จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบ621.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ155.97ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์ไม่ครบ4,498.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ85.01ประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์12,448.1012,878.32-3.5 %0.064.1453.9615.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์69,200.6637,505.8945.8 %5.04,456.472,888.6735.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,270.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5541.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์3,033.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5327.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว2,988.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5495.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,644.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5432.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,637.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5223.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,571.182,250.0050.8 %5.01,166.70955.2418.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,252.281,645.0049.4 %5.0369.8499.3273.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,331.9887.0097.4 %5.0824.41270.4567.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9ไม่ครบ4,337.04ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,340.91ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบ4,498.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์4,449.315,479.00-23.1 %0.01,204.74164.4986.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์11,017.0723,910.00-117.0 %0.01,775.21417.3776.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)7,426.916,232.7816.1 %5.02,635.00774.2570.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�3,971.921,719.0056.7 %5.0957.52387.8159.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)11,208.649,015.0919.6 %5.04,052.571,787.7155.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์2,693.481,643.4439.0 %5.0772.541,078.46-39.6 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,732.733,815.40-2.2 %0.0976.54302.1669.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์8,232.2675,341.14-815.2 %0.01,680.132,552.81-51.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์7,906.898,291.00-4.9 %0.02,459.791,227.8650.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์7,893.6214,556.39-84.4 %0.01,302.32103.3892.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์3,959.881,450.0063.4 %5.01,071.60415.7361.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบ3,175.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ306.01ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,986.373,931.0021.2 %5.01,337.85706.2947.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์404,768.5314,579.0496.4 %5.0896.23588.5734.3 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจก.นครสวรรค์ 75,042.8474,219.001.1 %0.51,410.401,055.5325.2 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 14,494.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5631.82506.9419.8 %5.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,218.654,470.79-101.5 %0.0344.672.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,716.31982.0063.8 %5.0443.28244.3444.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,675.633,076.0016.3 %5.0900.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์29,078.9220,574.0029.2 %5.01,796.25178.6890.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบ2,334.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์2,961.997,680.60-159.3 %0.01,076.300.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์4,400.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,242.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ482.21ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)28,436.8416,149.7843.2 %5.03,713.0054.0198.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 219,962.9113,165.3434.1 %5.01,241.021,238.800.2 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์6,988.795,181.6025.9 %5.0276.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์135,149.6383,062.0038.5 %5.01,084.37785.6327.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์25,232.7934,707.99-37.6 %0.0904.292,470.29-173.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย39,831.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5820.21909.00-10.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์10,848.1613,096.38-20.7 %0.04,043.21238.6094.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 30,284.5025,104.0017.1 %5.01,232.19805.6234.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,252.521,474.0054.7 %5.01,159.25218.7081.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 3,915.183,554.809.2 %4.5995.55562.9643.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์3,042.622,111.0030.6 %5.0653.27554.1715.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,957.38ประเมินไม่ได้0.0
รวม 957,860 532,939 0.00 % 49,553 24,602 0.00 %