จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,703.811.00100.0 %5.0456.89138.0369.8 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่ครบ6,348.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ102.31ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ90.73ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,120.791,837.0041.1 %5.0666.07113.2283.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,860.671.00100.0 %5.0609.020.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี6,459.531,147.0082.2 %5.0280.6571.1174.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,951.12486.0087.7 %5.0286.9055.7980.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อนไม่ครบ362.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ53.48ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,686.79504.0086.3 %5.0380.2653.1786.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,822.71672.0082.4 %5.0253.2353.6778.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,773.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5215.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ด่านศุลกากรจันทบุรี7,492.315,947.0020.6 %5.01,209.99445.7363.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,823.382,700.9629.4 %5.0932.29441.2352.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,642.58857.0067.6 %5.0500.83244.4851.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,581.34497.0080.7 %5.0363.66237.6434.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,359.321,191.0064.5 %5.0723.12329.7454.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,832.281,822.0035.7 %5.0551.97575.32-4.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,262.6166.0098.5 %5.01,122.451,160.83-3.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี4,123.523,334.0019.1 %5.01,065.40197.8881.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี5,210.982,758.0047.1 %5.01,419.53395.8072.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,605.702,870.0020.4 %5.0856.23222.2474.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี9,029.7811,015.33-22.0 %0.01,616.87301.7281.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,478.511,631.0053.1 %5.0799.18956.23-19.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,111.62784.0074.8 %5.0780.1661.8292.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,810.17416.0085.2 %5.0551.97189.8665.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,899.993,860.001.0 %0.5952.58232.0075.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ17,788.1226,330.01-48.0 %0.03,176.182,558.0919.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรีไม่ครบ5,418.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ76.24ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,299.871,263.0061.7 %5.0742.13273.9563.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,617.069,465.10-105.0 %0.01,160.48235.0479.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,865.932,824.0027.0 %5.0951.21426.7855.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี5,045.811,243.0075.4 %5.0723.12527.5327.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,485.852,820.0037.1 %5.01,141.47358.2768.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,248.292,519.0022.5 %5.0647.0546.2292.9 %5.0
สพ.จันทบุรี11,725.068,495.0027.5 %5.0413.99456.35-10.2 %0.0
รจจ.จันทบุรี 63,170.9976,632.00-21.3 %0.0902.95665.2526.3 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,383.481,535.0054.6 %5.0723.12226.8968.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี5,941.212,417.0059.3 %5.01,008.36880.8712.6 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,124.012,729.5012.6 %5.0628.04315.0049.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1ไม่ครบ14,905.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ213.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 223,317.9511,872.1849.1 %5.01,523.76589.2961.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)8,739.236,446.4026.2 %5.01,959.50778.1260.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,115.465,657.57-37.5 %0.0316.51357.14-12.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี73,678.7684,334.00-14.5 %0.01,426.661,401.991.7 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอามไม่ครบ13,720.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ562.80ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี45,769.4723,051.9949.6 %5.01,708.492,050.00-20.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,220.872,520.0021.8 %5.0704.1069.7390.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรีไม่ครบ787.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ262.65ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 377,407 316,552 0.00 % 36,236 18,695 0.00 %