จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,546.00714.0072.0 %5.0607.4589.0785.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง19,568.1018,800.003.9 %1.571.75212.95-196.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง5,729.414,309.7124.8 %5.071.590.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง2,871.911,781.0038.0 %5.0740.56151.0379.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง3,166.331,649.0047.9 %5.0854.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปางไม่ครบ13,362.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,101.05ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง5,037.253,217.0036.1 %5.0495.3548.4590.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ4,688.50905.0080.7 %5.0335.0028.0991.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา4,292.98497.0088.4 %5.0273.0652.8080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,806.72454.0088.1 %5.0223.1452.9976.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,682.53416.0088.7 %5.0260.4652.3279.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,742.30647.0082.7 %5.0484.453.5399.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,621.81354.0090.2 %5.0239.553.6098.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,670.62660.0082.0 %5.0440.5035.0292.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,664.37380.0089.6 %5.0240.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,649.41317.0091.3 %5.0449.9914.1196.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ4,292.30487.0088.7 %5.0478.7542.2291.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง7,138.177,266.55-1.8 %0.01,634.312,003.55-22.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง4,372.572,465.0043.6 %5.01,292.03888.4431.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,111.631,725.0044.6 %5.0835.64118.0685.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 212,928.6421,050.00-62.8 %0.05,207.362,912.1544.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,783.761,131.0059.4 %5.0664.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,499.774,188.00-67.5 %0.0569.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง5,331.881,336.0074.9 %5.01,748.41818.3153.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,805.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,101.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานลำปางไม่ครบ131,373.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ53.55ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง4,321.973,354.0022.4 %5.01,311.04714.4045.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง4,348.075,868.63-35.0 %0.01,598.7281.6094.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง14,033.3712,429.0011.4 %5.05,879.953,201.4545.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,458.444,417.340.9 %0.52,161.5516.4399.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง3,580.5676.0097.9 %5.0987.7766.5093.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,785.481,417.0049.1 %5.0702.53423.4539.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,265.20500.0084.7 %5.0930.72475.0049.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง5,917.8937,291.00-530.1 %0.01,672.351,843.28-10.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง5,968.955,838.002.2 %1.02,004.24476.0276.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,209.814,186.00-30.4 %0.0911.71172.9081.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง5,879.239,706.60-65.1 %0.01,370.16196.4985.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง21,152.6323,032.00-8.9 %0.02,328.8481.0096.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง3,971.974,221.00-6.3 %0.01,177.93470.3760.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปางไม่ครบ3,062.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ420.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,798.653,244.0014.6 %5.01,101.87249.0977.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง4,130.724,207.00-1.8 %0.0987.7743.2095.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง32,853.146,678.0079.7 %5.0678.48423.5037.6 %5.0
รจก.ลำปาง 57,954.9442,779.4126.2 %5.01,273.94564.7455.7 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปางไม่ครบ6,580.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,745.99917.0066.6 %5.0328.44353.07-7.5 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,450.262,360.0031.6 %5.0529.23146.4872.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง28,427.7323,228.0018.3 %5.01,825.72608.0066.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,651.231,616.0055.7 %5.0835.62227.2572.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง5,073.266,088.00-20.0 %0.01,463.16493.7066.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง4,424.313,729.0015.7 %5.01,253.99121.1190.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,698.065,020.00-35.7 %0.01,082.85607.2843.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ3,960.338,361.00-111.1 %0.0758.75125.0083.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง36,013.824,406.0287.8 %5.01,523.28347.8477.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 132,725.6417,160.0047.6 %5.01,703.801,113.6934.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 275,395.2510,584.0086.0 %5.0682.50928.44-36.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3ไม่ครบ15,561.94ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปางไม่ครบ89,749.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง54,178.4960,292.01-11.3 %0.01,050.04903.9513.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง20,320.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5911.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาไม่ครบ18,800.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ470.21ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน18,075.3824,623.93-36.2 %0.01,040.89683.7834.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง6,621.5315,960.00-141.0 %0.02,554.991,641.4535.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ไม่ครบ3,601.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ455.06ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,763.042,772.00-0.3 %0.0683.51203.8670.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง25,626.448,377.7367.3 %5.07,123.026,457.149.3 %4.5
รวม 604,659 439,489 0.00 % 67,337 31,988 0.00 %