จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,786.72718.0074.2 %5.0734.35169.8876.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา25,822.1826,478.00-2.5 %0.0141.28268.79-90.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา10,687.28717.0093.3 %5.0109.4958.4846.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา6,290.326,516.00-3.6 %0.01,418.92295.5879.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,305.092,211.0033.1 %5.01,556.4135.3197.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา7,666.442,178.0071.6 %5.0417.5299.8776.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 917,709.488,746.8350.6 %5.03,439.01639.3581.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 129,139.2454,132.00-85.8 %0.06,945.321,356.2580.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 214,414.6911,148.6022.7 %5.02,887.791,439.6950.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน5,864.10749.0087.2 %5.01,231.0870.9694.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด4,417.15707.0084.0 %5.0519.26583.34-12.3 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่4,142.701,206.0070.9 %5.0450.1386.7480.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย4,384.91857.0080.5 %5.0388.36104.1973.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย4,359.87975.0077.6 %5.0403.2085.8178.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,964.32533.0086.6 %5.0344.4416.4295.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,861.4798.0097.5 %5.0314.0714.5895.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,895.36283.0092.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 17,816.415,282.7832.4 %5.0648.9195.0085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0364.3149.4086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,969.49177.0095.5 %5.0200.2346.3676.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย4,286.661,253.0070.8 %5.0357.73111.9968.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย5,111.181,047.0079.5 %5.0243.59140.9942.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,427.25482.0089.1 %5.0241.8935.9085.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง4,049.35654.0083.8 %5.0449.5637.9091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง4,194.51612.0085.4 %5.0259.4338.4385.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี4,064.52845.0079.2 %5.0393.4864.6083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช4,201.32618.0085.3 %5.0249.7873.4070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง4,064.52622.0084.7 %5.0278.7288.0168.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,806.24792.0079.2 %5.0171.0414.5591.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,929.89379.0090.4 %5.0234.6414.9193.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง4,106.46439.0089.3 %5.0421.3639.0390.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,850.97816.0078.8 %5.0281.0386.8869.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,975.16412.0089.6 %5.0267.4715.5394.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว3,760.10518.0086.2 %5.0278.1586.4568.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว4,118.04824.0080.0 %5.0332.7535.7789.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง5,044.141,411.0072.0 %5.0560.87139.6675.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 37,946.597,250.168.8 %4.02,737.82931.1766.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา8,394.964,688.2244.2 %5.02,731.03685.0074.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่3,123.921,177.0062.3 %5.0976.28323.0066.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,802.831,059.0062.2 %5.0507.80323.0036.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,986.852,651.7011.2 %5.0647.99323.0050.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,509.332,196.9037.4 %5.01,000.57277.4072.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,783.84851.0069.4 %5.0390.00323.0017.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,944.53937.0068.2 %5.0616.21323.0047.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,492.863,317.005.0 %2.5943.52434.8553.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา5,070.015,736.00-13.1 %0.01,494.99874.9541.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 53,369.181,484.9455.9 %5.01,495.72126.8791.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,305.931,193.0063.9 %5.0981.56581.8840.7 %5.0
สำนักชลประทานที่ 869,970.9286,066.00-23.0 %0.025,799.9610,992.5557.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,962.471,824.0054.0 %5.0896.57322.6064.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา3,285.83415.0087.4 %5.0924.51607.0534.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา15,113.097,065.8353.2 %5.04,765.743,055.4135.9 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์103,076.23657,936.69-538.3 %0.03,814.663,389.0511.2 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,396.475,978.00-10.8 %0.02,355.121,712.6527.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 314,508.9515,109.00-4.1 %0.01,754.752,673.77-52.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,724.787,348.37-169.7 %0.0731.07913.40-24.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา7,061.675,027.0028.8 %5.02,540.87749.6870.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)9,420.0510,429.62-10.7 %0.02,388.741,287.2546.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 54,174.242,968.4028.9 %5.01,441.622,605.79-80.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา14,114.2039,124.90-177.2 %0.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 458,384.9418,448.0796.0 %5.0412.120.9599.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)14,503.8535,597.12-145.4 %0.04,435.164,495.40-1.4 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)11,064.579,968.009.9 %4.52,726.60444.6083.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,388.062,895.0034.0 %5.01,369.13210.0684.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)4,168.677,323.00-75.7 %0.01,304.831,522.09-16.7 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)8,084.9814,124.15-74.7 %0.02,578.9020,513.13-695.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 511,330.7011,660.00-2.9 %0.03,708.402,242.3539.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา9,276.151.