จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,740.421,029.0062.5 %5.0137.1060.8555.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง8,478.164,285.0049.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล จังหวัดระยอง7,261.3910,896.30-50.1 %0.0150.2356.1462.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,353.1381.0097.6 %5.0455.31105.7576.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,745.732,444.0048.5 %5.0674.10145.8778.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง36,721.0834,328.006.5 %3.03,284.952,106.5435.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา435.88429.001.6 %0.5311.9139.8687.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา4,165.72914.0078.1 %5.0158.8388.6144.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4058.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,454.21882.0080.2 %5.0225.3255.7975.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,817.741,517.0068.5 %5.0214.9245.9878.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง4,119.721,720.0058.2 %5.0347.73171.2850.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์3,940.79546.0086.1 %5.0137.8862.1155.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,337.39726.0083.3 %5.0242.1230.5387.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง5,681.871,476.2874.0 %5.0370.12160.1456.7 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด9,813.778,068.2017.8 %5.01,696.11135.8592.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 15,074.962,408.0052.6 %5.02,044.00568.1072.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 22,910.242,365.0018.7 %5.0729.77496.8531.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง4,102.632,313.0043.6 %5.0442.32403.498.8 %4.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,696.962,812.0040.1 %5.0982.23445.0954.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,433.221,230.0072.3 %5.0584.61157.6573.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง4,273.731,363.0068.1 %5.0641.72708.70-10.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง7,067.544,177.1440.9 %5.01,266.891,406.14-11.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง4,029.963,184.0021.0 %5.0810.65476.1741.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง5,663.1631.6799.4 %5.01,724.89287.0383.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง45,180.072,102.0095.3 %5.016,405.99720.7195.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง4,154.771,617.0061.1 %5.0468.16278.0540.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง108,150.9615,876.9385.3 %5.039,070.19460.0598.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง5,007.883,323.0033.6 %5.01,003.03455.8154.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,525.061,149.0067.4 %5.0698.7772.9489.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,080.251,037.0066.3 %5.0546.64607.01-11.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดระยอง60,258.5944,654.8025.9 %5.024,838.012,589.4989.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง11,680.525,600.0052.1 %5.01,227.76995.8818.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,832.421,954.0049.0 %5.0497.11299.8039.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง6,314.0914,717.57-133.1 %0.01,477.53142.1290.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง30,908.263,915.0087.3 %5.011,195.60257.5097.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง5,378.902,309.0057.1 %5.0945.98298.1268.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง7,021.154,943.0029.6 %5.01,174.17561.2752.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,880.543,676.1724.7 %5.0830.10186.4577.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง97,757.9323,001.3376.5 %5.01,068.82637.5240.4 %5.0
สพ.ระยอง124,145.0513,832.8088.9 %5.0429.79305.7328.9 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง ไม่ครบ17,182.84ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ564.15ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง3,077.911,756.0042.9 %5.0394.48151.7561.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง5,142.625,821.46-13.2 %0.01,174.17698.6840.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง3,913.472,567.0034.4 %5.0850.90367.4456.8 %5.0
สปส.จ.ระยอง9,662.4015,848.00-64.0 %0.01,611.54930.9342.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง4,246.182,130.0049.8 %5.0584.68202.1765.4 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง11,614.655,706.1550.9 %5.0679.76720.24-6.0 %0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก3,974.885,324.40-34.0 %0.0816.7972.8491.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 124,018.6916,008.6133.3 %5.01,538.471,629.42-5.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 239,891.6911,572.0071.0 %5.01,110.801,399.67-26.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง3,607.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5274.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคระยอง266,110.03168,030.0036.9 %5.01,217.321,974.37-62.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด60,310.5248,687.0019.3 %5.0563.46852.07-51.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย38,386.9042,952.00-11.9 %0.0838.84741.1411.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง32,058.9840,200.00-25.4 %0.0659.17672.55-2.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง31,227.8915,664.0049.8 %5.0603.20482.5020.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,724.7423,524.78-249.8 %0.01,549.172,159.35-39.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 5,485.294,574.0016.6 %5.01,098.11552.6649.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง505.89823.20-62.7 %0.0356.48143.3159.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง31,526.9518,427.8041.5 %5.06,100.549,387.62-53.9 %0.0
รวม 1,246,476 662,551 46.85 % 141,523 40,280 71.54 %