จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,639.871,080.0059.1 %5.0452.83162.1664.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี4,015.614,104.08-2.2 %0.0712.21186.7873.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี2,875.691,640.0043.0 %5.0681.0371.0689.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี15,457.7614,848.003.9 %1.52,433.05892.7263.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี6,085.93918.0084.9 %5.0221.5148.0578.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน4,474.24346.0092.3 %5.0197.5154.2472.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์3,751.64540.0085.6 %5.0196.990.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง4,196.74468.0088.8 %5.0157.600.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่4,003.00642.0084.0 %5.0524.0978.4385.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก3,992.37636.0084.1 %5.0346.93106.3269.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,708.11660.0086.0 %5.0226.1020.9090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,855.36416.0089.2 %5.0236.1452.9977.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี4,634.266,470.82-39.6 %0.01,023.31795.0222.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี7,078.064,365.0038.3 %5.01,042.321,022.861.9 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,287.33915.0078.7 %5.0923.28445.1551.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี6,273.601,162.0081.5 %5.0700.00565.4919.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี10,314.912,446.0076.3 %5.02,316.39798.6465.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี6,103.025,732.406.1 %3.0689.861,208.23-75.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,719.766,789.43-43.9 %0.01,194.44850.8028.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี10,034.512,584.0074.2 %5.01,012.0144.4495.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี9,096.5212,862.00-41.4 %0.01,349.40149.6188.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี6,502.494,038.9037.9 %5.0814.62697.5814.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี7,253.901,807.0075.1 %5.0776.0975.4290.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี4,259.34945.0077.8 %5.0585.94379.3735.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,552.583,481.202.0 %1.0795.08113.7985.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี10,068.894,920.0051.1 %5.01,275.602,423.05-90.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,497.934,560.0017.1 %5.01,099.37717.2534.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี3,568.162,176.0039.0 %5.0795.11144.8681.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี12,428.3311,522.947.3 %3.51,798.7374.4995.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี11,888.421,775.0085.1 %5.0757.08446.4141.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,776.532,402.0036.4 %5.0824.10487.4240.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี4,311.251,838.0057.4 %5.0871.17268.8569.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี4,913.802,346.1052.3 %5.0844.25346.9058.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี3,371.351,804.0046.5 %5.0547.9035.3493.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี11,812.612,087.0082.3 %5.01,017.43327.7567.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี36,105.7040,751.24-12.9 %0.0754.53669.0411.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,352.44936.0072.1 %5.0733.830.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,354.781,329.0060.4 %5.0587.12211.8763.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี10,272.641,579.0084.6 %5.03,381.28154.5395.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,657.885,036.7611.0 %5.0833.14379.8454.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี7,049.59138.3898.0 %5.0795.11126.0084.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี7,317.824,947.7432.4 %5.01,327.56137.9389.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 138,618.4116,615.5657.0 %5.0937.731,099.91-17.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 214,587.7216,776.00-15.0 %0.02,366.151,197.6649.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,440.784,972.348.6 %4.0287.17152.2347.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี64,337.3973,880.00-14.8 %0.01,260.49549.9356.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี37,368.9839,597.00-6.0 %0.0838.851,692.68-101.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี17,277.6813,250.2323.3 %5.0666.13716.32-7.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี11,672.4319,701.70-68.8 %0.01,838.191,464.6520.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,686.891,782.0062.0 %5.0864.16359.5058.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี3,982.541,525.0061.7 %5.0509.87247.7351.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี18,272.3213,595.0025.6 %5.04,377.671,667.5061.9 %5.0
รวม 505,160 371,741 26.41 % 51,798 24,922 51.89 %