จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,735.431,059.0061.3 %5.0420.0576.2281.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร29,500.178,563.6271.0 %5.081.05271.94-235.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร2,868.611,737.0039.4 %5.0515.1352.1389.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,586.981,000.0072.1 %5.0743.3296.9087.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร20,585.3614,856.4027.8 %5.02,930.16432.2585.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร6,667.801.00100.0 %5.0413.9669.1383.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย4,291.27452.0089.5 %5.0207.1852.5674.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล4,289.27483.0088.7 %5.0232.8369.2270.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี4,284.06494.0088.5 %5.0333.7669.6079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง4,064.630.00100.0 %5.0266.5052.4980.3 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร34,950.0147,354.61-35.5 %0.04,333.08253.1194.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,435.572,947.0033.6 %5.01,085.62803.3626.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,956.731,600.0045.9 %5.0458.0828.5093.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร4,258.442,770.0035.0 %5.01,009.55190.0081.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร4,119.992,950.0028.4 %5.0610.19275.5054.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร3,502.391,307.0062.7 %5.0629.23237.1962.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,805.582,951.0022.5 %5.0838.401,728.31-106.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร2,146.593,351.00-56.1 %0.0489.64465.504.9 %2.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร4,958.952,674.0046.1 %5.01,313.78237.5081.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 3,797.982,739.0027.9 %5.0876.43129.8485.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร12,898.799,330.0027.7 %5.01,142.66161.5085.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,282.871,456.0055.6 %5.0629.20422.2232.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,603.351,644.00-2.5 %0.049.63106.14-113.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร4,314.53622.0085.6 %5.0648.2249.9192.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,979.52726.9075.6 %5.0515.13227.2255.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,805.784,825.00-26.8 %0.0857.42403.6952.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร14,336.8334,948.00-143.8 %0.01,465.932,084.85-42.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร5,634.104,013.0028.8 %5.01,275.77407.3868.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0762.34209.0072.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร6,847.6710,045.00-46.7 %0.01,827.24113.2993.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร3,242.131,787.0044.9 %5.0667.23392.6341.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร4,013.823,464.0013.7 %5.0971.49392.7459.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,630.932,100.0042.2 %5.0762.34190.0075.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร4,334.332,091.0051.8 %5.01,009.52285.4771.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,819.552,973.10-5.4 %0.0477.0765.7886.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร32,582.802,300.0092.9 %5.0664.15266.0059.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร45,079.6630,984.4031.3 %5.0824.82868.50-5.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,828.921,300.0054.0 %5.0496.12142.5071.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร4,714.554,750.00-0.8 %0.01,161.65410.0864.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,918.341,184.0059.4 %5.0534.15150.1971.9 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร3,864.001,914.0350.5 %5.0838.41523.1837.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,729.501,133.0069.6 %5.0686.250.00100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร10,777.4311,100.00-3.0 %0.03,310.48251.7592.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร10,430.235,075.5051.3 %5.01,347.79212.7984.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร70,842.391,234.0098.3 %5.01,705.53716.6058.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร32,935.2714,041.9057.4 %5.0390.13114.0070.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร1,645.976,144.00-273.3 %0.0302.84139.7753.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร133,899.1431,200.4776.7 %5.0760.31285.0062.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย24,131.957,125.0070.5 %5.0605.61260.0057.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร6,616.0420,180.88-205.0 %0.01,623.581,805.00-11.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,317.092,490.6024.9 %5.0648.22104.5183.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร3,985.701,047.0073.7 %5.0458.09169.6463.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร13,094.7012,020.008.2 %4.03,981.474,060.00-2.0 %0.0
รวม 628,879 334,539 46.80 % 50,502 21,583 57.26 %