713,336.25-139.8 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,919.031,632.0058.4 %5.01,438.29519.6563.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,322.371,633.0050.8 %5.0460.880.9599.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,545.772,682.0041.0 %5.01,086.33761.7429.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 29,109.976,739.8226.0 %5.01,860.9748.9797.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี2,091.234,144.00-98.2 %0.0459.570.9099.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,735.203,076.0035.0 %5.01,143.371,007.8711.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,401.673,169.006.8 %3.0346.9254.8784.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 65,856.973,675.0037.3 %5.03,904.142,673.1731.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี22,064.5735,872.00-62.6 %0.01,885.0071.4096.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 21,439.3011,877.3044.6 %5.03,465.325,044.50-45.6 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,573.3012,455.00-89.5 %0.01,602.661,007.9537.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี4,183.832,468.5041.0 %5.0857.95625.4427.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)5,708.438,220.63-44.0 %0.01,572.56984.3137.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)8,430.4311,612.50-37.7 %0.02,789.411,754.2837.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี4,996.633,451.0030.9 %5.0782.07159.8979.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี4,243.232,456.8442.1 %5.0596.09290.5751.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี7,592.5010,227.68-34.7 %0.01,312.57485.5463.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี5,665.7728,504.00-403.1 %0.01,312.24580.2555.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี4,425.105,262.00-18.9 %0.0698.10696.110.3 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี4,374.671,127.0074.2 %5.0603.08107.4682.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี7,550.1722,838.21-202.5 %0.01,859.0267.3996.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,296.734,129.003.9 %1.5991.25471.5752.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี5,172.077,028.82-35.9 %0.01,318.70294.5077.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 15,914.239,661.4439.3 %5.01,999.091,287.5735.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,087.277,165.00-75.3 %0.0839.12102.7387.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 90,087.6015,758.0082.5 %5.0760.58891.55-17.2 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี18,583.929,918.0046.6 %5.0827.27599.5527.5 %5.0
รจก.ชลบุรี 254,481.11243,660.004.3 %2.02,265.692,688.43-18.7 %0.0
เรือนจำพิเศษพัทยา92,788.3388,690.014.4 %2.01,448.461,617.00-11.6 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 228,423.5530,071.0086.8 %5.02,201.44371.4283.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,920.4013,872.0012.9 %5.02,071.242,556.22-23.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี3,383.17903.0073.3 %5.0496.83146.2870.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,520.407,815.24-19.9 %0.01,645.32288.3282.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี21,847.8641,560.99-90.2 %0.01,505.92560.7862.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,501.703,740.0016.9 %5.01,116.87657.4041.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี10,683.0710,844.64-1.5 %0.01,904.01557.4670.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี3,606.371.00100.0 %5.0529.350.9599.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี7,219.174,866.4232.6 %5.0729.22306.9557.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ10,371.407,575.2227.0 %5.0879.34344.0060.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)12,298.2911,545.386.1 %3.02,800.99189.4993.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 187,149.8319,479.0577.6 %5.0929.17707.1423.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 241,539.618,408.0079.8 %5.01,159.09515.4155.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 352,674.2412,566.4076.1 %5.0616.35737.59-19.7 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี31,932.5912,839.6859.8 %5.0343.24764.75-122.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,869.686,166.00-114.9 %0.0291.86385.70-32.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี70,056.1971,660.00-2.3 %0.01,382.601,602.65-15.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ71,174.72160,022.13-124.8 %0.0900.202,094.00-132.6 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี105,088.1780,036.0123.8 %5.0711.701,395.88-96.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี24,371.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5834.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน93,711.271.00100.0 %5.0484.020.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา48,129.931.00100.0 %5.0796.260.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม29,010.301.00100.0 %5.0624.340.9599.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)26,042.371.00100.0 %5.0570.760.9099.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี26,690.2338,500.71-44.3 %0.01,902.082,641.93-38.9 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี9,521.374,179.6056.1 %5.03,337.462,810.0015.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี23,114.9931,284.00-35.3 %0.0553.561.0099.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,657.301,689.0053.8 %5.01,380.95476.9065.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี22,631.0017,192.0024.0 %5.0841.2669.9991.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,625.235,900.5010.9 %5.0972.23741.8523.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)45,196.3219,705.0056.4 %5.01,571.42477.8869.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 34,329.734,396.62-1.5 %0.0974.18469.2551.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,388.694,740.0012.0 %5.01,489.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,388.771,852.0045.3 %5.0485.41180.9962.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 241,689.67411,225.00-886.4 %0.010,259.366,293.6038.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี59,714.3022,825.3661.8 %5.06,902.126,121.4611.3 %5.0
รวม 2,111,868 1,856,574 12.09 % 138,440 82,161 40.65 %