จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง3,459.93914.0073.6 %5.0259.39131.5049.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง2,961.031,683.0043.2 %5.0392.7892.1476.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,794.051,365.0051.1 %5.0405.3684.3779.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง13,266.6016,269.92-22.6 %0.01,704.89901.5547.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,425.431,959.0055.7 %5.0212.6547.5077.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,140.86971.0076.6 %5.0246.1747.5080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง4,039.12366.0090.9 %5.0145.2442.4970.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,838.59406.0089.4 %5.0127.7076.0040.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,855.49356.0090.8 %5.0125.6347.5062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา4,224.40457.0089.2 %5.0175.3395.0045.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,175.05104.0091.1 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,539.411,503.0057.5 %5.0514.79336.6334.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทองไม่ครบ2,687.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ629.84ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ117.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองไม่ครบ1,113.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ401.60ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,556.821,901.0046.6 %5.0620.95393.5436.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองไม่ครบ5,008.64ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ341.11ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทองไม่ครบ2,416.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ544.08ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง14,328.6717,624.25-23.0 %0.0868.18106.0587.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,787.561,331.0064.9 %5.0601.96418.2730.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,708.171,011.0072.7 %5.0601.9660.7189.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง2,867.97700.0075.6 %5.0316.7257.0082.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,573.123,497.002.1 %1.0620.9881.4586.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง6,264.6413,042.00-108.2 %0.01,039.331,372.45-32.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง4,856.861.00100.0 %5.0697.04850.32-22.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,389.171,780.0047.5 %5.0563.93294.5047.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง6,728.8111,218.09-66.7 %0.01,210.4593.1192.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ950.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,490.541,811.0048.1 %5.0601.96201.9566.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง4,037.701,439.0064.4 %5.0620.98477.6223.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,245.921,906.0055.1 %5.0620.98291.7153.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,281.502,463.0042.5 %5.0392.7853.1786.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,473.232,136.0038.5 %5.0653.40249.6461.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 36,263.5747,246.24-30.3 %0.0643.23994.79-54.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,545.75739.0071.0 %5.0278.69106.6961.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,907.63663.0077.2 %5.0269.50127.4652.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง3,858.555,662.82-46.8 %0.0601.96382.8536.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง5,602.356,030.77-7.6 %0.0572.86367.1835.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง41,055.4718,828.6954.1 %5.01,020.58509.6850.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง4,465.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5271.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทองไม่ครบ65,780.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,440.55ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง17,422.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5293.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ33,291.0116,787.9049.6 %5.0368.70356.253.4 %1.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง5,603.0617,163.39-206.3 %0.0977.451,549.46-58.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,371.862,336.0030.7 %5.0506.88440.3413.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง2,825.49745.0073.6 %5.0335.74141.0258.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง18,248.068,234.7054.9 %5.02,428.032,035.9016.2 %5.0
รวม 279,883 212,652 0.00 % 22,490 13,916 0.00 %