จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,702.25714.0073.6 %5.0607.4589.0785.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง20,769.0318,800.009.5 %4.571.75212.95-196.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง6,081.034,309.7129.1 %5.071.590.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง3,048.161,781.0041.6 %5.0740.56151.0379.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง3,360.651,649.0050.9 %5.0854.660.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง15,208.9813,362.0012.1 %5.03,535.911,101.0568.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง5,346.393,217.0039.8 %5.0495.3548.4590.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ4,976.24905.0081.8 %5.0335.0028.0991.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา4,556.44497.0089.1 %5.0273.0652.8080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร4,040.34454.0088.8 %5.0223.1452.9976.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,908.53416.0089.4 %5.0260.4652.3279.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,971.97647.0083.7 %5.0484.453.5399.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,844.08354.0090.8 %5.0239.553.6098.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,895.89660.0083.1 %5.0440.5035.0292.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,889.26380.0090.2 %5.0240.730.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,873.38317.0091.8 %5.0449.9914.1196.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ4,555.73487.0089.3 %5.0478.7542.2291.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง7,576.257,266.554.1 %2.01,634.312,003.55-22.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง4,640.922,465.0046.9 %5.01,292.03888.4431.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,302.601,725.0047.8 %5.0835.64118.0685.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 213,722.0921,050.00-53.4 %0.05,207.362,912.1544.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,954.601,108.0062.5 %5.0664.50575.5113.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง6,338.352,454.0061.3 %5.01,577.25907.2542.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,653.194,188.00-57.8 %0.0569.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง5,659.111,336.0076.4 %5.01,748.41818.3153.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง4,037.271,989.0050.7 %5.01,101.87305.1472.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ51.56ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานลำปางไม่ครบ131,373.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ53.55ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง4,587.223,354.0026.9 %5.01,311.04714.4045.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง4,614.925,868.63-27.2 %0.01,598.7281.6094.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง14,894.6312,429.0016.6 %5.05,879.953,201.4545.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,732.064,417.346.7 %3.02,161.5516.4399.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง3,800.31612.0083.9 %5.0987.7766.5093.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,956.431,417.0052.1 %5.0702.53423.4539.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,465.593,967.00-14.5 %0.0930.72398.6557.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง6,281.0837,291.00-493.7 %0.01,672.351,843.28-10.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง6,335.285,838.007.8 %3.52,004.24476.0276.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,406.814,186.00-22.9 %0.0911.71172.9081.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง6,240.059,706.60-55.6 %0.01,370.16196.4985.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง22,450.8123,032.00-2.6 %0.02,328.8481.0096.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง4,215.734,221.00-0.1 %0.01,177.93470.3760.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง7,118.333,062.0057.0 %5.02,052.67420.7579.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง4,031.793,244.0019.5 %5.01,101.87249.0977.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง6,314.664,400.2830.3 %5.01,478.91536.0063.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง4,384.234,707.00-7.4 %0.0987.77117.0688.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง34,869.406,678.0080.8 %5.0678.48423.5037.6 %5.0
รจก.ลำปาง 61,511.7442,779.4130.5 %5.01,273.94564.7455.7 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 33,777.9032,800.192.9 %1.0972.96295.4769.6 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง6,966.986,580.005.6 %2.5513.02520.30-1.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,914.52917.0068.5 %5.0328.44353.07-7.5 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,662.002,360.0035.6 %5.0529.23146.4872.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง30,172.3923,228.0023.0 %5.01,825.72608.0066.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,875.311,616.0058.3 %5.0835.62227.2572.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง5,384.616,088.00-13.1 %0.01,463.16493.7066.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง4,695.833,729.0020.6 %5.01,253.99121.1190.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,925.025,020.00-27.9 %0.01,082.85607.2843.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ4,203.388,361.00-98.9 %0.0758.75125.0083.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง38,224.064,406.0288.5 %5.01,523.28347.8477.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 134,734.0717,160.0050.6 %5.01,703.801,113.6934.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 280,022.3910,584.0086.8 %5.0682.50928.44-36.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 318,362.8815,561.9415.3 %5.01,545.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง285.534,794.90-1,579.3 %0.0346.24190.0045.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปางไม่ครบ89,749.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,714.10ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง57,503.5260,292.01-4.8 %0.01,050.04903.9513.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง21,567.2512,403.0042.5 %5.0911.99402.0055.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา68,283.0518,800.0072.5 %5.0910.87470.2148.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน19,184.7024,623.93-28.4 %0.01,040.89683.7834.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง7,027.9115,960.00-127.1 %0.02,554.991,641.4535.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 4,185.353,601.0014.0 %5.01,120.88455.0659.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,981.652,772.007.0 %3.5702.53203.8671.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง27,199.188,377.7369.2 %5.07,123.026,457.149.3 %4.5
รวม 834,263 563,777 32.42 % 83,398 38,165 54.24 %