จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,704.883,269.5011.8 %5.02,100.69141.4093.3 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 360,661.7250,240.5617.2 %5.0217.97437.45-100.7 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่3,558.8239.0098.9 %5.0787.19158.2979.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่65,141.5550,240.5622.9 %5.0271.37369.21-36.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่62,436.038,896.4485.8 %5.0152.53245.45-60.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่12,191.608,551.0029.9 %5.059.650.9598.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่2,819.2015,558.67-451.9 %0.044.310.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่20,665.1118,927.948.4 %4.02,023.23270.6486.6 %5.0
สำนักงานคลังเขต 55,337.682,541.8452.4 %5.01,554.080.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,672.302,141.0041.7 %5.01,129.4754.5695.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 840,331.7521,313.4847.2 %5.03,646.03525.3585.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 119,578.6313,594.9030.6 %5.05,457.851,174.5078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 29,792.853,769.3961.5 %5.02,777.61489.2582.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง17,198.391,418.1091.8 %5.0266.1195.8864.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,995.591,691.0057.7 %5.0194.2369.6364.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,608.441,125.0068.8 %5.0265.2148.4781.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม4,163.181,069.0074.3 %5.0239.1093.9160.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง4,040.631,001.0075.2 %5.0403.9073.1581.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง11,490.961,605.0086.0 %5.0683.66110.2083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว8,191.76504.0093.8 %5.0520.6617.3496.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,917.00390.0090.0 %5.0438.2672.5483.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,620.94155.0095.7 %5.0546.49104.5080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,932.11448.0088.6 %5.0453.490.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย4,072.95432.0089.4 %5.03,989.9464.9898.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 19,505.434,034.0057.6 %5.0374.7957.9584.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 27,467.692,436.0067.4 %5.0317.7485.5073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง4,635.94669.0085.6 %5.0276.9671.8374.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี4,160.531,063.0074.5 %5.0210.0744.3078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง795.151,361.00-71.2 %0.0262.3290.5365.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง4,215.76564.0086.6 %5.0350.9889.3674.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,802.67561.0085.2 %5.0479.82123.8574.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด3,891.61570.0085.4 %5.0384.0198.1374.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,815.47105.0097.2 %5.0678.93177.6573.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,789.53359.0090.5 %5.0330.8285.5074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,844.18312.0091.9 %5.0708.2557.0092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,774.19469.0087.6 %5.0240.841.9599.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 312,333.805,266.5757.3 %5.01,041.76192.2081.6 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,548.533,653.03-2.9 %0.01,120.27121.3989.2 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว3,097.071,148.0062.9 %5.0708.07111.4384.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 57,950.777,494.455.7 %2.51,479.26740.0550.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่8,736.5412,883.50-47.5 %0.02,650.752,267.9914.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่3,880.105,744.00-48.0 %0.01,146.03379.5266.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่5,157.421,690.0067.2 %5.01,195.931,265.77-5.8 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1012,491.013,128.0075.0 %5.01,934.59283.3385.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,703.651,923.0048.1 %5.0840.862.8599.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 143,203.7558,410.34-35.2 %0.013,128.104,146.8568.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,820.491,438.4821.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,025.15479.0053.3 %5.0920.30738.6119.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่5,057.544,381.0013.4 %5.01,624.793,666.00-125.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,445.944,869.6810.6 %5.02,429.00629.5774.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 69,281.6116,253.80-75.1 %0.02,449.45791.1267.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 41,961.2633,046.8821.2 %5.02,334.48727.3068.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่5,205.524,457.7214.4 %5.02,702.16261.7790.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่4,006.156,180.18-54.3 %0.0795.521,264.34-58.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่10,489.538,144.0022.4 %5.03,392.383,231.104.8 %2.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่4,263.181,363.0068.0 %5.01,357.67740.1145.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 14,714.112,986.8736.6 %5.02,215.971,373.0438.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่19,331.1871,247.55-268.6 %0.03,620.57621.2782.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 16,482.8523,163.00-40.5 %0.05,682.135,582.351.8 %0.5
