จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี3,031.70285.0090.6 %5.0445.3098.8077.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี14,306.506,719.7053.0 %5.058.32122.51-110.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี10,093.596,901.2131.6 %5.0711.51233.1067.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,339.691,984.0040.6 %5.0692.510.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี26,687.6819,415.9927.2 %5.02,963.971,044.0564.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,800.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5312.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง4,355.611,490.0065.8 %5.0279.67117.8057.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม5,285.72885.0083.3 %5.0358.29118.7566.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,407.93596.0086.5 %5.0338.1654.4183.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,139.28653.0084.2 %5.0300.9752.2582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ5,275.56507.0090.4 %5.0223.4357.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้งไม่ครบ446.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึงไม่ครบ525.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ51.30ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี5,058.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,053.80224.8478.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,419.41600.0082.5 %5.0700.22243.6365.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,764.461,364.0063.8 %5.0521.37612.75-17.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี6,868.314,911.0028.5 %5.02,004.601,304.3734.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 109,367.898,707.007.1 %3.52,319.92726.7568.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,224.993,771.00-16.9 %0.0500.43444.6011.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรีไม่ครบ3,926.53ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ620.08ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี5,312.121,614.6969.6 %5.01,453.15768.1647.1 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 10,877.7616,314.28-50.0 %0.01,548.600.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,448.883,040.7231.7 %5.01,110.86457.9358.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)15,420.6914,163.138.2 %4.04,901.061,703.7365.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 711,710.8812,814.60-9.4 %0.04,334.021,674.8561.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรีไม่ครบ8,549.13ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ361.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี12,026.225,244.5856.4 %5.01,079.93126.9788.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรีไม่ครบ43,565.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีไม่ครบ14,330.49ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ183.98ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี5,261.76859.0083.7 %5.0939.72500.4946.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี6,019.394,923.0018.2 %5.01,472.17586.1560.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี5,448.274,307.0020.9 %5.0920.6946.5594.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี30,544.726,225.0079.6 %5.01,078.11598.0244.5 %5.0
สพ.ราชบุรี51,748.8431,735.8838.7 %5.01,078.11251.5576.7 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี ไม่ครบ56,515.56ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,483.66ประเมินไม่ได้0.0
รจก.เขาบิน 125,452.11192,801.00-53.7 %0.01,384.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,819.18901.0068.0 %5.0445.30137.6069.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี28,093.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,865.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี8,791.992,676.0069.6 %5.0692.51341.7550.7 %5.0
สปส.จ.ราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี4,328.424,171.003.6 %1.51,127.81510.6954.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี38,726.3717,238.5255.5 %5.04,828.00743.6784.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,325.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,214.28405.5666.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 180,100.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,601.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 237,580.5612,176.3567.6 %5.0984.32741.9924.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)15,457.177,784.0049.6 %5.03,796.81763.5479.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม42,387.9351,073.00-20.5 %0.01,054.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี6,337.959,233.72-45.7 %0.02,394.3835.4998.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,350.321,238.0063.0 %5.01,272.44489.5361.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี191,810.06100,829.4347.4 %5.01,490.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,287.573,554.0017.1 %5.01,124.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ226.09ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี25,104.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.54,483.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 747,718 563,708 0.00 % 50,145 16,342 0.00 %