จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 775,092.0237,848.0049.6 %5.0268.51444.26-65.5 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,694.361.00100.0 %5.0456.89138.0369.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี25,225.836,348.0074.8 %5.061.45102.31-66.5 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.5471.9462.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,109.881,837.0040.9 %5.0666.07113.2283.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,850.672,010.0029.5 %5.0609.020.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี34,699.389,956.3271.3 %5.02,814.88791.8471.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี6,436.951,147.0082.2 %5.0280.6571.1174.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่3,939.14712.0081.9 %5.0223.7321.3590.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,937.31486.0087.7 %5.0286.9055.7980.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,782.69586.0084.5 %5.0189.4653.0372.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,772.20329.0091.3 %5.0176.6552.2870.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,769.22362.0090.4 %5.0306.6153.4882.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,378.49504.0088.5 %5.0369.1953.4485.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,673.90504.0086.3 %5.0380.2653.1786.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,809.34672.0082.4 %5.0253.2353.6778.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,760.61329.0091.3 %5.0215.6851.0776.3 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี7,466.115,947.0020.3 %5.01,209.99445.7363.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,810.012,700.9629.1 %5.0932.29441.2352.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,633.34857.0067.5 %5.0500.83244.4851.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,572.32497.0080.7 %5.0363.66237.6434.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี4,694.842,578.0045.1 %5.0970.32541.5044.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,347.581,191.0064.4 %5.0723.12329.7454.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,822.381,822.0035.4 %5.0551.97575.32-4.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,247.702,959.0030.3 %5.01,122.451,160.83-3.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี4,109.103,334.0018.9 %5.01,065.40197.8881.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี5,192.762,758.0046.9 %5.01,419.53395.8072.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,593.092,870.0020.1 %5.0856.23222.2474.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี8,998.2111,015.33-22.4 %0.01,616.87301.7281.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,466.341,631.0052.9 %5.0799.18956.23-19.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,100.74784.0074.7 %5.0780.1661.8292.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,800.35416.0085.1 %5.0551.97189.8665.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,886.363,860.000.7 %0.5952.58232.0075.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ17,725.9226,330.01-48.5 %0.03,176.182,558.0919.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,669.545,418.00-16.0 %0.01,141.4776.2493.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,288.331,263.0061.6 %5.0742.13273.9563.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,600.919,465.10-105.7 %0.01,160.48235.0479.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,255.601,743.0059.0 %5.0628.04387.7238.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,852.412,824.0026.7 %5.0951.21426.7855.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี5,028.161,243.0075.3 %5.0723.12527.5327.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,470.162,820.0036.9 %5.01,141.47358.2768.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,236.942,519.0022.2 %5.0647.0546.2292.9 %5.0
สพ.จันทบุรี11,684.068,495.0027.3 %5.0413.99456.35-10.2 %0.0
รจจ.จันทบุรี 62,950.1276,632.00-21.7 %0.0902.95665.2526.3 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 15,028.1111,947.2120.5 %5.0512.50461.879.9 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,983.253,245.00-8.8 %0.0551.970.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,287.383,067.0028.5 %5.01,028.65279.0872.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,371.651,535.0054.5 %5.0723.12226.8968.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)5,241.022,735.0047.8 %5.01,046.39373.4364.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี5,920.432,417.0059.2 %5.01,008.36880.8712.6 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,113.092,729.5012.3 %5.0628.04315.0049.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)8,708.676,446.4026.0 %5.01,959.50778.1260.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 124,206.1514,905.6038.4 %5.01,002.28213.7578.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 223,236.4210,429.5055.1 %5.01,523.76589.2961.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,101.075,657.57-38.0 %0.0316.51357.14-12.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี73,421.1584,334.00-14.9 %0.01,426.661,401.991.7 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี21,926.7614,031.6836.0 %5.0725.62583.3019.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม27,172.0213,720.0049.5 %5.0698.14457.2634.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว25,287.0413,549.0046.4 %5.0761.33329.6556.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี45,609.4423,051.9949.5 %5.01,708.492,050.00-20.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,209.612,520.0021.5 %5.0704.1069.7390.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,706.42787.0070.9 %5.0513.94262.6548.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี133,702.7217,818.9486.7 %5.053,754.882,785.6294.8 %5.0
รวม 810,668 482,531 40.48 % 104,392 27,143 74.00 %