จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา700.88503.0028.2 %5.0258.6592.7864.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทราไม่ครบ2,575.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ119.99ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังเขต 23,471.523,060.0011.9 %5.0696.840.00100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,007.891,192.0060.4 %5.0601.760.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยวไม่ครบ917.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ60.17ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,387.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5234.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขตไม่ครบ669.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ35.78ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,195.071,335.0068.2 %5.0219.8858.0073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาวไม่ครบ1,100.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ69.16ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,848.58523.0086.4 %5.0219.7837.8682.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา3,669.223,499.004.6 %2.0665.86783.02-17.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา3,727.072,522.0032.3 %5.01,001.101,001.91-0.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,318.353,153.005.0 %2.5677.82258.2161.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา2,992.301,195.0060.1 %5.0601.76433.8627.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,058.843,553.0012.5 %5.0867.981,373.70-58.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 24,972.973,825.0023.1 %5.01,852.541,003.8845.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,093.232,656.00-26.9 %0.0513.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,550.123,636.0020.1 %5.01,210.301,060.1412.4 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา4,332.745,100.00-17.7 %0.010,225.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา7,782.9720,608.01-164.8 %0.01,115.19386.2765.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา11,538.921,001.0091.3 %5.0810.94104.2987.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,027.521,946.0035.7 %5.0563.73178.1168.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,529.933,867.00-9.5 %0.0791.9258.8792.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา5,114.670.00100.0 %5.01,210.271,606.08-32.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา6,620.275,210.0021.3 %5.01,077.16253.8776.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,385.991,350.0060.1 %5.0753.89147.7080.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,743.0715,720.24-173.7 %0.01,552.5691.8394.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา11,601.463,214.0072.3 %5.0792.45564.3228.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบ2,749.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ505.89ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,240.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5696.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา4,169.234,014.003.7 %1.5677.8270.7889.6 %5.0
สพ.ฉะเชิงเทรา11,652.892,928.0074.9 %5.0791.92236.6170.1 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 86,015.1764,537.1925.0 %5.01,278.65755.7340.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,216.391,182.0072.0 %5.0449.63150.2666.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา6,777.935,157.9323.9 %5.01,024.21222.7878.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,776.631,337.0064.6 %5.0791.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา9,956.5421,594.49-116.9 %0.01,799.301,113.4738.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,482.981,768.00-19.2 %0.0639.31126.9480.1 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา3,706.058,442.00-127.8 %0.0704.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 123,227.0418,020.2122.4 %5.0993.86397.7360.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 219,142.157,910.6158.7 %5.01,662.381,079.3135.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)17,281.515,783.0066.5 %5.01,959.15200.7689.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา3,450.172,756.4020.1 %5.0308.570.00100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 32,200.4128,356.0011.9 %5.0873.74772.8111.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา59,412.3876,626.00-29.0 %0.01,263.45878.9330.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา100,770.5057,072.0043.4 %5.0796.521,696.70-113.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา17,620.2911,670.6033.8 %5.0664.01776.18-16.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงไม่ครบ36,336.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม72,975.7333,745.0053.8 %5.0750.65949.40-26.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา8,589.3617,904.00-108.4 %0.01,734.591,551.6410.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,830.303,573.006.7 %3.0834.69574.9931.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,868.28822.0071.3 %5.0506.68365.8027.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบ11,432.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,954.53ประเมินไม่ได้0.0
รวม 595,291 463,868 0.00 % 36,059 21,416 0.00 %