จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์610.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5203.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์32,047.5219,031.0040.6 %5.099.14242.37-144.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์8,596.037,756.319.8 %4.576.640.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,708.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5863.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,891.091,514.0047.6 %5.0746.8950.5793.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์20,783.0313,508.0035.0 %5.02,363.66826.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,488.771,814.0059.6 %5.0255.6661.7575.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,452.50787.0082.3 %5.0307.8042.8586.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ4,334.65792.0081.7 %5.0253.7028.3488.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ4,262.10467.0089.0 %5.0246.3810.5695.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,298.3777.0098.2 %5.0242.0413.6094.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ4,269.25467.0089.1 %5.0195.1813.7093.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม4,298.37537.0087.5 %5.0292.3153.3581.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี4,262.10707.0083.4 %5.0364.5512.9696.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง4,272.49764.0082.1 %5.0302.0313.8695.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,298.37528.0087.7 %5.0301.5053.2282.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน4,298.37573.0086.7 %5.0191.1313.6092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ4,363.77847.0080.6 %5.0329.7610.3696.9 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม11,268.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5864.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม3,241.841.00100.0 %5.0602.940.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท2,924.541.00100.0 %5.0584.720.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ10.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,422.84875.0874.4 %5.0746.89814.98-9.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์7,485.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,302.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,951.951.00100.0 %5.0692.590.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,641.913,399.1539.8 %5.01,792.771,330.1525.8 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,728.274,829.17-2.1 %0.01,355.40139.9089.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์6,283.2014,932.00-137.6 %0.0986.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ1,596.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ211.81ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4532.9551.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.028.8630.15-4.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,548.191,394.0060.7 %5.0857.8168.4092.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,900.27410.0085.9 %5.0651.81529.6318.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,655.573,901.50-6.7 %0.0899.02333.0263.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ21,534.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,951.921.00100.0 %5.0570.480.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์11,225.453,394.0069.8 %5.01,577.55785.8450.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์5,083.032,370.0053.4 %5.0956.07741.6322.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์2,772.565,423.00-95.6 %0.0203.02314.87-55.1 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์6,007.406,853.00-14.1 %0.01,735.72541.5068.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์2,995.933,300.00-10.1 %0.0626.8460.3190.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์11,337.262,913.0074.3 %5.0822.96552.4832.9 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์52,366.941.00100.0 %5.0976.041.8599.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์590.681,030.00-74.4 %0.0211.66313.17-48.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์4,190.232,549.4939.2 %5.0937.05455.7851.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,300.02978.0070.4 %5.0272.74173.1836.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์5,806.761.00100.0 %5.0708.980.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,781.961.00100.0 %5.0956.070.9099.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์6,665.245,522.1817.1 %5.0975.08187.8780.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์12,374.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,373.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)12,350.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,212.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 136,338.2317,672.0051.4 %5.01,291.91539.4958.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 219,127.4511,681.7238.9 %5.01,256.31273.3078.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 39,989.586,037.9939.6 %5.01,597.44304.8580.9 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์12,016.691.00100.0 %5.0400.892.8599.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,566.011.00100.0 %5.0386.990.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์102,030.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,729.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์145,315.4550,222.0065.4 %5.01,294.60867.4133.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์51,499.1420,678.9959.8 %5.0699.12473.5732.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม2,292.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5674.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท60,416.4423,734.0060.7 %5.0807.13586.7027.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ97,013.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5854.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ98,073.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5907.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์13,151.7233,948.75-158.1 %0.02,558.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,837.852,646.5931.0 %5.0784.92283.5063.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ1,584.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ248.18ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์34,588.7113,455.4961.1 %5.09,666.646,451.5633.3 %5.0
รวม 668,438 294,329 0.00 % 44,488 18,645 0.00 %