จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,490.20555.0077.7 %5.0635.0257.2391.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก20,351.349,551.9253.1 %5.067.0371.54-6.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด21,356.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.589.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ตาก10,045.2511,069.00-10.2 %0.034.84106.39-205.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,353.906,057.68-80.6 %0.0939.29290.7469.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,217.222,126.0033.9 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก17,357.9810,455.0039.8 %5.02,802.851,388.4850.5 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด18,485.2017,352.506.1 %3.02,763.381,070.6561.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก5,359.542,247.0058.1 %5.01,186.491,629.25-37.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก4,292.302,962.0031.0 %5.01,243.54752.1639.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,156.842,221.0029.6 %5.0901.25190.1478.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,118.481,423.0054.4 %5.0882.24745.5815.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,637.393,038.0016.5 %5.01,208.64719.1540.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก3,388.763,314.652.2 %1.0586.96840.75-43.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก5,470.115,304.003.0 %1.51,642.88785.6552.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)11,336.923,457.8069.5 %5.01,110.43411.1163.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก12,831.686,500.0049.3 %5.01,124.54114.0089.9 %5.0
ท่าอากาศยานตากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานแม่สอดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,660.881,123.0069.3 %5.01,110.43314.6971.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)18,171.1311,347.6137.6 %5.06,645.41422.5093.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,108.62422.0086.4 %5.097.2373.4424.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,192.49288.0075.8 %5.033.8226.7920.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,192.49191.0084.0 %5.082.557.9990.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก2,948.281,247.0057.7 %5.0939.29166.7682.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,893.43483.0083.3 %5.0806.17473.8441.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,742.143,874.91-3.5 %0.01,129.45669.9540.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก9,223.5123,437.00-154.1 %0.01,795.012,492.14-38.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก15,480.247,893.0049.0 %5.02,593.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก12.692,831.00-22,208.9 %0.0520.93286.2045.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก105,022.778,322.7692.1 %5.04,648.04448.0090.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก8,683.332,345.0073.0 %5.0958.29497.4648.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก4,395.443,785.4913.9 %5.0468.99466.800.5 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,341.831,763.0047.2 %5.0977.31398.2959.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,353.721,670.7650.2 %5.0763.24286.3462.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก3,958.802,330.0041.1 %5.0768.1338.1895.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก7,110.772,436.2365.7 %5.0412.54664.36-61.0 %0.0
เรือนจำกลางตาก 39,645.4248,713.49-22.9 %0.01,139.11432.2462.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,864.43845.0070.5 %5.0692.07103.3485.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก6,322.52482.4892.4 %5.01,890.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก3,008.141,030.0065.8 %5.0563.88388.8931.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก5,391.204,608.5614.5 %5.0996.33507.5049.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก4,171.413,962.235.0 %2.51,300.58386.6570.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก23,358.752,937.6087.4 %5.08,792.90242.6497.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 140,052.0565,834.09-64.4 %0.05,678.54529.2590.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 20,692.735,847.1271.7 %5.02,759.321,108.8759.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก6,505.264,951.3723.9 %5.0422.50482.97-14.3 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดตากไม่ครบ11,856.96ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากไม่ครบ34,785.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,755.41ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก43,255.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,393.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก16,330.5219,972.00-22.3 %0.01,328.642,469.46-85.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 4,188.183,309.0021.0 %5.01,286.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,726.30786.0071.2 %5.0692.08270.7560.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก42,951.9114,732.0065.7 %5.06,433.734,689.3827.1 %5.0
รวม 543,595 341,436 37.19 % 71,006 28,519 59.84 %