จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,648.95677.0074.4 %5.0570.36115.1979.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย24,676.7018,884.8923.5 %5.076.07280.31-268.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย16,687.6210,571.4036.7 %5.066.57111.45-67.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลยไม่ครบ4,029.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ53.19ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย3,809.722,392.0037.2 %5.0741.50143.2980.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,542.961,920.0045.8 %5.0396.3585.0678.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย23,838.099,151.9161.6 %5.02,776.42704.9074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่4,478.861,018.0077.3 %5.0300.0157.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,923.311,046.0078.8 %5.0320.0457.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,882.64581.0085.0 %5.0417.1657.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,950.90531.0086.6 %5.0245.1257.0076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,961.29413.0089.6 %5.0472.7090.2580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว3,760.4911.0099.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง5,018.181,224.0075.6 %5.0377.6847.5087.4 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ4,065.77557.0086.3 %5.0234.4957.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว977.4244.0095.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,954.78824.0079.2 %5.0372.3957.0084.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่17,647.4618,315.00-3.8 %0.01,479.18708.5852.1 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน6,302.985,784.178.2 %4.0816.00247.3369.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย9,910.375,379.0045.7 %5.01,464.121,063.7627.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,681.571,557.0041.9 %5.01,510.31441.9070.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย4,091.652,746.0032.9 %5.01,121.831,064.005.2 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย3,394.63988.0070.9 %5.0817.57200.7175.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย4,231.05422.2090.0 %5.01,681.46765.4954.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย4,628.811,927.0058.4 %5.0969.911,030.75-6.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย2,292.691,776.3422.5 %5.0573.24543.615.2 %2.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย5,988.372,903.3851.5 %5.01,711.32801.8753.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย5,321.313,858.0027.5 %5.01,273.95260.7679.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย11,314.8811,242.410.6 %0.51,350.00191.9085.8 %5.0
ท่าอากาศยานเลย58,752.2938,814.0233.9 %5.0588.02616.34-4.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย12,169.302,011.6583.5 %5.0988.700.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย1,796.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.572.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย3,279.261,129.0065.6 %5.0817.1070.0391.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,931.14790.0073.0 %5.0684.45381.3444.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,585.443,133.9612.6 %5.0568.33376.7133.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย6,554.413,510.0046.4 %5.01,806.402,955.90-63.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย4,146.503,620.0012.7 %5.01,102.79779.4929.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,857.742,155.0044.1 %5.0988.71331.2566.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย6,939.506,774.512.4 %1.01,559.19149.3090.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย11,905.342,805.0076.4 %5.0912.46453.5750.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,808.043,014.5920.8 %5.0950.68382.2259.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย6,196.046,126.001.1 %0.51,140.8425.8297.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,830.402,529.6047.6 %5.01,273.98330.5074.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย11,990.443,879.0067.6 %5.0912.65629.4231.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย42,732.0029,158.3631.8 %5.01,047.28425.6959.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย3,425.10635.0081.5 %5.0589.37114.4480.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,607.741,025.0071.6 %5.0893.63302.2066.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย843.64959.00-13.7 %0.0703.47261.3862.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)4,382.994,649.67-6.1 %0.0950.69532.0044.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย7,735.072,276.9470.6 %5.01,958.531,349.9831.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 145,456.7617,541.8161.4 %5.01,705.90466.3072.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 227,395.1111,395.7758.4 %5.01,551.54979.0436.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 328,374.768,693.9769.4 %5.01,629.93837.6048.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)26,067.7210,125.7461.2 %5.01,567.23921.6341.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย33,219.121,472.5395.6 %5.0336.81280.2016.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย82,228.8873,713.0010.4 %5.01,657.291,160.0430.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย87,896.0360,809.9830.8 %5.0988.10600.4039.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย60,953.6116,673.0072.6 %5.01,011.0948.6195.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง18,999.6412,972.9931.7 %5.0848.72651.4123.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย11,140.3217,907.00-60.7 %0.02,190.912,483.78-13.4 %0.0
โรงพยาบาลเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 4,784.773,486.6027.1 %5.01,102.81369.6666.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย3,019.461,755.0041.9 %5.0665.43197.8470.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 15,918.279,590.0439.8 %5.03,480.044,695.80-34.9 %0.0
รวม 841,110 471,878 43.90 % 61,309 33,401 45.52 %