จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,666.76718.0073.1 %5.0734.35169.8876.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา24,710.631.00100.0 %5.0141.280.9599.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา10,227.23717.0093.0 %5.0109.4958.4846.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา6,019.556,516.00-8.2 %0.01,418.92286.0879.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,162.822,211.0030.1 %5.01,556.4135.3197.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา7,294.462,178.0070.1 %5.0398.5199.8774.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 916,947.158,746.8348.4 %5.03,439.01639.3581.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 127,884.9054,132.00-94.1 %0.06,945.321,356.2580.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 213,588.3011,148.6018.0 %5.02,887.791,439.6950.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 17,479.945,282.7829.4 %5.0648.9195.0085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0364.3137.0589.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,798.62177.0095.3 %5.0200.2346.3676.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย4,102.131.00100.0 %5.0357.730.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,891.161,047.0078.6 %5.0243.59140.9942.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,236.68482.0088.6 %5.0241.8969.3571.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,875.04654.0083.1 %5.0449.5637.9091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง4,013.95612.0084.8 %5.0259.4338.4385.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,889.55845.0078.3 %5.0393.4864.6083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช4,020.47618.0084.6 %5.0249.7873.4070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,889.55622.0084.0 %5.0278.7289.0868.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,642.40792.0078.3 %5.0171.0414.5591.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,760.72379.0089.9 %5.0234.6414.9193.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง3,929.69439.0088.8 %5.0421.3639.0390.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,685.20816.0077.9 %5.0281.0386.8869.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,804.04412.0089.2 %5.0267.4715.5394.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว3,598.24518.0085.6 %5.0278.1586.4568.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว3,940.77824.0079.1 %5.0332.7535.7789.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง4,827.011,411.0070.8 %5.0560.87139.6675.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน5,611.67749.0086.7 %5.01,231.0870.9694.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด4,227.01532.0087.4 %5.0519.26583.34-12.3 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่3,964.371,206.0069.6 %5.0450.1386.7480.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย4,196.15857.0079.6 %5.0388.36101.8673.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย4,172.20975.0076.6 %5.0403.2085.8178.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,793.67533.0086.0 %5.0344.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,695.2598.0097.3 %5.0314.0715.3995.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,727.68283.0092.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 37,604.521.00100.0 %5.02,737.820.95100.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา8,033.594,688.2241.6 %5.02,731.03685.0074.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,989.451,177.0060.6 %5.0976.28323.0066.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,682.181,059.0060.5 %5.0507.80323.0036.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,858.272,651.707.2 %3.5647.99323.0050.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,358.272,196.9034.6 %5.01,000.57277.4072.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,664.001.00100.0 %5.0390.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,817.78937.0066.7 %5.0616.21323.0047.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,342.503,317.000.8 %0.5943.52434.8553.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,851.765,736.00-18.2 %0.01,494.99874.9541.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 53,224.151,484.9453.9 %5.01,495.72126.8791.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,163.621,193.0062.3 %5.0981.56581.8840.7 %5.0
สำนักชลประทานที่ 866,958.9286,066.00-28.5 %0.025,799.9610,992.5557.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,791.901,824.0051.9 %5.0896.57322.6064.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา3,144.38415.0086.8 %5.0924.51607.0534.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา14,462.527,504.1548.1 %5.04,765.743,055.4135.9 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์98,639.17657,936.69-567.0 %0.03,814.660.95100.0 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,164.171.00100.0 %5.02,355.120.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 313,884.3915,058.00-8.5 %0.01,754.752,930.30-67.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,607.497,348.37-181.8 %0.0731.07913.40-24.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา6,757.695,027.0025.6 %5.02,540.87749.6870.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)9,014.5510,429.62-15.7 %0.02,388.741,287.2546.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 53,994.562,968.4025.7 %5.01,441.622,605.79-80.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา13,506.6439,124.90-189.7 %0.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 438,653.1318,448.0795.8 %5.0412.120.9599.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)13,879.5135,597.12-156.5 %0.04,435.164,495.40-1.4 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)10,579.169,968.005.8 %2.52,726.60444.6083.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,199.172,895.0031.1 %5.01,369.13210.0684.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)3,989.237,323.00-83.6 %0.01,304.831,522.09-16.7 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)7,736.0514,124.15-82.6 %0.02,578.900.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 510,435.4011,660.00-11.7 %0.03,708.402,242.3539.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา8,876.841.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,789.71473.0073.6 %5.051.1254.00-5.