จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,591.961,059.0059.1 %5.0420.0576.2281.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร27,952.968,563.6269.4 %5.081.05271.94-235.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร2,718.161,737.0036.1 %5.0515.1352.1389.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหารไม่ครบ1,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร19,505.7117,224.0011.7 %5.02,930.16432.2585.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร6,318.091.00100.0 %5.0413.9669.1383.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย4,066.20452.0088.9 %5.0207.1852.5674.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล4,064.31483.0088.1 %5.0232.8369.2270.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี4,059.37494.0087.8 %5.0333.7669.6079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,851.450.00100.0 %5.0266.5052.4980.3 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร27,618.4347,354.61-71.5 %0.04,333.08253.1194.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร3,903.912,950.0024.4 %5.0610.19275.5054.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร3,318.701,307.0060.6 %5.0629.23237.1962.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,605.992,951.0018.2 %5.0838.401,728.31-106.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร2,034.013,351.00-64.7 %0.0489.64465.504.9 %2.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร12,312.892,674.0078.3 %5.01,313.78237.5081.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 3,598.792,739.0023.9 %5.0876.43129.8485.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร12,222.289,330.0023.7 %5.01,142.66161.5085.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,110.691,456.0053.2 %5.0629.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,519.261,644.00-8.2 %0.049.63106.14-113.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร4,088.251.00100.0 %5.0648.2249.9192.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,823.25750.0073.4 %5.0515.13313.5039.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,606.184,825.00-33.8 %0.0857.42403.6952.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร13,584.9034,948.00-157.3 %0.01,465.932,084.85-42.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร5,338.614,013.0024.8 %5.01,275.77407.3868.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร6,488.5210,045.00-54.8 %0.01,827.24113.2993.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร3,072.091,787.0041.8 %5.0667.23392.6341.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,803.303,464.008.9 %4.0971.49392.7459.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร4,107.012,091.0049.1 %5.01,009.52285.4771.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,671.672,973.10-11.3 %0.0477.0765.7886.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร30,873.922,300.0092.6 %5.0664.15266.0059.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ410.08ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,765.281,184.0057.2 %5.0534.15150.1971.9 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร3,661.348,008.11-118.7 %0.0838.41523.1837.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,533.901,133.0067.9 %5.0686.250.00100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร10,212.1811,100.00-8.7 %0.03,310.48251.7592.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร9,883.195,075.5048.6 %5.01,347.79212.7984.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารไม่ครบ1,234.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ716.60ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร31,207.8914,041.9055.0 %5.0390.13114.0070.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย22,866.297,125.0068.8 %5.0605.61260.0057.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,143.122,490.6020.8 %5.0648.22104.5183.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร3,776.661,047.0072.3 %5.0458.09169.6463.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารไม่ครบ12,020.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,060.00ประเมินไม่ได้0.0
รวม 316,029 224,172 0.00 % 34,196 11,301 0.00 %