จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,513.253,269.506.9 %3.02,100.69141.4093.3 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 357,524.0450,240.5612.7 %5.0217.97394.22-80.9 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่59,206.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5152.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่11,561.008,551.0026.0 %5.059.650.9598.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่2,673.3815,558.67-482.0 %0.044.310.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่19,596.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,023.230.00100.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 55,061.592,541.8449.8 %5.01,554.080.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,449.362,141.0037.9 %5.01,129.4754.5695.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 838,245.6321,313.4844.3 %5.03,646.03525.3585.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 119,326.3118,158.416.0 %3.05,457.851,174.5078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 29,286.325,142.4944.6 %5.02,777.61489.2582.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง16,308.811,418.1091.3 %5.0266.1195.8864.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,788.921,691.0055.4 %5.0194.2369.6364.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,421.791,125.0067.1 %5.0265.2148.4781.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม3,947.841,069.0072.9 %5.0239.1093.9160.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,831.641,001.0073.9 %5.0403.9073.1581.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง10,896.601,605.0085.3 %5.0683.66110.2083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว7,768.05504.0093.5 %5.0520.6617.3496.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,714.39390.0089.5 %5.0438.2672.5483.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,433.65155.0095.5 %5.0546.49104.5080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,728.73448.0088.0 %5.0453.490.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย3,862.28432.0088.8 %5.03,989.9464.9898.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 19,013.774,034.0055.2 %5.0374.7957.9584.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 27,081.432,436.0065.6 %5.0317.7485.5073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง4,396.15669.0084.8 %5.0276.9671.8374.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี3,945.331,063.0073.1 %5.0210.0744.3078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง754.021,361.00-80.5 %0.0262.3290.5365.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,997.71564.0085.9 %5.0350.9889.3674.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,605.98561.0084.4 %5.0479.82123.8574.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด3,690.32570.0084.6 %5.0384.0198.1374.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,618.11105.0097.1 %5.0678.93177.6573.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,593.52359.0090.0 %5.0330.8285.5074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,645.34312.0091.4 %5.0708.2557.0092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,578.97469.0086.9 %5.0240.841.9599.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 311,695.845,266.5755.0 %5.01,041.76192.2081.6 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,364.983,653.03-8.6 %0.01,120.27121.3989.2 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว2,936.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5708.07111.4384.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 57,539.527,494.450.6 %0.51,479.26740.0550.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่8,284.6512,883.50-55.5 %0.02,650.752,267.9914.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่3,679.415,744.00-56.1 %0.01,146.03379.5266.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่4,890.661,111.0077.3 %5.01,195.931,055.4511.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1011,844.923,128.0073.6 %5.01,934.59283.3385.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,512.091,923.0045.2 %5.0840.862.8599.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 134,268.8558,108.54-69.6 %0.012,591.054,147.8567.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่972.13479.0050.7 %5.0920.30738.6119.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,301.854,869.688.2 %4.02,486.05629.5774.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 68,801.5316,253.80-84.7 %0.02,449.45791.1267.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 39,790.8533,046.8816.9 %5.02,334.48727.3068.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่4,936.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,702.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,798.936,180.18-62.7 %0.0795.521,264.34-58.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่9,948.198,144.0018.1 %5.03,392.383,231.104.8 %2.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่4,042.671,363.0066.3 %5.01,357.6744.2196.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 14,470.282,986.8733.2 %5.02,215.971,373.0438.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่18,331.2971,247.55-288.7 %0.03,620.57621.2782.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 15,630.2925,000.00-59.9 %0.05,682.134,795.0015.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)6,989.388,527.00-22.0 %0.02,523.741,135.2555.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่4,206.42880.0079.1 %5.01,300.62212.9383.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 11,789.285,246.0055.5 %5.01,776.0638.0097.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)24,142.3223,977.000.7 %0.55,613.65406.7892.8 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ21,745.6315,418.5329.1 %5.0405.6989.8377.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,878.332,410.5016.3 %5.036.801.0097.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบ1,463.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่4,646.552,448.0047.3 %5.01,053.41758.5828.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่3,504.33350.0090.0 %5.0882.27330.9362.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่17,636.7691,136.00-416.7 %0.02,251.421,370.5839.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่6,569.993,600.0045.2 %5.01,243.57660.1946.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่16,765.2816,826.00-0.4 %0.03,911.76106.4597.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่15,953.153,841.0075.9 %5.01,528.810.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่5,849.626,109.48-4.4 %0.01,471.76702.1952.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่5,994.082,926.0051.2 %5.02,126.75482.2377.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่6,663.135,948.6410.7 %5.02,271.34745.2167.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบ9,372.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ318.53ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่40,831.7716,593.6759.4 %5.01,220.65643.8647.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่18,328.8611,428.0037.7 %5.0882.64500.6543.3 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 151,594.08155,221.98-2.4 %0.02,707.612,660.901.7 %0.5
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 56,080.6347,553.2015.2 %5.01,619.23625.1761.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 515,381.3016,647.60-8.2 %0.03,298.671,347.0859.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,711.561,110.0059.1 %5.0825.22236.3071.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,805.781,480.0069.2 %5.01,357.67545.4159.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,421.52620.0081.9 %5.01,110.46339.7469.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่8,089.717,140.0011.7 %5.02,764.851,244.5055.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่3,783.661,794.2652.6 %5.01,225.46203.2683.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่4,870.1920,205.50-314.9 %0.01,699.95706.1058.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่11,985.2611,087.677.5 %3.5953.98719.1324.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)7,264.354,339.0040.3 %5.04,338.85385.0191.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 691,257.478,631.6590.5 %5.01,727.82876.6349.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 133,182.837,270.0078.1 %5.02,098.88259.2987.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 238,286.72299.2099.2 %5.04,820.461,351.6372.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 311,767.688,048.2031.6 %5.02,147.351,402.0734.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 487,447.9319,789.0277.4 %5.03,808.35346.5790.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 562,379.4715,424.6775.3 %5.02,933.651,507.2348.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 83,935.6310,669.20-171.1 %0.0504.1756.1588.9 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร17,090.7820,674.00-21.0 %0.0484.37302.1937.6 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่32,611.7930,740.005.7 %2.5474.95772.75-62.7 %0.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์11,461.8915,738.70-37.3 %0.0437.89409.866.4 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่90,157.70100,596.00-11.6 %0.02,087.38610.2770.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ467.55ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง50,743.3921,692.9957.2 %5.01,163.15609.2247.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3,910.161,720.0056.0 %5.0845.14545.8735.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง105,983.0221,549.9479.7 %5.01,530.561,154.1724.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่35,145.9829,564.0015.9 %5.02,841.391,705.2540.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ไม่ครบ39,232.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ263.15ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,442.301,686.0051.0 %5.01,611.29259.4283.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่93,492.3867,587.2227.7 %5.04,127.804,518.38-9.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 4,713.907,484.00-58.8 %0.01,376.68769.0844.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)7,907.6626,544.00-235.7 %0.02,695.23600.9077.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่4,557.126,657.00-46.1 %0.02,016.99390.4580.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)ไม่ครบ682.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ57.92ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,222.851,485.0053.9 %5.0920.30717.5422.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 565,415.4742,211.0135.5 %5.021,553.208,479.8560.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่87,525.445,928.8093.2 %5.017,198.4021,083.29-22.6 %0.0
รวม 1,896,556 1,374,997 27.50 % 211,331 93,960 55.54 %