จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี3,062.74285.0090.7 %5.0445.3098.8077.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี14,452.986,719.7053.5 %5.066.10122.51-85.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี10,196.946,901.2132.3 %5.0711.51233.1067.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,373.891,984.0041.2 %5.0692.510.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี26,960.9319,415.9928.0 %5.02,963.971,044.0564.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,849.701,446.0070.2 %5.0312.5683.3173.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง4,400.201,490.0066.1 %5.0279.67117.8057.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม5,339.84885.0083.4 %5.0358.29118.7566.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,453.07596.0086.6 %5.0338.1654.4183.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,181.66653.0084.4 %5.0300.9752.2582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ5,329.58507.0090.5 %5.0223.4357.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง4,189.16446.0089.4 %5.0476.60120.6574.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,890.97525.0089.3 %5.0265.3051.3080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง3,931.87349.0091.1 %5.0120.2053.2055.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี8,867.375,092.2042.6 %5.01,605.27777.6651.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี5,109.820.00100.0 %5.01,053.80224.8478.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,454.42600.0082.6 %5.0700.22243.6365.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,803.011,364.0064.1 %5.0521.37612.75-17.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี6,938.634,911.0029.2 %5.02,004.601,304.3734.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 109,463.818,707.008.0 %4.02,319.92565.2575.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,258.013,781.00-16.1 %0.0500.43444.6011.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,749.423,926.5317.3 %5.01,768.23620.0864.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี5,366.511,614.6969.9 %5.01,453.15768.1647.1 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี4,025.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5844.6470.3091.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 10,989.1316,314.28-48.5 %0.01,548.600.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี12,762.633,040.7276.2 %5.01,110.86457.9358.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 87,258.547,321.07-0.9 %0.01,740.35973.9644.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)15,578.5814,163.139.1 %4.54,901.061,703.7365.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 711,830.7912,814.60-8.3 %0.04,334.021,674.8561.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี5,539.151,167.0078.9 %5.0863.6464.3492.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,377.591,275.4162.2 %5.0636.46361.0043.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี12,149.355,244.5856.8 %5.01,079.93126.9788.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี6,117.4343,565.00-612.1 %0.01,681.331,648.372.0 %1.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี5,200.591,200.0076.9 %5.0849.37203.5276.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี9,728.3014,330.49-47.3 %0.01,373.93183.9886.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,801.952,230.0081.1 %5.0692.50115.3483.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี4,565.01206.0095.5 %5.0825.62152.0081.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี5,315.63859.0083.8 %5.0939.72500.4946.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี6,081.024,923.0019.0 %5.01,472.17586.1560.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี5,504.054,307.0021.7 %5.0920.6946.5594.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี30,857.476,225.0079.8 %5.01,078.11598.0244.5 %5.0
สพ.ราชบุรี52,278.6931,735.8839.3 %5.01,078.11251.5576.7 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 127,253.4856,515.5655.6 %5.01,673.412,483.66-48.4 %0.0
รจก.เขาบิน 126,736.60192,801.00-52.1 %0.01,384.300.9599.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,848.05901.0068.4 %5.0445.30137.6069.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี5,157.413,972.0023.0 %5.01,110.86662.9240.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี28,381.5235,394.60-24.7 %0.01,865.12433.5076.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี8,882.012,676.0069.9 %5.0692.51341.7550.7 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี7,680.155,606.9427.0 %5.01,434.12437.0069.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี3,966.470.00100.0 %5.0787.5931.6596.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี4,372.744,171.004.6 %2.01,127.81510.6954.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี39,122.8917,238.5255.9 %5.04,828.00743.6784.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,369.524,557.46-4.3 %0.01,214.28405.5666.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)15,615.437,784.0050.2 %5.03,796.81763.5479.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 180,920.6915,064.0081.4 %5.01,601.241,025.7535.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 237,965.3412,176.3567.9 %5.0984.32741.9924.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม42,821.9451,073.00-19.3 %0.01,054.081,288.86-22.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อไม่ครบ25,964.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,773.08ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี12,844.8918,555.00-44.5 %0.02,018.471,541.8523.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี6,402.849,233.72-44.2 %0.02,394.3835.4998.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,384.631,238.0063.4 %5.01,272.44489.5361.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี193,774.00100,829.4348.0 %5.01,490.25296.7980.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,331.473,554.0017.9 %5.01,124.0853.4995.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี3,027.620.00100.0 %5.0521.37226.0956.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี25,361.2515,964.2237.1 %5.04,483.263,626.9819.1 %5.0
รวม 1,140,678 802,427 29.65 % 84,757 33,769 60.16 %