จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง3,579.23914.0074.5 %5.0259.39131.5049.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,063.131,683.0045.1 %5.0392.7892.1476.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,897.531,365.0052.9 %5.0405.3684.3779.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง13,724.0712,535.048.7 %4.01,704.89901.5547.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,578.031,959.0057.2 %5.0212.6547.5077.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,283.65971.0077.3 %5.0246.1747.5080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง4,178.40366.0091.2 %5.0145.2442.4970.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,970.95406.0089.8 %5.0127.7076.0040.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,988.43356.0091.1 %5.0125.6347.5062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา4,370.07457.0089.5 %5.0175.3395.0045.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,215.57104.0091.4 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,661.461,503.0059.0 %5.0514.79336.6334.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง4,139.302,687.0035.1 %5.0792.12629.8420.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง3,358.20323.0090.4 %5.0506.88117.8076.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง3,423.131,113.0067.5 %5.0430.82401.606.8 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,679.471,901.0048.3 %5.0620.95393.5436.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,614.135,008.64-210.3 %0.0300.63341.11-13.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง4,771.002,416.0049.4 %5.0887.20544.0838.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง14,822.7717,624.25-18.9 %0.0868.18106.0587.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,918.171,331.0066.0 %5.0601.96418.2730.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,836.031,011.0073.6 %5.0601.9660.7189.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง2,966.87700.0076.4 %5.0316.7257.0082.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,696.333,497.005.4 %2.5620.9881.4586.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง6,480.6713,042.00-101.2 %0.01,039.331,372.45-32.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง5,024.334,077.0018.9 %5.0697.04850.32-22.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,506.031,780.0049.2 %5.0563.93294.5047.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง6,960.8311,218.09-61.2 %0.01,210.4593.1192.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,857.403,261.0032.9 %5.0487.86426.4312.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,610.901,811.0049.8 %5.0601.96201.9566.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง4,176.931,439.0065.5 %5.0620.98477.6223.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,392.331,906.0056.6 %5.0620.98291.7153.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,429.132,463.0044.4 %5.0392.78110.3171.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,593.002,136.0040.6 %5.0653.40249.6461.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 37,514.0447,246.24-25.9 %0.0643.23994.79-54.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,633.53739.0071.9 %5.0278.69106.6961.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,007.89663.0078.0 %5.0269.50127.4652.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง3,991.605,662.82-41.9 %0.0601.96382.8536.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,463.373,469.00-0.2 %0.0449.8331.6793.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง5,795.536,030.77-4.1 %0.0572.86367.1835.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง42,471.1718,828.6955.7 %5.01,020.58509.6850.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง4,620.365,293.45-14.6 %0.0271.83162.5540.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง48,373.5665,780.00-36.0 %0.0682.421,440.55-111.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง18,023.1017,734.441.6 %0.5293.85834.77-184.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ34,438.9816,787.9051.3 %5.0368.70356.253.4 %1.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,336.2717,163.39-170.9 %0.0977.451,549.46-58.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,488.132,336.0033.0 %5.0506.88440.3413.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง2,922.92745.0074.5 %5.0335.74141.0258.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง18,877.308,234.7056.4 %5.02,428.032,035.9016.2 %5.0
รวม 386,725 320,078 17.23 % 27,594 18,904 31.49 %