จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,694.281,029.0061.8 %5.0137.1059.8556.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง8,335.434,285.0048.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล จังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,296.6881.0097.5 %5.0455.31105.7576.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,665.842,444.0047.6 %5.0674.10145.8778.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง34,740.2134,328.001.2 %0.53,284.952,106.5435.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4058.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,379.22882.0079.9 %5.0225.3255.7975.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,736.631,517.0068.0 %5.0214.9245.9878.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง4,050.361,720.0057.5 %5.0347.73171.2850.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์3,874.45546.0085.9 %5.0137.8862.1155.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,264.37726.0083.0 %5.0242.1230.5387.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง5,586.221,793.0067.9 %5.0370.12160.1456.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา428.54429.00-0.1 %0.0311.9139.8687.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา4,095.59914.0077.7 %5.0158.8388.6144.2 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด9,648.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,696.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,989.532,408.0051.7 %5.02,044.00568.1072.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 22,861.242,375.0017.0 %5.0729.77482.6033.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง4,033.562,313.0042.7 %5.0442.32403.498.8 %4.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,617.882,812.0039.1 %5.0982.23445.0954.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,358.591,230.0071.8 %5.0584.61157.6573.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง4,201.781,363.0067.6 %5.0641.72708.70-10.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง6,948.564,177.1439.9 %5.01,266.891,406.14-11.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง5,567.8231.6799.4 %5.01,724.89287.0383.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง44,419.462,102.0095.3 %5.016,405.99720.7195.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง4,084.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5468.161.0099.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง106,330.2415,876.9385.1 %5.039,070.19460.0598.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองไม่ครบ3,323.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ455.81ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,465.721,149.0066.8 %5.0698.7772.9489.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยองไม่ครบ1,037.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดระยอง59,244.1444,654.8024.6 %5.024,838.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง11,483.875,600.0051.2 %5.01,227.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,767.901,954.0048.1 %5.0497.11299.8039.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง6,207.7914,717.57-137.1 %0.01,477.533,800.00-157.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง30,387.923,915.0087.1 %5.011,195.60257.5097.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง5,288.352,309.0056.3 %5.0945.980.00100.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง6,902.944,943.0028.4 %5.01,174.17561.2752.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,798.373,676.1723.4 %5.0830.10186.4577.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง96,112.1723,001.3376.1 %5.01,068.82637.5240.4 %5.0
สพ.ระยอง122,055.0713,832.8088.7 %5.0429.79305.7328.9 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง ไม่ครบ17,182.84ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ564.15ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยองไม่ครบ1,756.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ151.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองไม่ครบ5,821.46ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง3,847.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5850.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สปส.จ.ระยอง9,499.7315,848.00-66.8 %0.01,611.540.00100.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง3,177.672,130.0033.0 %5.0584.68201.1765.6 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง11,419.445,706.1550.0 %5.0679.76720.24-6.0 %0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 123,614.3316,008.6132.2 %5.01,538.471,629.42-5.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 239,220.1111,572.0070.5 %5.01,110.801,399.67-26.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง261,630.05168,030.0035.8 %5.01,217.321,974.37-62.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย37,740.6542,952.00-13.8 %0.0838.84741.1411.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง497.37823.20-65.5 %0.0356.48143.3159.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง30,996.1918,427.8040.5 %5.06,100.549,387.62-53.9 %0.0
รวม 1,040,986 486,633 0.00 % 100,983 31,089 0.00 %