จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,588.02555.0078.6 %5.0635.0257.2391.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก21,150.869,551.9254.8 %5.067.0371.54-6.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด22,195.1523,945.48-7.9 %0.089.8269.5222.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก10,439.8811,069.00-6.0 %0.034.84106.39-205.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,485.666,057.68-73.8 %0.0939.29290.7469.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,343.622,126.0036.4 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก18,039.9010,455.0042.0 %5.02,802.851,388.4850.5 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด19,211.4017,352.509.7 %4.52,763.381,070.6561.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก5,570.102,247.0059.7 %5.01,186.491,629.25-37.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก4,460.922,962.0033.6 %5.01,243.54752.1639.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,280.862,221.0032.3 %5.0901.25190.1478.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,241.001,423.0056.1 %5.0882.24745.5815.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,780.283,038.0019.6 %5.01,208.64719.1540.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก3,521.893,314.655.9 %2.5586.96840.75-43.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก5,685.015,304.006.7 %3.01,642.88785.6552.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)12,122.963,457.8071.5 %5.01,110.43411.1163.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก13,335.7911,339.3215.0 %5.01,124.54114.0089.9 %5.0
ท่าอากาศยานตาก22,123.344,928.0077.7 %5.0176.3028.0084.1 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด75,138.75124,654.20-65.9 %0.01,210.99386.7568.1 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,804.701,123.0070.5 %5.01,110.43314.6971.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)18,884.9911,347.6139.9 %5.06,645.41422.5093.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,230.75422.0086.9 %5.097.2373.4424.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,239.34288.0076.8 %5.033.8226.7920.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,239.34191.0084.6 %5.082.557.9990.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก3,064.101,247.0059.3 %5.0939.29166.7682.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก3,007.10483.0083.9 %5.0806.17473.8441.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,889.153,874.910.4 %0.51,129.45743.4534.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก9,585.8623,437.00-144.5 %0.01,795.012,492.14-38.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก16,088.397,893.0050.9 %5.02,593.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก3,565.532,831.0020.6 %5.01,015.34286.2071.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก109,148.678,322.7692.4 %5.04,648.04298.0893.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก9,024.462,345.0074.0 %5.0958.29497.4648.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก4,568.123,785.4917.1 %5.0468.99466.800.5 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,473.121,763.0049.2 %5.0977.31398.2959.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,485.471,670.7652.1 %5.0763.24385.7449.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก4,114.322,330.0043.4 %5.0768.1338.1895.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก7,390.122,436.2367.0 %5.0412.54664.36-61.0 %0.0
เรือนจำกลางตาก 41,202.9248,713.49-18.2 %0.01,139.11432.2462.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,976.96845.0071.6 %5.0692.07103.3485.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก6,570.912,562.0061.0 %5.01,890.06432.6977.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก3,126.311,030.0067.1 %5.0563.88388.8931.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก5,603.004,608.5617.7 %5.0996.33507.5049.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก5,592.793,962.2329.2 %5.01,300.58386.6570.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก24,276.422,937.6087.9 %5.08,792.90242.6497.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 141,625.5214,800.8364.4 %5.05,678.54529.2590.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 25,191.665,847.1276.8 %5.02,759.321,108.8759.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก6,760.824,951.3726.8 %5.0422.50482.97-14.3 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดตากไม่ครบ11,856.96ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ199.57ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก28,191.3634,785.30-23.4 %0.01,069.381,755.41-64.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก44,954.3822,468.0050.0 %5.01,393.57891.6436.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด81,149.393,417.0095.8 %5.01,235.691,751.30-41.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก16,972.0821,095.00-24.3 %0.01,328.642,073.42-56.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 4,352.713,309.0024.0 %5.01,286.811,019.3320.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,833.40786.0072.3 %5.0692.08270.7560.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก44,639.3014,732.0067.0 %5.06,433.734,689.3827.1 %5.0
รวม 847,539 512,643 39.51 % 79,853 34,481 56.82 %