จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,522.932,292.9634.9 %5.02,165.6233.2798.5 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1ไม่ครบ9,888.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ540.34ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,688.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5576.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น27,500.5223,459.9014.7 %5.0158.93176.00-10.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 7,967.516,448.4019.1 %5.059.76114.14-91.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น ไม่ครบ60,166.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ715.36ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น14,185.7923,477.00-65.5 %0.05,180.511,290.1175.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 1673.381,651.00-145.2 %0.0429.81128.7270.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 2846.891,434.00-69.3 %0.0314.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง521.21638.00-22.4 %0.0168.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน840.14393.0053.2 %5.0167.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ589.54558.005.3 %2.5295.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ469.201,254.00-167.3 %0.0490.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู518.02347.0033.0 %5.0421.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง689.751,195.00-73.3 %0.0340.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์556.97680.00-22.1 %0.0273.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน209.33469.00-124.0 %0.0300.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่741.211,435.00-93.6 %0.0371.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล761.271,184.00-55.5 %0.0460.3284.6381.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย510.05482.005.5 %2.5350.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง556.97687.00-23.3 %0.0411.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง556.97581.00-4.3 %0.0330.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี279.93518.00-85.0 %0.0333.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท122.54346.00-182.4 %0.0259.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง158.30349.00-120.5 %0.0255.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน159.90577.00-260.9 %0.0402.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด194.06508.00-161.8 %0.0180.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง2,535.34607.0076.1 %5.0447.10107.6675.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ไม่ครบ784.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,578.85638.0075.3 %5.0471.43192.3659.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,606.129,946.93-175.8 %0.01,759.56341.5080.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานชลประทานที่ 627,060.3657,377.00-112.0 %0.09,963.725,886.2540.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น3,019.441,172.0061.2 %5.0766.62642.1516.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น10,126.693,500.0065.4 %5.03,466.892,280.0034.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 45,226.804,269.8018.3 %5.01,622.343,253.38-100.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 520,562.0019,877.903.3 %1.52,784.961,820.1634.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่นไม่ครบ3,935.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ255.48ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,650.057,738.99-66.4 %0.02,660.04654.5675.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น6,744.096,095.429.6 %4.52,287.901,272.4744.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)ไม่ครบ6,687.32ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ313.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4ไม่ครบ2,420.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,471.17ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)11,996.7411,744.002.1 %1.03,809.183,158.7017.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)16,576.5610,887.1834.3 %5.02,520.0785.5096.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น11,621.132,748.0076.4 %5.01,070.8864.3494.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4ไม่ครบ15,140.95ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,456.55ประเมินไม่ได้0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.21,125.1915,069.0028.7 %5.0323.08217.2432.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,581.02708.0055.2 %5.071.0052.5426.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น4,036.655,762.49-42.8 %0.01,184.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น8,236.9742,435.00-415.2 %0.02,192.821,915.0212.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ11,150.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ534.72ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น11,874.4423,601.00-98.8 %0.02,516.15108.0295.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่นไม่ครบ1,671.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,771.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ3,752.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ255.98ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,777.312,235.0053.2 %5.01,299.07221.7782.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,540.674,705.9815.1 %5.01,453.15655.2054.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ5,760.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ133.23ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น14,899.473,574.0076.0 %5.0799.02603.2524.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น17,235.0114,376.0016.6 %5.0539.04364.0132.5 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 42,193.287,640.0081.9 %5.0967.54781.4719.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 410,813.628,914.0017.6 %5.03,279.411,379.3057.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น26,863.8423,970.0010.8 %5.01,499.17339.2177.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ3,069.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ308.56ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น (ชั่วคราว)7,688.234,406.0042.7 %5.01,508.25305.9079.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น3,930.383,377.0014.1 %5.01,146.94350.7169.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น2,428.922,732.00-12.5 %0.01,741.83204.4688.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ9,258.53ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น30,202.938,983.3570.3 %5.0104,742.93552.3699.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 144,935.9721,622.7951.9 %5.01,004.39855.0014.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2ไม่ครบ19,020.96ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ765.15ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3ไม่ครบ16,086,093.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ870.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 435,559.4012,960.0863.6 %5.01,673.51765.8454.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)26,243.268,561.4867.4 %5.02,570.70812.2068.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,368.2219,161.00-200.9 %0.0414.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศรีสังวาลย์ขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น88,204.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,946.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น30,360.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5975.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น8,962.4632,664.00-264.5 %0.02,570.601,578.0438.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น29,175.1418,631.0036.1 %5.03,630.112,878.5320.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น42,606.2340,808.004.2 %2.01,985.99395.0580.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 73,045.91777.0074.5 %5.01,080.33264.7775.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,468.343,381.002.5 %1.0994.81692.8830.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,819.7112,811.00-120.1 %0.02,343.6035.1598.5 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,632.611,221.0053.6 %5.01,378.7322.3998.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,111.851,874.0039.8 %5.0804.65211.8973.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 478,878.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.534,646.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 614,794 554,528 0.00 % 186,202 38,148 0.00 %