จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,758.071,121.0059.4 %5.0216.13107.3950.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม3,790.673,810.21-0.5 %0.0406.2994.3776.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม30,760.0520,660.0032.8 %5.02,331.45519.6577.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0262.0647.5081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,144.13819.0080.2 %5.0182.3995.0047.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,965.84559.0085.9 %5.0161.630.9599.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม5,099.934,445.5612.8 %5.0672.45364.8445.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,174.490.00100.0 %5.0425.31255.5139.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม4,487.82628.3086.0 %5.0444.32260.9141.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,139.183,385.09-7.8 %0.0603.67337.5144.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม4,166.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5672.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม13,711.6211,298.5217.6 %5.0997.9171.5992.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,717.361,152.0069.0 %5.0524.66247.1752.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,435.541,213.0064.7 %5.0482.3686.1682.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,140.001,303.5058.5 %5.0877.97422.9851.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,476.583,344.583.8 %1.5520.3962.9587.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม4,989.273,358.0032.7 %5.01,109.88362.3267.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,646.311,849.0067.3 %5.01,376.11851.5738.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม4,046.261,242.0069.3 %5.0539.4025.7895.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม5,091.045,305.93-4.2 %0.01,033.8261.7994.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม11,492.531,350.0088.3 %5.0406.290.9599.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,656.022,180.0040.4 %5.0596.45318.9846.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,857.182,753.0028.6 %5.0615.47195.5468.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,855.532,396.1050.7 %5.0539.4092.2582.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,735.232,700.0027.7 %5.0349.2458.9083.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,762.263,711.0068.4 %5.0501.3738.0092.4 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ472.73ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,795.09857.0069.3 %5.0273.18142.3147.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,652.064,388.655.7 %2.5767.60417.0845.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,087.89992.4067.9 %5.0425.31173.9059.1 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,331.263,337.0023.0 %5.0653.50125.0280.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม15,544.461,167.0092.5 %5.0634.48654.91-3.2 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,518.083,313.965.8 %2.5463.34442.924.4 %2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม14,976.8119,623.43-31.0 %0.0587.15502.5014.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,632.141.00100.0 %5.0268.580.9599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม15,156.1012,454.1717.8 %5.0348.10327.755.8 %2.5
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา15,853.4645.7799.7 %5.0225.80277.00-22.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม19,403.7614,607.1024.7 %5.0936.80459.9250.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม35,335.6028,598.0019.1 %5.01,343.86646.0051.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,294.561,336.0059.4 %5.0463.34258.6244.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,835.131,090.0061.6 %5.0273.18131.7251.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 291,175 172,396 40.79 % 23,841 9,541 59.98 %