จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,377.421,172.0065.3 %5.0291.5992.8168.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,450.941,950.0043.5 %5.0437.3788.9979.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,322.322,163.0034.9 %5.0519.7844.5791.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 423,214.5323,823.40-2.6 %0.04,832.61656.4586.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 133,060.7231,776.403.9 %1.52,942.83570.0080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 235,932.8430,561.0014.9 %5.02,651.57598.5077.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,121.05854.0079.3 %5.0259.7647.5081.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 16,543.431,929.0070.5 %5.0333.3683.6074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 26,775.822,090.0069.2 %5.0367.6576.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 16,318.243,077.0051.3 %5.0347.25114.0067.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 29,629.494,124.0057.2 %5.0356.9247.5086.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย4,048.88861.0078.7 %5.0236.1595.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,355.813,835.0039.7 %5.0300.7176.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,565.832,238.0059.8 %5.0258.7085.5067.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 17,158.2113,000.00-81.6 %0.01,432.551,149.8519.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,792.182,831.00-1.4 %0.01,072.92746.7030.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,433.691,581.0064.3 %5.0957.18456.0052.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี3,120.181,682.0046.1 %5.0386.67173.5255.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,804.731,358.0051.6 %5.0317.70231.0327.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,167.792,181.0047.7 %5.0713.80773.71-8.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,217.523,049.0027.7 %5.0783.070.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,533.131,837.0059.5 %5.0957.15635.3333.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี12,833.1226,746.00-108.4 %0.01,736.8390.4194.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี4,987.147,907.00-58.5 %0.01,278.60500.8160.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,550.651,702.0052.1 %5.0576.83258.4055.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,578.811,259.0064.8 %5.0591.380.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,713.74892.0067.1 %5.0291.59246.9215.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี4,689.264,462.004.8 %2.0715.87112.1984.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี12,719.4825,905.00-103.7 %0.02,231.251,705.9323.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี5,173.094,920.004.9 %2.0824.06618.0425.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,990.9413,576.00-94.2 %0.01,337.47137.0989.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี12,223.821,059.0091.3 %5.0609.06213.8464.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,665.311,820.0050.3 %5.0482.44273.2543.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,749.853,018.0047.5 %5.0576.83245.4957.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี6,393.045,010.0021.6 %5.01,082.59436.8859.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี6,382.0212,706.00-99.1 %0.01,299.44247.0581.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี12,861.127,000.0045.6 %5.01,068.66770.5427.9 %5.0
รจก.บางขวาง 179,452.52185,742.00-3.5 %0.01,956.39704.0464.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี59,328.5753,207.0010.3 %5.0849.97520.4238.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,868.091,038.0063.8 %5.0222.59103.0953.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,804.631,952.0059.4 %5.0976.17499.5848.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,676.551,671.0054.5 %5.0519.78372.5428.3 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี11,699.5012,859.00-9.9 %0.01,926.97541.5071.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี3,295.811,587.0051.8 %5.0481.7884.8982.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,752.191,425.0070.0 %5.0582.11180.5069.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ114.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 144,364.5015,344.0065.4 %5.0355.45428.73-20.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 229,117.5216,613.0042.9 %5.0610.22350.1642.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,328.814,032.006.9 %3.0292.47293.91-0.5 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,995.7916,426.00-134.8 %0.0351.71529.15-50.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี54,673.3133,553.0038.6 %5.0439.04931.97-112.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี15,724.9119,120.00-21.6 %0.02,375.851,055.9555.6 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ253,385.53141,000.0044.4 %5.0372.79644.81-73.0 %0.0
สถาบันทันตกรรม102,089.9389,000.0012.8 %5.0205.13253.50-23.6 %0.0
สถาบันโรคทรวงอก751,676.13561,603.0025.3 %5.011,783.261,082.0490.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,724.152,581.0030.7 %5.0656.77319.2851.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,759.80560.0079.7 %5.0272.57150.9944.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี116,031.4032,401.5272.1 %5.051,172.784,511.4491.2 %5.0
รวม 1,944,206 1,447,669 25.54 % 111,864 26,260 76.53 %