จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,752.682,292.9638.9 %5.02,165.6233.2798.5 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 17,413.936,979.265.9 %2.51,279.70540.3457.8 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,928.891,126.0071.3 %5.0576.46105.7581.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น29,294.0323,459.9019.9 %5.0158.93176.00-10.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 8,487.136,448.4024.0 %5.059.76114.14-91.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 121,372.7660,166.0050.4 %5.01,887.56715.3662.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น6,037.9119,265.00-219.1 %0.01,793.49303.9783.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ2,603.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ36.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น29,745.6123,477.0021.1 %5.05,180.511,290.1175.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 15,542.161,651.0070.2 %5.0429.81122.2871.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 25,292.521,434.0072.9 %5.0314.47119.5562.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,762.67638.0086.6 %5.0168.269.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน5,056.67393.0092.2 %5.0167.609.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,858.32558.0088.5 %5.0295.9876.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,821.601,254.0074.0 %5.0490.4592.5481.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,736.41347.0092.7 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง5,033.671,195.0076.3 %5.0340.3995.0072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,766.46680.0085.7 %5.0273.9276.0072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน4,430.45469.0089.4 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่5,099.921,435.0071.9 %5.0371.84123.5066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล5,109.851,184.0076.8 %5.0460.3284.6381.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,739.35482.0089.8 %5.0350.469.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,798.47687.0085.7 %5.0411.299.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,777.89581.0087.8 %5.0330.6976.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี4,414.18518.0088.3 %5.0333.7585.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท4,315.14346.0092.0 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง4,341.79349.0092.0 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน4,366.36577.0086.8 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด4,391.31508.0088.4 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น4,034.144,744.28-17.6 %0.01,070.88771.8627.9 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง2,700.68607.0077.5 %5.0447.10106.7676.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,748.93784.0071.5 %5.0467.6188.0181.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,747.04638.0076.8 %5.0471.43192.3659.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,712.64756.0072.1 %5.0531.5888.1583.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น3,323.933,259.002.0 %1.0671.54252.7062.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,972.981,876.0062.3 %5.01,451.201,140.8921.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,841.319,946.93-158.9 %0.01,759.56341.5080.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น4,066.772,360.0042.0 %5.01,255.41714.4743.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 628,825.1657,377.00-99.1 %0.09,963.725,886.2540.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น3,216.361,172.0063.6 %5.0766.62642.1516.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น11,869.764,318.0063.6 %5.03,885.252,276.3241.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 45,567.674,269.8023.3 %5.01,622.343,340.90-105.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 521,903.0019,877.909.2 %4.52,784.961,820.1634.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น27,266.183,935.0085.6 %5.0972.54255.4873.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,953.317,738.99-56.2 %0.02,660.04654.5675.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น7,183.926,095.4215.2 %5.02,287.901,272.4744.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,783.026,687.32-39.8 %0.01,318.09313.5076.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,813.382,717.0028.8 %5.01,337.691,577.63-17.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่น344,145.94285,759.0017.0 %5.01,929.92558.1171.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)12,779.1311,744.008.1 %4.03,809.183,158.7017.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)17,657.6410,887.1838.3 %5.02,520.0785.5096.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น12,379.032,748.0077.8 %5.01,070.8864.3494.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,484.147,696.49-71.6 %0.01,552.60655.4257.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)13,015.7112,390.184.8 %2.04,644.87598.5087.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 48,546.8415,140.95-77.2 %0.03,119.281,456.5553.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น8,360.313,284.9360.7 %5.03,115.962,622.8215.8 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.22,502.9215,069.0033.0 %5.0323.08217.2432.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,684.13708.0058.0 %5.071.0052.5426.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,817.301,937.0049.3 %5.0918.7596.9089.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,471.912,013.0042.0 %5.0861.70465.9045.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น4,299.915,762.49-34.0 %0.01,184.97318.4173.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น8,774.1742,435.00-383.6 %0.02,192.821,915.0212.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น6,202.5811,150.00-79.8 %0.01,850.53534.7271.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น12,648.8623,601.00-86.6 %0.02,516.15108.0295.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น7,883.451,671.0078.8 %5.02,516.093,771.50-49.9 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,963.743,752.005.3 %2.51,051.86255.9875.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น5,088.882,235.0056.1 %5.01,299.07221.7782.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,902.024,705.9820.3 %5.01,453.15655.2054.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น4,246.185,760.00-35.7 %0.012,188.61133.2398.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น15,871.183,574.0077.5 %5.0799.02636.7720.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น18,359.0414,376.0021.7 %5.0539.04364.0132.5 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 44,945.017,640.0083.0 %5.0967.54781.4719.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 411,518.858,914.0022.6 %5.03,279.411,379.3057.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,023.101,363.0054.9 %5.0652.53116.1782.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น28,615.8323,970.0016.2 %5.01,499.17339.2177.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,641.843,069.0015.7 %5.0937.77308.5667.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น (ชั่วคราว)8,189.634,406.0046.2 %5.01,508.25305.9079.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น4,186.713,377.0019.3 %5.01,146.94350.7169.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,882.562,732.0044.0 %5.01,741.83204.4688.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,477.959,258.53-106.8 %0.01,184.97571.6351.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น32,172.688,983.3572.1 %5.0104,742.93552.3699.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 151,497.4821,622.7958.0 %5.01,004.39855.0014.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 211,684.8119,020.96-62.8 %0.0734.99765.15-4.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 335,274.5716,086.9354.4 %5.01,366.15870.2036.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 437,878.4912,960.0865.8 %5.01,673.51765.8454.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 593,264.4029,384.0068.5 %5.01,632.771,131.8030.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)27,954.788,561.4869.4 %5.02,570.70812.2068.4 %5.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น42,844.4422,584.0047.3 %5.0357.53909.84-154.5 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,783.5419,161.00-182.5 %0.0414.30726.75-75.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่53,302.5822,880.0057.1 %5.0942.20658.0030.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น93,956.96126,540.00-34.7 %0.01,946.24503.4174.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น32,340.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5975.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น9,546.9632,664.00-242.1 %0.02,570.601,578.0438.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น31,077.8718,631.0040.1 %5.03,630.112,878.5320.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น45,384.8940,808.0010.1 %5.01,985.99395.0580.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 73,244.55777.0076.1 %5.01,080.33264.7775.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น158,698.0682,234.0048.2 %5.02,159.781,424.3634.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,694.533,381.008.5 %4.0994.81692.8830.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)6,199.2512,811.00-106.7 %0.02,343.6035.1598.5 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,804.301,221.0056.5 %5.01,378.7322.3998.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,314.801,874.0043.5 %5.0804.65211.8973.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 484,022.6870,996.3215.5 %5.034,646.082,730.0092.1 %5.0
รวม 1,950,387 1,423,972 26.99 % 288,814 68,278 76.36 %