จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,406.82477.0086.0 %5.0351.75106.6369.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด19,705.648,504.8656.8 %5.043.4383.02-91.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,795.327,984.00-66.5 %0.069.3264.097.5 %3.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,046.34936.0076.9 %5.0475.520.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,026.4010,296.0031.5 %5.01,699.18780.8354.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,095.511.00100.0 %5.0219.5548.5277.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่3,903.46467.0088.0 %5.0311.9370.8477.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,633.06470.0087.1 %5.0222.7153.6275.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,756.60309.0091.8 %5.0150.7262.5058.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,663.32226.0093.8 %5.0331.2554.1583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง11,658.03319.0097.3 %5.0204.5898.4451.9 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่9,740.4612,313.54-26.4 %0.01,471.60238.9083.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,199.842,914.2530.6 %5.01,036.171,034.550.2 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,614.45519.0080.1 %5.0358.880.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,785.401,683.0055.5 %5.0558.22193.8765.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด5,140.481,366.0073.4 %5.0805.43501.2337.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดไม่ครบ748.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ83.48ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด4,931.121,290.0073.8 %5.0710.35324.8254.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด9,609.971,263.0086.9 %5.01,090.67307.0371.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,696.1314,267.00-741.2 %0.0403.12763.65-89.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด3,876.191,197.0069.1 %5.0976.57944.193.3 %1.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,168.112,660.4016.0 %5.0544.36424.5822.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด5,420.9112,378.54-128.3 %0.0995.59160.4283.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,438.441,313.008.7 %4.0691.33425.2438.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,154.04621.0080.3 %5.0634.2957.5090.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด2,923.31807.0072.4 %5.0444.13355.0220.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,325.722,878.6613.4 %5.0691.33386.6744.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,454.3325,661.00-476.1 %0.01,014.611,365.98-34.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,603.101,851.0048.6 %5.0482.160.00100.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราดไม่ครบ5,717.59ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ3,053.06989.0067.6 %5.0501.17534.16-6.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,467.803,236.006.7 %3.0704.05504.4428.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,183.581,492.0053.1 %5.0342.29538.25-57.3 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,129.981,629.0048.0 %5.0526.25342.5034.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด608.252,709.80-345.5 %0.0298.4625.3591.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,181.081,749.0045.0 %5.0714.29346.3051.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 5,100,366.5037,976.0799.3 %5.0551.641,389.68-151.9 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 8,112.104,357.0046.3 %5.0211.81141.5533.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,555.66800.0068.7 %5.0387.08149.0361.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,131.202,761.0046.2 %5.01,109.69292.6073.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,107.861,247.0059.9 %5.0615.27130.0878.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด4,616.873,051.0033.9 %5.0764.76547.2528.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,184.851,463.0054.1 %5.0596.25205.3165.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,175.702,266.4045.7 %5.0384.39106.8072.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด11,701.2688.0099.2 %5.01,332.20384.5871.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด123,072.4736,161.3170.6 %5.0957.991,460.15-52.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด19,225.8118,369.684.5 %2.0571.91694.16-21.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่20,655.409,525.9953.9 %5.0553.50786.91-42.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด7,929.2315,924.24-100.8 %0.01,342.211,155.2013.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,161.931,794.0043.3 %5.0472.24995.83-110.9 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,562.84759.4970.4 %5.0221.61181.9417.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 16,852.4312,289.0027.1 %5.03,550.442,969.2216.4 %5.0
รวม 5,503,809 275,611 94.99 % 33,216 22,789 31.39 %