จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร313.061,489.00-375.6 %0.0166.36141.8514.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,469.091,550.0055.3 %5.0481.4247.7990.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร18.263,119.00-16,981.1 %0.0120.12234.91-95.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ1,631.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ96.13ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ2,619.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ2,404.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ284.49ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,714.751,101.0070.4 %5.0671.5987.2987.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ1,421.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ18.03ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,659.9814,205.52-151.0 %0.01,136.091,140.00-0.3 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,674.352,208.0039.9 %5.0652.57223.2265.8 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร4,014.133,120.0022.3 %5.0785.68237.9169.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร12,727.632,835.0077.7 %5.0878.67242.6672.4 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 63,088.5371,244.44-12.9 %0.0938.75708.0024.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,845.651,670.0041.3 %5.0329.30111.0666.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร10,067.5514,277.43-41.8 %0.02,211.88674.2569.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ5,646.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ517.80ประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.สมุทรสาคร8,919.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,668.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร3,721.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5671.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร9,526.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,310.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ4,088.26ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร12,687.0977,316.00-509.4 %0.0170.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร11,885.518,230.5130.8 %5.01,075.65616.4842.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 4,066.683,516.2413.5 %5.0747.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,904.54608.0079.1 %5.0211.68157.8525.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 141,137 206,490 0.00 % 9,660 4,623 0.00 %