จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 269,006.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5435.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี32,281.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5126.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี79,497.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5363.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี311,959.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,372.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,389.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5947.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,544.932,802.5038.3 %5.0310.1496.3168.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ5,158.481,038.0079.9 %5.0294.6070.9975.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,591.88372.0089.6 %5.0344.821.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,732.43662.0082.3 %5.0449.4779.2882.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,829.57580.0084.9 %5.0266.6052.3280.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,645.32735.0084.2 %5.0354.9334.0690.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,705.86586.0084.2 %5.0373.5061.6683.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,722.48660.0082.3 %5.0286.4160.3678.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,765.85787.0079.1 %5.0369.1161.1883.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืนไม่ครบ786.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ122.49ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,881.62537.0086.2 %5.0303.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,746.82603.0083.9 %5.0415.0010.3897.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,803.60453.0088.1 %5.0190.0210.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,596.83527.0085.3 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,746.14329.0091.2 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,680.10715.0080.6 %5.0357.5761.1682.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงไม่ครบ329.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์3,628.70867.7076.1 %5.0148.4060.6059.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,590.90680.0081.1 %5.0175.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ด่านศุลกากรช่องเม็กไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี4,990.4713,148.60-163.5 %0.01,461.122,545.89-74.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี2,859.201,481.0048.2 %5.0414.43122.6870.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ2,791.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5296.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล2,726.28100.0096.3 %5.0542.6595.0082.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,771.781,504.5045.7 %5.0584.83336.8942.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร3,285.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5640.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,316.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5895.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี4,175.932,836.1932.1 %5.01,270.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ3,086.92ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานชลประทานที่ 718,123.3125,323.99-39.7 %0.06,128.315,668.007.5 %3.5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4ไม่ครบ417.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ393.30ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี3,676.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5890.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี8,541.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,080.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,466.444,668.73-4.5 %0.01,880.04314.0483.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานีไม่ครบ73,271.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,222.585,720.60-157.4 %0.0560.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ6,139.76ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,028.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,461.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี13,232.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,316.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ท่าอากาศยานอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,277.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,764.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,780.241,386.7063.3 %5.01,080.80174.1383.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,178.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,440.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)12,304.6811,052.2910.2 %5.04,863.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง18,223.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5380.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี22,992.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5203.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,177.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5985.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,239.013,000.007.4 %3.5896.20486.6845.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี3,823.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,118.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี19,710.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,215.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี3,701.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5890.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,380.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,080.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,570.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,556.20279.1082.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี11,679.211,128.5890.3 %5.0966.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,718.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,080.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,072.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,461.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี7,974.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,354.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี3,716.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5890.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี25,721.2016,947.0034.1 %5.0910.05375.3558.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี70,595.5425,405.0064.0 %5.0664.49504.6124.1 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 97,560.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,026.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,240.241,474.6254.5 %5.0890.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี4,135.563,458.8216.4 %5.01,137.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี35,049.9320,750.0040.8 %5.01,446.87777.2346.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี4,629.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,461.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,116.815,902.43-89.4 %0.01,192.65901.0024.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี9,960.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,362.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ10,068.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,665.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี20,533.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5797.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 167,158.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,085.17650.7578.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 235,355.0518,943.0646.4 %5.01,370.32774.0643.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3105,113.1614,241.9686.5 %5.03,186.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 564,375.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,151.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม78,403.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,362.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี54,613.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,211.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี100,093.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,017.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี52,628.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,211.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ74,174.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,130.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล85,579.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,078.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ74,174.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5876.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี28,201.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,163.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี9,824.0933,126.04-237.2 %0.03,778.842,394.9136.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี18,572.5925,538.00-37.5 %0.01,111.06467.7057.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,399.482,088.0038.6 %5.0644.00166.2574.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานีไม่ครบ38,896.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ627.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,776.912,206.0041.6 %5.01,194.90699.4541.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 4,912.519,581.00-95.0 %0.01,461.12244.4983.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,341.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5890.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 462,524 263,947 0.00 % 36,133 18,640 0.00 %