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)7,370.628,527.00-15.7 %0.02,523.741,135.2555.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่4,435.86880.0080.2 %5.01,300.62212.9383.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 12,771.835,246.0058.9 %5.01,776.0638.0097.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)25,459.1723,977.005.8 %2.55,613.65406.7892.8 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ22,931.7515,418.5332.8 %5.0405.6989.8377.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)3,035.332,410.5020.6 %5.036.801.0097.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,750.991,463.0061.0 %5.0641.0133.7294.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่4,900.002,448.0050.0 %5.01,053.41758.5828.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่3,695.47350.0090.5 %5.0882.27330.9362.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่18,598.7691,136.00-390.0 %0.02,251.421,370.5839.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่6,928.363,600.0048.0 %5.01,243.57660.1946.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่17,679.7516,826.004.8 %2.03,911.76106.4597.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่16,823.323,227.0080.8 %5.01,528.810.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่6,168.696,109.481.0 %0.51,471.76702.1952.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่6,321.032,926.0053.7 %5.02,126.75482.2377.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่7,026.575,948.6415.3 %5.02,271.34745.2167.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,319.689,372.00-117.0 %0.01,414.71238.1383.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่43,058.9516,593.6761.5 %5.01,220.65643.8647.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่19,328.6211,428.0040.9 %5.0882.64500.6543.3 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 159,862.84155,221.982.9 %1.02,707.612,660.901.7 %0.5
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 59,139.5747,553.2019.6 %5.01,619.23625.1761.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 516,220.2816,647.60-2.6 %0.03,298.671,347.0859.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,859.461,110.0061.2 %5.0825.22236.3071.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่5,067.911,480.0070.8 %5.01,357.67545.4159.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,608.15620.0082.8 %5.01,110.46339.7469.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่8,530.967,140.0016.3 %5.02,764.851,244.5055.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่3,990.051,794.2655.0 %5.01,225.46203.2683.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่5,135.8420,205.50-293.4 %0.01,699.95706.1058.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่12,639.0111,087.6712.3 %5.0953.98719.1324.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 696,235.158,631.6591.0 %5.01,727.82876.6349.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)7,660.594,339.0043.4 %5.04,338.85385.0191.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 134,992.807,270.0079.2 %5.02,098.88259.2987.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 240,375.08299.2099.3 %5.04,820.461,351.6372.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 312,409.558,048.2035.1 %5.02,147.351,402.0734.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 492,217.8219,789.0278.5 %5.01,026.41346.5766.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 565,781.9915,424.6776.6 %5.02,933.651,507.2348.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 84,150.3010,669.20-157.1 %0.0504.1756.1588.9 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร18,023.0020,674.00-14.7 %0.0484.37302.1937.6 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่34,390.6130,740.0010.6 %5.0474.95772.75-62.7 %0.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์12,087.0915,738.70-30.2 %0.0437.89409.866.4 %3.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่29,038.6969,370.64-138.9 %0.01,203.46710.6041.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง53,511.2121,692.9959.5 %5.01,163.15609.2247.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ4,123.451,720.0058.3 %5.0845.14545.8735.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่95,075.40100,596.00-5.8 %0.02,087.38610.2770.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง25,890.776,064.0076.6 %5.01,032.31467.5554.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่141,037.6988,788.0037.0 %5.01,396.45218.3484.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่64,563.1945,431.9929.6 %5.01,463.991,605.15-9.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง111,763.9121,549.9480.7 %5.01,530.561,154.1724.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่37,063.0329,564.0020.2 %5.02,841.391,705.2540.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่41,655.6023,222.2844.3 %5.012,577.112,432.6080.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่33,412.3139,232.00-17.4 %0.01,880.06263.1586.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,630.061,686.0053.6 %5.01,611.29259.4283.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่98,591.9667,587.2231.4 %5.04,127.804,518.38-9.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 4,971.027,484.00-50.6 %0.01,376.68769.0844.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)8,338.9826,544.00-218.3 %0.02,695.23600.9077.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่4,805.696,657.00-38.5 %0.02,016.99390.4580.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,869.07682.0076.2 %5.01,756.3257.9296.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,398.641,485.0056.3 %5.0920.30717.5422.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 568,983.5942,211.0138.8 %5.021,553.208,479.8560.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่92,299.565,928.8093.6 %5.017,198.4021,083.29-22.6 %0.0
รวม 2,518,196 1,739,207 30.93 % 241,777 108,133 55.28 %