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,518.53922.0073.8 %5.0105.600.9599.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,870.22473.0074.7 %5.051.1254.00-5.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,722.57863.0049.9 %5.030.561.8593.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา5,503.211.00100.0 %5.01,209.750.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,908.221,780.0054.5 %5.01,152.70117.7489.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,305.4542,101.00-877.9 %0.01,228.78664.5045.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา8,283.1612,801.00-54.5 %0.01,894.323,869.03-104.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา6,282.171.00100.0 %5.02,046.450.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา5,212.422,762.0047.0 %5.01,209.75193.2784.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา25,017.1120,365.7318.6 %5.02,769.06210.9092.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา8,579.6212,182.00-42.0 %0.03,140.78902.5071.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา12,460.832,862.0077.0 %5.01,266.80608.9551.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา4,113.433,980.003.2 %1.51,228.76651.1547.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา5,848.933,766.0035.6 %5.01,799.24651.0363.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา5,589.016,389.00-14.3 %0.01,723.18779.2954.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา7,077.506,954.001.7 %0.51,552.04125.8591.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา97,707.1527,748.0071.6 %5.0883.31974.43-10.3 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา61,196.923,794.3493.8 %5.0986.11628.7736.2 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 63,724.4865,192.00-2.3 %0.01,653.33805.5751.3 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 95,768.811.00100.0 %5.02,073.110.95100.0 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 67,104.34116,072.79-73.0 %0.01,693.1010,641.70-528.5 %0.0
ทสญ.นครราชสีมา79,839.6848,504.0039.2 %5.01,865.981,050.2543.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 311,694.2822,928.00-96.1 %0.02,795.03852.7069.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,819.981.00100.0 %5.0791.400.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา6,602.497,300.00-10.6 %0.01,554.191,330.0014.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา396,895.0920,934.0094.7 %5.017,690.90584.8196.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา4,168.761,668.0060.0 %5.01,133.68629.7044.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา7,358.6310,675.46-45.1 %0.02,274.661,139.0049.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,670.403,757.6819.5 %5.01,418.9281.7094.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา7,664.726,886.0010.2 %5.02,485.511,558.7637.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา6,250.709,590.00-53.4 %0.01,437.94771.4046.4 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร5,218.762,221.9057.4 %5.0865.61177.3479.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา21,178.356,200.0070.7 %5.02,289.00336.3085.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)47,434.2712,532.2373.6 %5.01,039.39565.2345.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 39,847.0411,000.00-11.7 %0.01,981.87256.5087.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4167,345.4817,544.0089.5 %5.01,682.87890.1847.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 519,821.1313,997.4029.4 %5.01,596.54595.5962.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 655,621.2314,862.1173.3 %5.01,293.03487.3662.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 733,626.1613,006.2061.3 %5.01,587.28506.9568.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 160,536.4716,632.0172.5 %5.01,004.21519.1848.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 232,914.7516,654.5649.4 %5.0625.22520.4616.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา9,238.468,617.146.7 %3.0544.39550.52-1.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา276,882.66130,276.0052.9 %5.02,326.402,403.50-3.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย29,702.571.00100.0 %5.01,195.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี50,084.94194.3299.6 %5.01,423.091,627.04-14.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ54,794.6630,640.0044.1 %5.01,481.66481.6067.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา192,358.86156,020.0018.9 %5.01,475.611,142.0722.6 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา50,587.9722,480.0055.6 %5.01,020.25415.0159.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา49,917.6052,304.00-4.8 %0.01,422.16324.5377.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง49,440.422,014.2495.9 %5.01,261.091,147.509.0 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย45,490.9958,232.00-28.0 %0.01,444.34895.4038.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,231.911,530.0052.7 %5.01,937.15220.4688.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่99,715.4931,609.3268.3 %5.01,355.851,567.07-15.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา79,947.141.00100.0 %5.01,274.110.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง126,697.4731,900.0074.8 %5.01,285.383,733.68-190.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา36,961.0150,265.00-36.0 %0.03,071.204,946.07-61.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา16,319.5312,968.6820.5 %5.06,021.204,746.0721.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา47,799.1833,315.0030.3 %5.01,424.941,367.914.0 %2.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,267.6759.9495.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา29,036.611.00100.0 %5.03,779.700.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 4,064.131.00100.0 %5.01,209.750.9599.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน7,445.246,612.0011.2 %5.02,195.75285.9687.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)3,304.181,359.0058.9 %5.01,461.3554.6996.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,892.181,994.0048.8 %5.01,188.23318.7673.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 353,159.6929,872.0043.8 %5.016,543.937,314.7755.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา14,269.7121,816.00-52.9 %0.05,319.065,472.60-2.9 %0.0
รวม 3,865,874 2,379,217 38.46 % 252,823 143,624 43.19 %