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,648.42863.0047.6 %5.030.561.8593.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,367.07922.0072.6 %5.0105.600.9599.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา5,266.321.00100.0 %5.01,209.750.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,739.98299.0092.0 %5.01,152.700.9599.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,120.1142,101.00-921.8 %0.01,228.78664.5045.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา7,926.6012,801.00-61.5 %0.01,894.323,869.03-104.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา6,011.751.00100.0 %5.02,046.450.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา4,988.042,762.0044.6 %5.01,209.75193.2784.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา23,940.2120,365.7314.9 %5.02,769.06210.9092.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา8,210.3012,182.00-48.4 %0.03,140.78902.5071.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา11,924.432,862.0076.0 %5.01,266.80608.9551.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,936.363,980.00-1.1 %0.01,228.76651.1547.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา5,597.163,766.0032.7 %5.01,799.24651.0363.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา5,348.436,389.00-19.5 %0.01,723.18779.2954.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา6,772.8410,722.00-58.3 %0.01,552.04125.8591.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา93,501.2127,748.0070.3 %5.0883.31974.43-10.3 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา58,562.613,794.3493.5 %5.0986.11585.5540.6 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 60,981.3765,192.00-6.9 %0.01,653.33805.5751.3 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 91,646.311.00100.0 %5.02,073.110.95100.0 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 73,427.791.00100.0 %5.01,772.000.9599.9 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา76,402.871.00100.0 %5.01,865.980.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 311,190.8822,928.00-104.9 %0.02,795.03852.7069.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,698.591.00100.0 %5.0791.400.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา6,318.287,300.00-15.5 %0.01,554.191,330.0014.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา379,810.1920,934.0094.5 %5.017,690.90583.9196.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา3,989.311,668.0058.2 %5.01,133.68629.7044.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา6,959.1210,675.46-53.4 %0.02,255.641,139.0049.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,469.353,757.6815.9 %5.01,418.9281.7094.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา7,334.786,886.006.1 %3.02,485.511,558.7637.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา5,981.631.00100.0 %5.01,437.940.9599.9 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร4,994.112,221.9055.5 %5.0865.61177.3479.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา20,266.706,200.0069.4 %5.02,289.00336.3085.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 157,619.4416,632.0171.1 %5.01,004.21519.1848.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 232,724.2215,087.8453.9 %5.0625.22520.4616.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 39,423.1611,000.00-16.7 %0.01,981.87256.5087.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4160,141.8817,544.0089.0 %5.01,682.87890.1847.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 518,967.9013,997.4026.2 %5.01,596.54595.5962.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 653,226.9414,862.1172.1 %5.01,293.03487.3662.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 732,178.6713,006.2059.6 %5.01,587.28506.9568.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)45,392.4012,532.2372.4 %5.01,039.39565.2345.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา8,840.778,617.142.5 %1.0544.394,911.02-802.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา264,963.88130,276.0050.8 %5.02,326.402,403.50-3.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย28,423.991.00100.0 %5.01,195.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี47,928.96194.3299.6 %5.01,423.091,627.04-14.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ52,435.951.00100.0 %5.01,481.660.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา184,078.52156,020.0015.2 %5.01,475.611.8599.9 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา48,410.3422,480.0053.6 %5.01,020.25415.0159.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา47,768.8252,304.00-9.5 %0.01,422.16324.5377.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง47,312.192,014.2495.7 %5.01,261.090.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย43,532.771.00100.0 %5.01,444.340.9599.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,205.561,530.0052.3 %5.01,937.1581.7895.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่95,423.1031,609.3266.9 %5.01,355.851,567.07-15.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา76,505.711.00100.0 %5.01,274.110.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง121,243.6031,900.0073.7 %5.01,285.383,733.68-190.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา35,369.9750,265.00-42.1 %0.03,071.201,160.0062.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา15,617.0312,968.6817.0 %5.06,021.204,746.0721.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา45,741.6033,315.0027.2 %5.01,424.941,367.914.0 %2.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,267.6759.9495.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา27,786.691.00100.0 %5.03,779.700.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 3,889.191.00100.0 %5.01,209.750.9599.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน7,124.756,612.007.2 %3.52,195.75285.9687.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)3,161.951,359.0057.0 %5.01,461.3554.6996.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,724.641,994.0046.5 %5.01,188.23318.7673.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 350,877.7230,000.0041.0 %5.016,543.936,619.5160.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา13,655.45218,160.00-1,497.6 %0.05,319.065,472.60-2.9 %0.0
รวม 3,708,961 2,271,782 38.75 % 252,520 100,090 60.36 %