จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบ723.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ223.80ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์48,192.297,292.6084.9 %5.0336.37176.7647.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,400.414,546.14-33.7 %0.0723.86211.7870.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,986.701,886.0036.9 %5.0628.790.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์15,495.5811,170.0027.9 %5.02,302.201,211.9947.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,110.681,343.1067.3 %5.0326.3570.9378.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,940.911,154.0070.7 %5.0276.6856.0979.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,718.21411.0088.9 %5.0237.7881.7065.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน4,039.34841.0079.2 %5.0454.98114.0074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,790.17429.0088.7 %5.0483.72133.0072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี5,169.951,791.0065.4 %5.0464.0738.0091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,471.91515.0088.5 %5.0372.57114.0069.4 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,671.821,526.0042.9 %5.0553.24240.4256.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพานไม่ครบ1,051.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ215.54ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,059.091,829.1040.2 %5.0666.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,669.621,934.0058.6 %5.0990.08538.9545.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,083.521,479.0052.0 %5.0685.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ676.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,545.062,220.8512.7 %5.0556.70309.3944.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,810.311,292.5573.1 %5.01,102.5311,460.16-939.4 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,534.251,659.6053.0 %5.0818.9552.6593.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,770.5511,837.007.3 %3.51,237.30510.8458.7 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)12,644.496,855.9345.8 %5.04,254.882,716.0536.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,538.671,902.0046.3 %5.0885.4586.6190.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,374.71829.0065.1 %5.061.6763.65-3.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,887.98620.0067.2 %5.072.5756.3622.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)5,032.695,626.00-11.8 %0.089.9450.8643.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,730.97586.0084.3 %5.0780.920.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,324.298,805.84-39.2 %0.01,503.5396.2093.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์14,143.3612,998.008.1 %4.01,771.643,705.00-109.1 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,576.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5609.78387.5636.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,668.653,499.504.6 %2.0914.02489.0146.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,183.631,827.0042.6 %5.0723.86269.3162.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,555.16228.4893.6 %5.0799.94298.3062.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,991.924,529.0049.6 %5.0819.17122.4585.1 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์11,208.001,924.0082.8 %5.0802.78445.7544.5 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ ไม่ครบ27,150.14ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,110.60ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,842.96719.0074.7 %5.0495.66138.3772.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,388.176,147.78-81.4 %0.0761.89103.9286.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 127,714.159,665.7365.1 %5.01,344.711,306.222.9 %1.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 236,170.7316,848.0053.4 %5.01,638.56754.3854.0 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์22,297.866,494.0570.9 %5.0310.25439.75-41.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,435.221,910.6821.5 %5.0319.24237.5025.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน54,814.343,460.0093.7 %5.0871.34866.850.5 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล37,320.5822,884.0138.7 %5.0960.27951.600.9 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9,090.263,072.0066.2 %5.0893.76698.8221.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,773.68834.0069.9 %5.0514.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 415,593 177,423 0.00 % 32,923 29,606 0.00 %