จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,530.41621.0075.5 %5.0168.91155.977.7 %3.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์11,540.334,498.7061.0 %5.081.0785.01-4.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์11,646.8912,878.32-10.6 %0.043.8053.96-23.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,113.5811,978.99-134.3 %0.01,375.87197.5185.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,563.341,830.0048.6 %5.0824.4117.9697.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์71,116.2533,239.5953.3 %5.04,456.472,888.6735.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,410.092,323.1131.9 %5.0709.86712.53-0.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์3,117.582,275.1127.0 %5.0309.03114.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว3,070.82581.0081.1 %5.0379.70190.0050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,718.01456.0083.2 %5.0329.68247.0025.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,710.29536.0080.2 %5.0260.22190.0027.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,697.722,250.0052.1 %5.01,166.70955.2418.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,342.571,645.0050.8 %5.0369.8499.3273.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,424.2187.0097.5 %5.0824.41270.4567.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์6,124.936,539.07-6.8 %0.01,851.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,482.064,337.0420.9 %5.02,058.062,340.91-13.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,887.074,498.00-55.8 %0.0667.71640.764.0 %2.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,177.474,975.153.9 %1.51,489.971,508.24-1.2 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์5,909.785,479.007.3 %3.51,242.77164.4986.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์11,322.0423,910.00-111.2 %0.01,775.21417.3776.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)7,632.506,232.7818.3 %5.02,635.00774.2570.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�4,081.871,719.0057.9 %5.0957.52387.8159.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)85,959.797,384.0091.4 %5.04,619.90570.0787.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)11,518.919,015.0921.7 %5.04,052.571,787.7155.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,965.781,587.0060.0 %5.01,033.5971.2793.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์2,768.041,643.4440.6 %5.0772.54195.2874.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,852.893,815.401.0 %0.5976.54302.1669.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์8,460.1475,341.14-790.5 %0.01,680.132,552.81-51.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์12,263.067,394.0039.7 %5.03,866.14368.2890.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์8,427.258,291.001.6 %0.52,459.791,227.8650.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์8,112.1314,556.39-79.4 %0.01,302.32103.3892.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์4,069.491,450.0064.4 %5.01,071.60415.7361.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์4,044.322,595.9635.8 %5.0995.54619.7237.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์5,403.123,175.0041.2 %5.01,223.73306.0175.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์5,124.413,931.0023.3 %5.01,337.85706.2947.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์5,439.364,613.0015.2 %5.01,033.59337.4867.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์415,973.2214,579.0496.5 %5.0896.23588.5734.3 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์66,591.6813,767.0079.3 %5.0789.56323.8159.0 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 77,120.1574,219.003.8 %1.51,410.401,055.5325.2 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 14,895.371.00100.0 %5.0631.82506.9419.8 %5.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,280.074,470.79-96.1 %0.0344.672.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,791.50982.0064.8 %5.0577.20244.3457.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,777.383,076.0018.6 %5.0900.47306.4766.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์29,883.8720,574.0031.2 %5.01,796.25178.6890.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,351.552,334.0030.4 %5.0638.65380.0440.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์3,043.997,680.60-152.3 %0.01,076.30556.2548.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์4,522.752,532.7644.0 %5.01,242.75350.6471.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,744.185,246.50-40.1 %0.0976.52482.2150.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์40,217.106,555.5083.7 %5.01,204.7676.3193.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 125,099.6018,040.7828.1 %5.01,338.81626.7453.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 220,515.5213,165.3435.8 %5.01,301.241,238.804.8 %2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3106,064.2119,858.3381.3 %5.01,702.34981.3542.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)29,224.0216,149.7844.7 %5.03,713.0054.0198.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์7,182.255,181.6027.9 %5.0276.14237.4814.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์107,120.41131,139.00-22.4 %0.01,849.171,362.8426.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์23,556.0524,095.00-2.3 %0.01,050.67779.8925.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์138,890.8083,062.0040.2 %5.01,084.37785.6327.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์25,931.2734,707.99-33.8 %0.0904.292,470.29-173.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์79,696.1521,910.8572.5 %5.0865.45490.2043.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย40,933.6022,944.0043.9 %5.0820.21909.00-10.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์12,731.3728,516.70-124.0 %0.02,222.453,682.28-65.7 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์11,148.4613,096.38-17.5 %0.04,043.21238.6094.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 31,122.8325,104.0019.3 %5.01,232.19805.6234.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,342.551,474.0055.9 %5.01,159.25218.7081.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์170,528.771.00100.0 %5.02,139.280.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 4,023.563,554.8011.7 %5.0995.55562.9643.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์3,329.662,111.0036.6 %5.0653.27554.1715.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์37,366.6443,089.99-15.3 %0.04,569.321,957.3857.2 %5.0
รวม 1,896,029 940,903 50.38 % 92,958 44,985 51.61 %