จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์632.070.00100.0 %5.0203.02215.65-6.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์33,192.0819,031.0042.7 %5.099.14242.37-144.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์8,903.037,756.3112.9 %5.076.640.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,599.194,184.04-16.2 %0.0767.93376.4151.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,994.351,514.0049.4 %5.0746.8950.5793.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์21,525.289,599.3055.4 %5.02,363.66826.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,649.091,814.0061.0 %5.0255.6661.7575.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,611.52787.0082.9 %5.0307.8042.8586.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ4,489.46792.0082.4 %5.0253.7028.3488.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ4,414.32467.0089.4 %5.0246.3810.5695.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,451.8977.0098.3 %5.0242.0413.6094.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ4,421.73467.0089.4 %5.0195.1813.7093.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม4,451.89537.0087.9 %5.0292.3153.3581.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี4,414.32707.0084.0 %5.0364.5512.9696.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง4,425.08764.0082.7 %5.0302.0313.8695.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,451.89528.0088.1 %5.0301.5053.2282.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน4,451.89573.0087.1 %5.0191.1313.6092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ4,519.62847.0081.3 %5.0329.7610.3696.9 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม11,671.241.00100.0 %5.0864.990.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์4,014.215,907.82-47.2 %0.0918.04646.0029.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์3,728.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5577.89324.8043.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม3,357.62615.0081.7 %5.0602.94414.2031.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท3,028.99879.0071.0 %5.0584.72531.859.0 %4.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,369.611,310.0061.1 %5.0784.92628.1720.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,545.09875.0875.3 %5.0746.89814.98-9.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์7,752.491.00100.0 %5.02,302.741.8599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์3,057.371.00100.0 %5.0692.590.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,843.403,399.1541.8 %5.01,792.771,330.1525.8 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,897.134,829.171.4 %0.51,355.40133.9590.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์6,507.6014,932.00-129.5 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,841.501,596.6058.4 %5.0956.07211.8177.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4532.9551.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.028.8630.15-4.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8950.4029.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,674.911,394.0062.1 %5.0857.8168.4092.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์3,003.85410.0086.4 %5.0651.81529.6318.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,786.123,901.50-3.0 %0.0899.02333.0263.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์6,674.4821,534.99-222.6 %0.01,673.813,412.02-103.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์4,093.064,739.00-15.8 %0.0570.480.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์3,860.932,653.0031.3 %5.0937.0546.4595.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์12,733.0012,142.654.6 %2.03,751.42378.2589.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์11,626.363,394.0070.8 %5.01,577.55785.8450.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์5,264.562,370.0055.0 %5.0956.07741.6322.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์2,871.585,423.00-88.9 %0.0203.02314.87-55.1 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์6,221.956,853.00-10.1 %0.01,735.72541.5068.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์3,668.752,850.0022.3 %5.0626.84119.6280.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์11,742.162,913.0075.2 %5.0822.96552.4832.9 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์54,237.191.00100.0 %5.0976.041.8599.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์611.771,030.00-68.4 %0.0211.66313.17-48.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์4,339.882,549.4941.3 %5.0937.05455.7851.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,417.88978.0071.4 %5.0272.74173.1836.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์6,014.151.00100.0 %5.0708.980.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,917.031.00100.0 %5.0956.070.9099.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์6,903.295,522.1820.0 %5.0975.08187.8780.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์12,816.202,720.0078.8 %5.01,373.22232.7583.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 137,636.0317,672.0053.0 %5.01,291.91539.4958.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 219,810.5811,681.7241.0 %5.01,256.31273.3078.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 310,346.356,037.9941.6 %5.01,597.44304.8580.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)12,791.7115,765.92-23.3 %0.02,212.081,311.8240.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,800.515,105.5724.9 %5.0386.99509.93-31.8 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์12,445.861.00100.0 %5.0400.892.8599.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์105,674.32106,530.00-0.8 %0.01,729.48738.0657.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์150,505.2850,222.0066.6 %5.01,294.60867.4133.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์53,338.4020,678.9961.2 %5.0699.12473.5732.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม93,567.7737,933.0059.5 %5.0943.50461.5451.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท62,574.1723,734.0062.1 %5.0807.13586.7027.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ100,478.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5854.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ101,575.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5907.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์13,621.4333,948.75-149.2 %0.02,558.653,900.37-52.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,973.632,646.5933.4 %5.0784.92283.5063.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ1,584.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ248.18ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์35,824.0213,455.4962.4 %5.09,666.646,176.2936.1 %5.0
รวม 975,242 513,585 47.34 % 67,115 32,814 51.11 %