จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,602.64894.0065.7 %5.0454.540.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม339,206.3118,427.0094.6 %5.02,261.93245.0189.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,138.202,443.0022.2 %5.0322.58188.2641.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,290.932,210.0032.8 %5.0625.25138.8077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม22,559.678,634.7261.7 %5.02,203.57872.7360.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน7,680.12380.0095.1 %5.0542.6377.9085.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม5,211.02506.0090.3 %5.0285.1280.5771.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก4,394.87341.0092.2 %5.0514.87102.9580.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า4,434.85233.0094.7 %5.0313.7011.9696.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก4,721.82438.0090.7 %5.0281.6220.3792.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง5,326.70555.0089.6 %5.0399.18123.0869.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,759.93573.0088.0 %5.0270.47119.2755.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,812.95560.0088.4 %5.0351.7491.4574.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์4,375.18254.0094.2 %5.0261.4221.8091.7 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม18,642.9629,404.40-57.7 %0.02,013.82369.3681.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 4,129.305,432.20-31.6 %0.0720.33418.9541.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,819.991.00100.0 %5.0397.02228.0042.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,843.281,077.0062.1 %5.0382.62186.4551.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,923.56843.0071.2 %5.0563.24114.0079.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม4,321.341,345.0068.9 %5.01,024.57968.495.5 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม7,211.931,667.0076.9 %5.0644.26336.9947.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม4,880.221,354.0072.3 %5.0542.46325.6240.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม7,075.423,005.3357.5 %5.01,842.27941.1648.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม3,725.453,060.0017.9 %5.0718.61737.22-2.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,802.913,585.4425.3 %5.01,233.731,623.59-31.6 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม5,589.182,239.8259.9 %5.0786.91106.0286.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนครพนม72,765.47100,737.86-38.4 %0.0370.43433.37-17.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,680.011,492.0059.5 %5.0834.42583.9930.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,633.79787.0051.8 %5.054.28102.49-88.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,060.271.0099.9 %5.024.9134.74-39.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม2,898.19640.0077.9 %5.0682.2951.6392.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,126.021,202.0061.5 %5.0606.23264.5856.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม4,365.812,954.0032.3 %5.0815.41386.7552.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม53,252.524,239.0092.0 %5.019,317.971,311.3593.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,959.915,114.00-29.1 %0.0986.54223.2577.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม4,892.941,256.0074.3 %5.01,024.58339.1766.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม10,886.649,827.709.7 %4.51,975.38208.5689.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม11,397.011,443.0087.3 %5.01,278.19420.2967.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม4,490.644,093.008.9 %4.0853.44419.9050.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,922.923,993.0018.9 %5.0861.86712.5017.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม5,024.211,200.0076.1 %5.0948.52142.5085.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม3,950.504,053.28-2.6 %0.0644.26142.1077.9 %5.0
สพ.นครพนม56,030.258,538.0084.8 %5.0815.03527.6635.3 %5.0
รจก.นครพนม 93,392.7270,443.0024.6 %5.01,444.131,447.23-0.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม6,116.825,043.0017.6 %5.01,652.11930.7643.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,263.482,000.0038.7 %5.0568.17277.8851.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม5,231.474,131.0021.0 %5.0796.39744.006.6 %3.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม1,639.502,508.00-53.0 %0.0815.41177.9678.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม4,570.766,952.38-52.1 %0.0661.06490.7525.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)10,355.6910,096.472.5 %1.0443.43605.50-36.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 129,492.1512,003.0259.3 %5.01,322.14508.2761.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 263,458.3413,937.2878.0 %5.01,522.23659.5856.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม27,634.455,314.1180.8 %5.0313.1497.8568.8 %5.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม55,796.8776,635.00-37.3 %0.01,147.6833.5397.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง26,438.5124,520.007.3 %3.5890.971,391.34-56.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม82,207.3123,343.0071.6 %5.0721.13441.2538.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม9,286.1720,071.00-116.1 %0.01,756.362,318.34-32.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 3,270.702,793.0014.6 %5.0663.25438.7333.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,733.681,473.0060.5 %5.0549.188,906.00-1,521.7 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,159,707 522,297 54.96 % 67,319 34,225 49.16 %