จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,343.72840.0074.9 %5.0533.8260.8088.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์21,351.2813,491.4436.8 %5.081.95104.50-27.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์10,274.505,252.1048.9 %5.0185.0650.0373.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์5,804.383,250.1444.0 %5.0895.13212.3376.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,188.111,826.8242.7 %5.0800.40145.3581.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์12,399.6710,076.0018.7 %5.02,947.55836.8871.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0422.43114.5472.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก4,029.57987.0075.5 %5.0385.2470.1181.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า5,266.35953.0081.9 %5.0285.9263.6477.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,944.54531.0086.5 %5.0416.3535.3691.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,628.45667.0085.6 %5.0345.3353.1984.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่4,108.73605.0085.3 %5.0368.34105.1871.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,929.28735.0081.3 %5.0523.3767.4487.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน4,263.111,061.0075.1 %5.0326.8270.5578.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,783.9153.0098.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ4,692.32141.0097.0 %5.0344.05105.2369.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,761.98572.0084.8 %5.0310.676.4097.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์6,006.793,652.0039.2 %5.01,427.57809.4043.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์5,485.352,876.9147.6 %5.01,332.851,413.93-6.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,259.851,462.0055.2 %5.0838.08585.7430.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,782.45986.0073.9 %5.0704.97493.0530.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์9,432.543,285.0065.2 %5.02,131.161,688.5420.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์2,543.993,053.00-20.0 %0.0517.26594.04-14.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์5,833.103,240.6244.4 %5.01,503.641,230.1718.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์4,260.114,697.00-10.3 %0.0774.41828.30-7.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์13,755.4415,795.00-14.8 %0.01,373.23144.4089.5 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์78,289.6126,975.4065.5 %5.0699.65198.8571.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 13,248.2612,931.002.4 %1.04,635.274,035.5012.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,712.223,388.208.7 %4.0895.13428.8252.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,773.651,088.0038.7 %5.075.5973.063.4 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,331.371,634.0051.0 %5.0914.1435.5096.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,917.78994.0074.6 %5.0762.01370.5051.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์5,628.045,327.525.3 %2.51,028.23605.8641.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์9,851.165,036.7648.9 %5.01,503.641,576.54-4.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์5,714.373,808.0033.4 %5.01,062.41527.0750.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์6,837.506,835.480.0 %0.5870.71276.5968.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์14,174.0313,118.227.4 %3.51,183.08162.4586.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์11,365.683,513.3069.1 %5.0762.01176.0976.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์5,378.594,716.0012.3 %5.0990.21497.6149.7 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,871.745,061.0026.4 %5.01,902.97327.5482.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์6,769.471,713.6074.7 %5.01,009.21176.9882.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์6,055.133,881.0035.9 %5.0598.2587.0385.5 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์8,059.413,147.0061.0 %5.02,155.00517.7576.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์63,438.7047,469.2625.2 %5.01,336.961,719.65-28.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,114.001,586.0061.4 %5.0609.89239.2160.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์4,237.552,296.8445.8 %5.0890.71566.7336.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,266.031,890.0055.7 %5.0819.42422.9048.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์5,597.324,437.0020.7 %5.0997.00436.8056.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์4,959.511,588.0068.0 %5.01,161.35761.3134.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์16,364.039,421.7642.4 %5.05,363.89493.1490.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 146,418.2115,100.0067.5 %5.01,596.33465.5070.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 261,223.0615,108.0075.3 %5.01,776.06764.9256.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 334,200.0917,061.4250.1 %5.01,842.15439.6676.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)29,565.3410,301.7565.2 %5.02,723.46936.4565.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,543.734,680.80-3.0 %0.0366.92553.94-51.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์35,537.9412,681.0064.3 %5.0368.46263.2028.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์210,888.14109,938.0047.9 %5.01,824.671,374.8724.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์26,106.922,080.0092.0 %5.01,115.85750.0032.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์40,601.0923,004.0043.3 %5.0837.49288.2165.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน43,860.9124,680.0043.7 %5.0944.67847.4010.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี25,203.6019,931.2020.9 %5.01,100.501,177.67-7.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์13,244.2222,172.12-67.4 %0.02,619.002,303.7512.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4,460.772,390.0046.4 %5.0952.531,729.00-81.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์3,117.581,235.0060.4 %5.0685.95365.9246.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์26,834.374,607.0082.8 %5.06,012.1411,210.25-86.5 %0.0
รวม 1,052,891 536,917 49.01 % 76,769 48,073 37.38 %