จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา727.93503.0030.9 %5.0258.6592.7864.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,528.482,575.8027.0 %5.0452.24119.9973.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,605.513,060.0015.1 %5.0696.8417.9397.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,123.981,192.0061.8 %5.0601.760.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา20,938.6521,117.88-0.9 %0.04,481.021,213.9672.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง5,066.661,707.0066.3 %5.0335.47142.2457.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว4,497.88917.0079.6 %5.0253.1360.1776.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,752.25899.0081.1 %5.0330.7160.0281.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต4,352.12669.0084.6 %5.0369.1235.7890.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,356.991,335.0069.4 %5.0219.8858.0073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,541.171,409.0069.0 %5.0190.6551.9372.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว4,456.181,130.0074.6 %5.0265.6488.4166.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,997.12523.0086.9 %5.0219.7837.8682.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน4,188.79117.0097.2 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ4,280.4254.0098.7 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,679.273,499.0025.2 %5.01,191.26783.0234.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา3,920.292,522.0035.7 %5.01,020.111,001.911.8 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,446.433,153.008.5 %4.0677.82258.2161.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา3,107.791,195.0061.5 %5.0601.76433.8627.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,215.503,553.0015.7 %5.0867.981,373.70-58.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 25,164.913,825.0025.9 %5.01,852.541,003.8845.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,191.912,656.00-21.2 %0.0513.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,725.743,636.0023.1 %5.01,210.301,060.1412.4 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา4,499.975,100.00-13.3 %0.01,115.20476.7257.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา8,083.3720,608.01-154.9 %0.01,115.19386.2765.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา2,026.572,689.00-32.7 %0.0707.66281.1560.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,767.161,001.0073.4 %5.0810.94104.2987.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,144.381,946.0038.1 %5.0563.73178.1168.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,826.023,867.00-1.1 %0.0791.9258.8792.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา5,312.080.00100.0 %5.01,210.271,606.08-32.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา6,875.785,210.0024.2 %5.01,077.16253.8776.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,516.681,350.0061.6 %5.0753.89147.7080.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา6,752.4215,720.24-132.8 %0.01,552.5691.8394.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา12,049.243,214.0073.3 %5.0792.45564.3228.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบ2,749.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ505.89ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,365.621,189.0064.7 %5.0696.84258.9562.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,145.633,598.0030.1 %5.01,764.32575.0867.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา4,330.154,014.007.3 %3.5677.8270.7889.6 %5.0
สพ.ฉะเชิงเทรา12,102.652,928.0075.8 %5.0791.92236.6170.1 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 89,335.0564,537.1927.8 %5.01,278.65755.7340.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,379.121,182.0073.0 %5.0449.63150.2666.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา7,039.545,157.9326.7 %5.01,024.21222.7878.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,922.391,337.0065.9 %5.0791.92262.3666.9 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา10,340.8321,594.49-108.8 %0.01,799.301,113.4738.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,858.431,768.0054.2 %5.0639.31126.9480.1 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา3,849.098,442.00-119.3 %0.0704.38850.25-20.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)17,948.515,783.0067.8 %5.01,959.15200.7689.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 124,123.5218,020.2125.3 %5.0993.86397.7360.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 219,880.977,910.6160.2 %5.01,662.381,079.3135.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา3,611.082,756.4023.7 %5.0308.57289.756.1 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 33,443.2328,356.0015.2 %5.0873.74772.8111.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา61,705.4976,626.00-24.2 %0.01,263.45878.9330.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา104,659.8957,072.0045.5 %5.0796.521,696.70-113.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา18,300.3711,670.6036.2 %5.0664.01776.18-16.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงไม่ครบ36,336.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม91,116.8833,745.0063.0 %5.0753.57949.40-26.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา8,920.8817,904.00-100.7 %0.01,734.591,551.6410.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 4,129.093,573.0013.5 %5.0834.69574.9931.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,978.99822.0072.4 %5.0506.68365.8027.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา16,029.9811,432.0028.7 %5.03,625.085,954.53-64.3 %0.0
รวม 716,925 513,371 28.39 % 54,108 32,158 40.57 %