จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,194.34840.0073.7 %5.0533.8260.8088.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์20,397.4513,491.4433.9 %5.081.95104.50-27.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์9,815.505,252.1046.5 %5.0185.0650.0373.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์5,545.083,250.1441.4 %5.0895.13212.3376.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,045.691,826.8240.0 %5.0800.40145.3581.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์12,243.8010,076.0017.7 %5.02,947.55836.8871.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0422.43114.5472.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก3,849.56987.0074.4 %5.0385.2470.1181.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า5,031.08953.0081.1 %5.0285.9263.6477.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,768.32531.0085.9 %5.0416.3535.3691.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,421.68667.0084.9 %5.0345.3353.1984.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่3,925.17605.0084.6 %5.0368.34105.1871.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,753.74735.0080.4 %5.0523.3767.4487.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพันไม่ครบ1,061.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,614.8653.0098.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อไม่ครบ141.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,593.92572.0084.1 %5.0310.676.4097.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,738.453,652.0036.4 %5.01,427.57809.4043.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์5,240.302,876.9145.1 %5.01,332.851,413.93-6.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,114.221,462.0053.1 %5.0838.08585.7430.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,613.47986.0072.7 %5.0704.97493.0530.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์9,011.153,285.0063.5 %5.02,131.161,688.5420.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์2,430.343,053.00-25.6 %0.0517.26153.7770.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบ3,240.62ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,230.17ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์4,069.804,697.00-15.4 %0.0642.19828.30-29.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบ15,795.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ144.40ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์74,792.1326,975.4063.9 %5.0699.65198.8571.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 12,656.4112,931.00-2.2 %0.04,635.274,035.5012.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,546.383,388.204.5 %2.0895.13428.8252.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,694.411,088.0035.8 %5.075.5973.063.4 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,368.001,634.0051.5 %5.0990.2135.5096.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,742.76994.0073.4 %5.0762.01128.1683.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์5,308.195,327.52-0.4 %0.01,028.23605.8641.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์9,411.075,036.7646.5 %5.01,503.641,576.54-4.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์5,459.093,808.0030.2 %5.01,062.41527.0750.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์6,532.046,835.48-4.6 %0.0870.71276.5968.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์13,540.8213,118.223.1 %1.51,183.08162.4586.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์10,857.943,513.3067.6 %5.0762.01176.0976.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์5,138.304,716.008.2 %4.0990.21497.6149.7 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,564.755,061.0022.9 %5.01,902.97327.5482.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์6,467.051,713.6073.5 %5.01,009.21176.9882.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์5,784.623,881.0032.9 %5.0598.2587.0385.5 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์7,699.363,147.0059.1 %5.02,155.00517.7576.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์60,604.6747,469.2621.7 %5.01,336.961,719.65-28.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,930.211,586.0059.6 %5.0609.89239.2160.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์4,048.242,296.8443.3 %5.0890.71566.7336.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์5,347.274,437.0017.0 %5.0997.00436.8056.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์4,737.951,588.0066.5 %5.01,161.35761.3134.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์15,632.999,421.7639.7 %5.05,363.89493.1490.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)28,244.5510,301.7563.5 %5.02,723.46936.4565.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1ไม่ครบ15,100.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ465.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 258,443.0315,108.0074.1 %5.01,765.67764.9256.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 332,672.2517,061.4247.8 %5.01,842.15439.6676.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์33,950.3412,681.0062.6 %5.0368.46263.2028.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,340.744,680.80-7.8 %0.0366.92553.94-51.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ไม่ครบ109,938.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์38,787.2923,004.0040.7 %5.0837.49288.2165.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน41,901.4924,680.0041.1 %5.0944.67847.4010.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี24,077.6619,931.2017.2 %5.01,100.501,177.67-7.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบ22,172.12ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,978.311,235.0058.5 %5.0685.95365.9246.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบ4,607.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ11,210.25ประเมินไม่ได้0.0
รวม 661,678 358,502 45.82 % 58,214 27,584 52.62 %