จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,568.761,080.0058.0 %5.0452.83162.1664.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี3,907.444,104.08-5.0 %0.0712.21186.7873.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี2,798.231,640.0041.4 %5.0681.0371.0689.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี15,041.3914,848.001.3 %0.52,433.05892.7263.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,581.29660.0085.6 %5.0226.1020.9090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,751.51416.0088.9 %5.0236.1452.9977.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี5,922.00918.0084.5 %5.0221.5148.0578.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน4,353.72346.0092.1 %5.0197.5154.2472.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์3,650.58540.0085.2 %5.0196.990.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง4,083.70468.0088.5 %5.0157.600.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่3,895.17642.0083.5 %5.0524.0978.4385.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก3,884.83636.0083.6 %5.0346.93106.3269.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี4,509.436,470.82-43.5 %0.01,023.31795.0222.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี6,887.404,365.0036.6 %5.01,042.321,022.861.9 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีไม่ครบ915.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ445.15ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี10,037.072,446.0075.6 %5.02,316.39798.6465.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี3,751.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5515.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี9,764.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,012.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี8,851.49128,662.00-1,353.6 %0.01,349.40149.6188.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี7,058.501,807.0074.4 %5.0776.0975.4290.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี4,144.61945.0077.2 %5.0585.94379.3735.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,456.893,481.20-0.7 %0.0795.08113.7985.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี9,797.684,920.0049.8 %5.01,275.602,423.05-90.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานีไม่ครบ4,560.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี3,472.052,176.0037.3 %5.0795.11144.8681.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี12,093.5611,522.944.7 %2.01,798.7374.4995.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี4,195.121,838.0056.2 %5.0871.17268.8569.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี4,781.442,346.1050.9 %5.0844.25346.9058.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี3,280.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5547.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี11,494.432,087.0081.8 %5.01,017.43327.7567.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานีไม่ครบ40,751.24ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ669.04ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,262.14936.0071.3 %5.0733.830.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,264.421,329.0059.3 %5.0587.12211.8763.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี9,995.931,579.0084.2 %5.03,381.28154.5395.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,505.485,036.768.5 %4.0833.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี7,120.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,327.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 137,578.1816,615.5655.8 %5.0937.731,099.91-17.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 214,194.7816,776.00-18.2 %0.02,366.151,197.6649.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,294.234,972.346.1 %3.0287.17152.2347.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี62,604.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,260.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี36,362.4139,597.00-8.9 %0.0838.851,692.68-101.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี11,358.0219,701.70-73.5 %0.01,838.191,464.6520.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,560.641,782.0060.9 %5.0864.16359.5058.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีไม่ครบ13,595.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,667.50ประเมินไม่ได้0.0
รวม 280,595 307,691 0.00 % 32,711 14,930 0.00 %