จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,446.85894.0063.5 %5.0454.540.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม318,901.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,261.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม2,950.352,443.0017.2 %5.0322.58188.2641.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,093.942,210.0028.6 %5.0625.25138.8077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม21,209.268,634.7259.3 %5.02,203.57936.6157.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า4,169.38233.0094.4 %5.0313.709.3097.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก4,439.17438.0090.1 %5.0281.6220.3792.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง5,007.85555.0088.9 %5.0399.18123.0869.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,475.01573.0087.2 %5.0270.47119.2755.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,524.85560.0087.6 %5.0351.7491.4574.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์4,113.28254.0093.8 %5.0261.4221.8091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน7,220.39380.0094.7 %5.0542.6377.9085.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม4,899.09506.0089.7 %5.0285.1280.5771.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก4,131.80341.0091.7 %5.0514.87102.9580.0 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม17,527.0129,404.40-67.8 %0.02,013.82369.3681.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 3,882.125,432.20-39.9 %0.0720.33418.9541.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,651.191.00100.0 %5.0397.02228.0042.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ186.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,748.56843.0069.3 %5.0563.24114.0079.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม4,062.671,345.0066.9 %5.01,024.57968.495.5 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม6,780.231,667.0075.4 %5.0644.26336.9947.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม4,588.101,354.0070.5 %5.0542.4610,263.29-1,792.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม6,651.893,005.3354.8 %5.01,842.27941.1648.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม3,502.453,060.0012.6 %5.0718.61737.22-2.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,515.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,233.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม5,254.629,291.48-76.8 %0.0786.91106.0286.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนครพนม68,409.79100,737.86-47.3 %0.0370.43433.37-17.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,459.731,492.0056.9 %5.0834.420.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนมไม่ครบ787.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม2,724.71640.0076.5 %5.0682.2951.6392.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม2,938.901,202.0059.1 %5.0606.23264.5856.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม4,104.472,954.0028.0 %5.0815.41386.7552.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม50,064.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.519,317.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,722.875,114.00-37.4 %0.0986.54223.2577.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม4,600.051,256.0072.7 %5.01,024.58339.1766.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม10,234.979,827.704.0 %2.01,975.38208.5689.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม10,714.801,443.0086.5 %5.01,278.19420.2967.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม4,221.834,093.003.1 %1.5853.44419.9050.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,628.243,993.0013.7 %5.0861.86712.5017.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม4,723.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5948.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม3,490.194,053.28-16.1 %0.0549.18142.1074.1 %5.0
สพ.นครพนม52,676.328,538.0083.8 %5.0815.03527.6635.3 %5.0
รจก.นครพนม 87,802.3170,443.0019.8 %5.01,444.131,447.23-0.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม5,750.685,043.0012.3 %5.01,652.11930.7643.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,068.132,000.0034.8 %5.0568.17277.8851.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม4,918.324,131.0016.0 %5.0796.39744.006.6 %3.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม1,541.362,508.00-62.7 %0.0815.41177.9678.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม4,297.166,952.38-61.8 %0.0661.06490.7525.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 127,726.7812,003.0256.7 %5.01,322.14508.2761.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 259,659.7713,937.2876.6 %5.01,522.23659.5856.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)ไม่ครบ10,096.47ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม3,118.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5343.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม52,456.9176,635.00-46.1 %0.01,147.6835.2996.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง24,855.9224,520.001.4 %0.5890.971,391.34-56.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนมไม่ครบ23,343.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ441.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม8,730.3120,071.00-129.9 %0.01,756.362,318.34-32.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 3,072.252,793.009.1 %4.5663.25438.7333.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,510.191,473.0058.0 %5.0549.188,906.00-1,521.7 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 593,647 461,279 0.00 % 40,688 38,851 0.00 %