จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,786.311,121.0059.8 %5.0216.13107.3950.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม3,829.483,810.210.5 %0.5406.2994.3776.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,395.152,511.0026.0 %5.0444.32117.8373.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม31,075.0020,660.0033.5 %5.02,331.45519.6577.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0262.0647.5081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,186.56819.0080.4 %5.0182.3995.0047.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที4,006.44559.0086.0 %5.0161.630.9599.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง4,052.316,267.42-54.7 %0.0936.04284.7069.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม5,152.144,445.5613.7 %5.0672.45364.8445.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม4,085.621,619.0060.4 %5.0710.55394.6844.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,207.00800.0075.1 %5.0425.31255.5139.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม3,405.74974.0071.4 %5.0368.26248.0032.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม4,533.77628.3086.1 %5.0444.32260.9141.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,171.323,385.09-6.7 %0.0603.67337.5144.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม4,210.752,949.2030.0 %5.0672.52464.0131.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม13,852.0111,298.5218.4 %5.0997.9171.5992.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,755.421,152.0069.3 %5.0524.66247.1752.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,470.711,213.0065.1 %5.0482.3686.1682.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,172.151,303.5058.9 %5.0877.97422.9851.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,512.173,344.584.8 %2.0520.3962.9587.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม5,040.353,358.0033.4 %5.01,109.88362.3267.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,704.121,849.0067.6 %5.01,376.11851.5738.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม4,087.691,242.0069.6 %5.0539.4025.7895.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม5,143.165,305.93-3.2 %0.01,033.8261.7994.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม11,610.211,350.0088.4 %5.0406.29427.14-5.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,693.462,180.0041.0 %5.0596.45318.9846.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,896.682,753.0029.4 %5.0615.47195.5468.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,905.252,396.1051.2 %5.0539.4092.2582.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,773.472,700.0028.4 %5.0349.2458.9083.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,882.693,711.0068.8 %5.0501.3738.0092.4 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 40,964.2717,069.2758.3 %5.0632.28472.7325.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,823.71857.0069.6 %5.0273.18142.3147.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,699.694,388.656.6 %3.0767.60417.0845.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,119.51992.4068.2 %5.0425.31173.9059.1 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,375.603,337.0023.7 %5.0653.50125.0280.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม15,703.621,167.0092.6 %5.0634.48654.91-3.2 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,554.103,313.966.8 %3.0463.34442.924.4 %2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม15,130.1519,623.43-29.7 %0.0587.15502.5014.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,689.813,159.0044.5 %5.0268.58234.3212.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม63,262.6680,261.00-26.9 %0.01,049.14824.6621.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม15,311.2812,454.1718.7 %5.0348.10327.755.8 %2.5
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา16,015.7845.7799.7 %5.0225.80277.00-22.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม19,602.4414,607.1025.5 %5.0936.80459.9250.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม35,697.4028,598.0019.9 %5.01,343.86646.0051.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,328.291,336.0059.9 %5.0463.34258.6244.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,864.161,090.0061.9 %5.0273.18131.7251.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม12,949.413,126.0075.9 %5.02,678.892,458.828.2 %4.0
รวม 433,689 291,131 32.87 % 31,333 15,466 50.64 %