จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,522.38677.0073.2 %5.0570.36115.1979.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย23,497.6118,884.8919.6 %5.076.07280.31-268.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย15,890.2610,571.4033.5 %5.066.57111.45-67.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย3,627.682,392.0034.1 %5.0741.50143.2980.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,373.671,920.0043.1 %5.0396.3585.0678.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย22,699.0713,256.0041.6 %5.02,776.42704.9074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่4,264.861,018.0076.1 %5.0300.0157.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,688.071,046.0077.7 %5.0320.0457.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,697.12581.0084.3 %5.0417.1657.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,762.12531.0085.9 %5.0245.1257.0076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,772.02413.0089.1 %5.0472.7090.2580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว3,580.8111.0099.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง4,778.401,224.0074.4 %5.0377.6847.5087.4 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,871.50557.0085.6 %5.0234.4957.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว930.7144.0095.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,765.82824.0078.1 %5.0372.3957.0084.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่16,804.2418,315.00-9.0 %0.01,479.18708.5852.1 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน6,001.825,784.173.6 %1.5816.00247.3369.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลยไม่ครบ1,557.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,896.142,746.0029.5 %5.01,121.831,064.005.2 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย4,028.88422.2089.5 %5.01,681.46765.4954.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย4,407.641,927.0056.3 %5.0969.911,030.75-6.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย2,183.141,776.3418.6 %5.0573.24531.297.3 %3.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย5,702.232,903.3849.1 %5.01,711.32801.8753.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย4,250.513,858.009.2 %4.51,273.95260.7679.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย10,774.2411,242.41-4.3 %0.01,350.00191.9085.8 %5.0
ท่าอากาศยานเลย55,945.0238,814.0230.6 %5.0588.02616.34-4.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย11,587.832,011.6582.6 %5.0988.700.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย1,710.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.572.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย3,122.571,129.0063.8 %5.0817.1070.0391.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,791.09790.0071.7 %5.0684.45381.3444.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,414.123,133.968.2 %4.0568.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดเลย6,241.233,510.0043.8 %5.01,806.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,948.383,620.008.3 %4.01,102.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,673.412,155.0041.3 %5.0988.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย11,336.482,805.0075.3 %5.0912.46453.5750.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,626.093,014.5916.9 %5.0950.68382.2259.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย1,489.716,126.00-311.2 %0.01,026.7425.8297.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,599.592,529.6045.0 %5.01,273.98330.5074.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย11,417.523,879.0066.0 %5.0912.65387.2257.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย40,690.2029,158.3628.3 %5.01,047.28425.6959.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย3,261.45635.0080.5 %5.0589.37114.4480.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,435.361,025.0070.2 %5.0893.63302.2066.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย803.33959.00-19.4 %0.0703.47261.3862.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)4,173.564,649.67-11.4 %0.0950.69532.0044.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย7,365.482,276.9469.1 %5.01,958.531,349.9831.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 327,018.978,693.9767.8 %5.04,677.47837.6082.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)24,822.1710,125.7459.2 %5.01,567.23921.6341.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย31,631.861,472.5395.3 %5.0336.81280.2016.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย83,696.2260,809.9827.3 %5.0988.10600.4039.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,398.75ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง18,091.8012,972.9928.3 %5.0848.72651.4123.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยไม่ครบ17,907.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,483.78ประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 4,556.153,486.6023.5 %5.01,102.81369.6666.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 15,157.679,590.0436.7 %5.03,480.044,695.80-34.9 %0.0
รวม 554,668 322,298 0.00 % 45,643 21,512 0.00 %