จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,615.881,014.0061.2 %5.0347.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก3,915.011.00100.0 %5.0727.420.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,290.2658.0098.2 %5.0499.18109.5678.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก13,727.377,514.1645.3 %5.01,666.04740.8455.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,407.34760.0082.8 %5.0237.4595.7559.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,364.30937.0078.5 %5.0266.0847.1782.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,153.00476.0088.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.4880.1968.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,447.822,198.9236.2 %5.0670.28463.8630.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก4,408.291,691.0061.6 %5.0556.27225.2059.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก3,554.051,920.0046.0 %5.0822.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายกไม่ครบ2,048.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,797.691,060.0072.1 %5.0480.21495.30-3.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก12,489.682,405.0080.7 %5.01,012.66781.1822.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก1,619.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5363.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,414.213,070.0030.5 %5.0993.64635.7436.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,662.112,388.8434.8 %5.0670.37162.9975.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก7,930.6112,000.00-51.3 %0.01,583.149.5099.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายกไม่ครบ1,349.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,171.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5613.320.00100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก2,971.51696.0076.6 %5.0480.2159.5887.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายกไม่ครบ2,028.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดนครนายกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,253.915,671.00-7.9 %0.01,354.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก10,022.0314,102.01-40.7 %0.02,267.71106.4795.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,216.951,215.0062.2 %5.0499.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,360.561,734.0048.4 %5.0594.31120.8579.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายกไม่ครบ2,105.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ464.16ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายกไม่ครบ3,422.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ97.48ประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,346.821,635.0051.1 %5.0632.34330.4947.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก691,648.1920,530.0097.0 %5.06,289.631,440.8277.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,669.371,832.0031.4 %5.0366.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,456.641,367.0060.5 %5.0556.27248.4155.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก2,808.071,397.0050.3 %5.0423.16124.3370.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,454.563,949.5411.3 %5.0765.45307.2059.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,019.263,160.39-4.7 %0.0480.2136.0192.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก30,546.0614,402.9552.8 %5.03,542.78842,891.31-23,691.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก403.883,256.00-706.2 %0.0265.20213.7519.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก64,053.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,146.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก47,830.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5469.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์47,022.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5488.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก9,905.5216,516.12-66.7 %0.01,250.661,020.4918.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,279.371,806.0044.9 %5.0594.31440.5225.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก3,001.91977.0067.5 %5.0366.11364.690.4 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก37,157.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,351.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 863,542 131,741 0.00 % 28,122 851,553 0.00 %