จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 271,240.2631,503.0055.8 %5.0435.32307.9629.3 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,765.401,000.0063.8 %5.0662.4595.0085.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี33,326.92100.0099.7 %5.0126.7195.0025.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี82,070.68100.0099.9 %5.0363.9295.0073.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี322,059.1620,000.0093.8 %5.01,372.69285.0079.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,499.073,000.0014.3 %5.0947.6995.0090.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี29,623.5024,768.0016.4 %5.03,495.821,172.3066.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,692.072,802.5040.3 %5.0310.1496.3168.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ5,325.481,038.0080.5 %5.0294.6070.9975.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม4,173.361,793.0057.0 %5.0384.119.5597.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,695.22372.0089.9 %5.0344.821.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,853.26662.0082.8 %5.0449.4779.2882.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,953.55580.0085.3 %5.0266.6052.3280.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,795.71735.0084.7 %5.0354.9334.0690.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,825.84586.0084.7 %5.0373.5061.6683.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,842.99660.0082.8 %5.0286.4160.3678.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,887.77787.0079.8 %5.0369.1161.1883.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,893.00531.0086.4 %5.0415.1562.2885.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,869.33786.0079.7 %5.0498.33122.4975.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น4,007.29537.0086.6 %5.0303.9062.4979.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,868.12603.0084.4 %5.0415.0010.3897.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,926.73453.0088.5 %5.0190.0210.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,713.27527.0085.8 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,867.42329.0091.5 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,799.24715.0081.2 %5.0357.5761.1682.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง4,067.08329.0091.9 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์3,746.18222.0094.1 %5.0148.4060.6059.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,707.15680.0081.7 %5.0175.188.3395.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก19,131.5830,000.00-56.8 %0.01,500.4095.0093.7 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ6,816.954,000.0041.3 %5.01,165.07475.0059.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี5,152.0313,148.60-155.2 %0.01,461.122,545.89-74.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี2,951.761,481.0049.8 %5.0414.43122.6870.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ2,881.54100.0096.5 %5.0296.4395.0068.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล2,814.55100.0096.4 %5.0542.6595.0082.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ5,529.501,000.0081.9 %5.0519.90190.0063.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,861.521,504.5047.4 %5.0584.83336.8942.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร3,392.08100.0097.1 %5.0640.1795.0085.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,423.973,000.0012.4 %5.0895.73285.0068.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี4,311.122,836.1934.2 %5.01,270.9695.0092.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,331.943,086.927.4 %3.5928.67461.7650.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 718,710.0425,323.99-35.3 %0.06,128.315,668.007.5 %3.5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,872.59417.5091.4 %5.01,517.47393.3074.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี3,795.421,813.0052.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี8,818.233,000.0066.0 %5.01,080.80285.0073.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,611.034,668.73-1.3 %0.01,880.04314.0483.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี29,279.9673,271.60-150.2 %0.02,472.214,111.23-66.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,294.535,720.60-149.3 %0.0560.99733.24-30.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี7,090.756,139.7613.4 %5.02,188.811,249.0542.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,191.571,000.0080.7 %5.01,461.1295.0093.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี13,660.7922,396.33-63.9 %0.02,316.84491.6378.8 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี275,623.09278,289.72-1.0 %0.01,459.87796.4745.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 10,441.4717,910.00-71.5 %0.03,916.955,264.35-34.4 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,448.221,000.0081.6 %5.01,764.2095.0094.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,902.631,386.7064.5 %5.01,080.80174.1383.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,314.097,126.30-65.2 %0.01,440.931,055.6526.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)12,703.0311,052.2913.0 %5.04,863.811,583.3367.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง18,813.8110,000.0046.8 %5.0380.34285.0025.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี23,736.49500.0097.9 %5.0203.9395.0053.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,280.151,000.0069.5 %5.0985.7495.0090.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,343.873,000.0010.3 %5.0896.20486.6845.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี3,947.331,000.0074.7 %5.01,118.8495.0091.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี20,348.301,000.0095.1 %5.06,215.1295.0098.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี3,820.931,000.0073.8 %5.0890.6495.0089.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,522.803,000.0033.7 %5.01,080.80285.0073.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,751.3210,000.00-73.9 %0.01,556.20279.1082.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี12,057.321,128.5890.6 %5.0966.71475.0050.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,838.852,000.0047.9 %5.01,080.80450.0058.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,236.971,000.0080.9 %5.01,461.1295.0093.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี8,233.118,374.60-1.7 %0.02,354.88270.3288.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี3,836.781,000.0073.9 %5.0890.6495.0089.3 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี26,553.9016,947.0036.2 %5.0910.05375.3558.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี72,881.0125,405.0065.1 %5.0664.49504.6124.1 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 100,719.2198,508.002.2 %1.02,026.781,044.1548.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,345.141,474.6255.9 %5.0890.64178.4680.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี4,269.443,458.8219.0 %5.01,137.85950.0016.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี36,184.6420,750.0042.7 %5.01,446.87777.2346.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,381.272,000.0040.9 %5.0909.66380.0058.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี6,915.556,466.806.5 %3.01,537.19646.0058.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี4,778.934,000.0016.3 %5.01,461.12190.0087.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,217.725,902.43-83.4 %0.01,192.65901.0024.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี10,282.5717,373.63-69.0 %0.03,362.72840.3875.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ10,394.1810,647.43-2.4 %0.03,665.8053.9498.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี21,198.143,000.0085.8 %5.0797.83285.0064.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 127,136.833,000.0088.9 %5.01,541.84650.7557.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 236,499.6318,943.0648.1 %5.01,370.32774.0643.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3108,516.1014,241.9686.9 %5.03,186.08704.3077.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 412,703.6815,869.07-24.9 %0.03,075.00180.5094.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 566,459.3117,056.0074.3 %5.03,151.45663.3179.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม80,941.4630,000.0062.9 %5.01,362.56950.0030.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี56,381.152,000.0096.5 %5.01,211.311,900.00-56.9 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี103,334.35100.0099.9 %5.01,017.2995.0090.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี62,941.975,000.0092.1 %5.01,211.31950.0021.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี54,331.972,000.0096.3 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ76,575.911,000.0098.7 %5.01,130.32475.0058.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล88,350.08500.0099.4 %5.01,078.81190.0082.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ76,575.911,000.0098.7 %5.0876.14475.0045.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี29,114.561,000.0096.6 %5.02,163.64475.0078.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี10,142.1333,126.04-226.6 %0.03,778.842,394.9136.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี19,173.8625,538.00-33.2 %0.01,111.06467.7057.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,509.532,088.0040.5 %5.0644.00166.2574.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี28,243.1338,896.00-37.7 %0.02,938.79627.9578.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,899.182,206.0043.4 %5.01,194.90699.4541.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 5,071.559,581.00-88.9 %0.01,461.12244.4983.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,449.48500.0085.5 %5.0890.64475.0046.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี69,658.0928,257.0059.4 %5.06,449.685,595.4013.2 %5.0
รวม 2,550,351 1,128,911 55.74 % 140,617 60,226 57.17 %