จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,320.181,172.0064.7 %5.0291.5992.8168.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,392.451,950.0042.5 %5.0437.3788.9979.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,266.012,163.0033.8 %5.0519.7844.5791.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 4ไม่ครบ23,823.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ656.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 128,853.1334,000.00-17.8 %0.02,942.83570.0080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 235,323.8030,561.0013.5 %5.02,651.57598.5077.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,051.20854.0078.9 %5.0259.7647.5081.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 16,432.521,929.0070.0 %5.0333.3683.6074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 26,660.982,090.0068.6 %5.0367.6576.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 16,211.163,077.0050.5 %5.0347.25114.0067.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,980.25861.0078.4 %5.0236.1595.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,248.083,835.0038.6 %5.0300.7176.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,471.492,238.0059.1 %5.0258.7085.5067.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 17,036.8813,000.00-84.7 %0.01,432.551,149.8519.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,744.852,831.00-3.1 %0.01,072.92746.7030.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,346.872,537.0041.6 %5.0957.18456.0052.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี3,067.301,682.0045.2 %5.0386.67173.5255.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,757.191,358.0050.7 %5.0317.70231.0327.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,097.152,181.0046.8 %5.0713.80773.71-8.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,146.033,049.0026.5 %5.0783.070.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,456.301,837.0058.8 %5.0957.15635.3333.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,490.471,702.0051.2 %5.0576.83258.4055.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี4,902.617,907.00-61.3 %0.01,278.60500.8160.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,518.151,259.0064.2 %5.0591.380.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,666.13892.0066.5 %5.0291.59246.9215.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี12,503.9025,905.00-107.2 %0.02,231.251,705.9323.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี5,515.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,337.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี12,016.631,059.0091.2 %5.0609.06213.8464.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,603.192,340.0035.1 %5.0482.44245.1049.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,652.393,000.0046.9 %5.0576.83190.0067.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี6,284.695,010.0020.3 %5.01,082.59436.8859.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี6,273.8512,706.00-102.5 %0.01,299.44247.0581.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี12,643.137,000.0044.6 %5.01,068.66770.5427.9 %5.0
รจก.บางขวาง 176,410.94185,742.00-5.3 %0.01,956.39704.0464.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี58,323.0053,207.008.8 %4.0849.97520.4238.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,819.481,038.0063.2 %5.0222.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,723.201,952.0058.7 %5.0976.17499.5848.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,614.241,671.0053.8 %5.0519.78372.5428.3 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี11,501.2112,859.00-11.8 %0.01,926.97541.5071.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี3,239.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5481.7884.8982.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,671.641,425.0069.5 %5.0582.11180.5069.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ114.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 143,612.5615,344.0064.8 %5.0355.45428.73-20.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 228,624.0016,613.0042.0 %5.0610.22350.1642.6 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีไม่ครบ4,032.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ293.91ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี53,746.6433,553.0037.6 %5.0439.04931.97-112.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี15,458.3919,120.00-23.7 %0.02,375.851,055.9555.6 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ249,090.86141,000.0043.4 %5.0372.79644.81-73.0 %0.0
สถาบันทันตกรรม100,359.5989,000.0011.3 %5.0205.13253.50-23.6 %0.0
สถาบันโรคทรวงอก738,935.88633,462.0014.3 %5.011,783.261,072.0490.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,661.032,581.0029.5 %5.0656.77319.2851.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,713.02560.0079.4 %5.0272.57150.9944.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีไม่ครบ32,401.52ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,511.44ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,717,685 1,391,112 0.00 % 50,021 19,067 0.00 %