จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร2,626.381,489.0043.3 %5.0166.36141.8514.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร3,213.841,629.0049.3 %5.0393.41112.0471.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,504.611,550.0055.8 %5.0481.4247.7990.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 125,473.2822,950.769.9 %4.53,037.69484.5084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 235,147.9620,296.0042.3 %5.03,309.57419.5187.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 17,611.549,836.04-29.2 %0.0279.310.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,832.797,508.61-55.4 %0.01,013.85685.7632.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,928.683,119.0020.6 %5.0728.63234.9167.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,064.671,631.0046.8 %5.0405.3696.1376.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,188.281,428.0055.2 %5.0443.39199.0755.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,403.242,089.0038.6 %5.0490.28442.869.7 %4.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,834.312,619.00-42.8 %0.0330.04143.1856.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,894.695,242.75-7.1 %0.01,089.911,041.984.4 %2.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร10,777.9216,226.55-50.6 %0.01,165.98294.5074.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,534.402,404.0032.0 %5.0576.50284.4950.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,752.791,101.0070.7 %5.0671.5987.2987.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร3,173.221,552.0051.1 %5.0443.39227.9948.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร4,036.194,168.34-3.3 %0.0728.63348.6552.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร10,593.2539,600.00-273.8 %0.01,566.73944.2539.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร5,011.901,754.0065.0 %5.0975.84354.5663.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,311.941,421.0057.1 %5.0432.5635.5491.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,717.9314,205.52-148.4 %0.01,136.091,140.00-0.3 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร2,867.811,453.0049.3 %5.0329.30349.60-6.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,711.972,208.0040.5 %5.0652.57231.4164.5 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร4,055.233,120.0023.1 %5.0785.68237.9169.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร4,903.603,406.5430.5 %5.0576.50268.2753.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,698.285,297.00-12.7 %0.0519.45103.7380.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร12,857.942,835.0078.0 %5.0878.67242.6672.4 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 63,734.4871,244.44-11.8 %0.0938.75708.0024.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 77,476.6018,312.00-144.9 %0.01,958.301,170.7440.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,874.781,670.0041.9 %5.0329.30111.0666.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร10,170.6314,277.43-40.4 %0.02,211.88674.2569.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,180.575,646.00-35.1 %0.0804.69517.8035.7 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร9,011.1923,232.00-157.8 %0.01,668.67445.5773.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร3,759.101,376.0063.4 %5.0671.580.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร9,624.373,679.2161.8 %5.02,310.2836.0098.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร25,829.226,990.0072.9 %5.0302.30328.27-8.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร23,392.8710,061.3357.0 %5.0991.6720,178.00-1,934.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร17,007.204,088.2676.0 %5.0269.72162.7839.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร82,275.0977,316.006.0 %3.01,206.94830.3831.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว42,740.2123,556.0044.9 %5.0389.36522.50-34.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร12,007.218,230.5131.5 %5.01,075.65616.4842.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 4,114.893,516.2414.5 %5.0747.65650.4713.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,934.28608.0079.3 %5.0211.68157.8525.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร75,129.1415,389.0079.5 %5.015,240.754,975.2567.4 %5.0
รวม 581,991 471,333 19.01 % 54,938 41,288 24.85 %