จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,716.851,014.0062.7 %5.0347.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก4,066.123,879.574.6 %2.0727.4294.3387.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,417.2558.0098.3 %5.0499.18109.5678.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก14,257.207,514.1647.3 %5.01,666.04740.8455.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,577.44760.0083.4 %5.0237.4595.7559.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,532.75937.0079.3 %5.0266.0847.1782.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,313.30476.0089.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.4880.1968.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,580.892,198.9238.6 %5.0670.28463.8630.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก4,578.431,691.0063.1 %5.0556.27225.2059.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก3,691.221,920.0048.0 %5.0822.50794.613.4 %1.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,273.072,048.0037.4 %5.0556.27287.4248.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,944.271,060.0073.1 %5.0480.21382.2520.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก12,971.742,405.0081.5 %5.01,012.66781.1822.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก2,247.104,597.96-104.6 %0.0481.63201.0758.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,584.583,070.0033.0 %5.0993.64635.7436.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,803.452,388.8437.2 %5.0670.37162.9975.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก8,236.7112,170.00-47.8 %0.01,583.1418.2798.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,822.241,349.0064.7 %5.0632.34145.8776.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,294.091,199.0063.6 %5.0613.3260.0490.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก3,086.19696.0077.4 %5.0480.2159.5887.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,587.422,028.0043.5 %5.0670.37169.4274.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก5,051.3117,858.00-253.5 %0.01,183.802,247.93-89.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,456.695,671.00-3.9 %0.01,354.95643.7752.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก4,588.491,806.0060.6 %5.01,050.69110.7189.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก10,408.8414,102.01-35.5 %0.02,267.71106.4795.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,341.121,215.0063.6 %5.0499.23372.4525.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,551.212,150.0039.5 %5.0670.33429.1836.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,490.271,734.0050.3 %5.0594.31120.8579.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก5,274.492,105.0060.1 %5.0860.53464.1646.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,309.383,422.00-3.4 %0.0413.4897.4876.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,475.991,635.0053.0 %5.0632.34330.4947.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก718,343.3820,530.0097.1 %5.06,289.631,440.8277.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,772.401,832.0033.9 %5.0366.11252.8830.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,590.051,367.0061.9 %5.0556.27248.4155.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก2,916.461,397.0052.1 %5.0423.16124.3370.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,626.493,949.5414.6 %5.0765.45307.2059.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก5,444.231,243.0077.2 %5.0841.51892.24-6.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,135.793,160.39-0.8 %0.0480.2136.0192.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก31,725.0314,402.9554.6 %5.01,181.51842.6528.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก419.473,256.00-676.2 %0.0265.20213.7519.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก66,525.6873,616.00-10.7 %0.01,146.781,134.011.1 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก49,676.7718,409.0062.9 %5.0469.071,507.65-221.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์48,837.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5488.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก10,287.8416,516.12-60.5 %0.01,250.661,020.4918.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,405.941,806.0047.0 %5.0594.31440.5225.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก3,117.77977.0068.7 %5.0366.11364.690.4 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก38,591.4610,411.3473.0 %5.02,351.729,016.04-283.4 %0.0
รวม 1,095,109 278,032 74.61 % 40,745 28,321 30.49 %