จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,662.20723.0084.5 %5.0438.62223.8049.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์50,257.687,292.6085.5 %5.0336.37176.7647.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,546.154,546.14-28.2 %0.0723.86211.7870.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,114.701,886.0039.4 %5.0628.790.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์16,159.6811,170.0030.9 %5.02,302.201,211.9947.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,286.851,343.1068.7 %5.0326.3570.9378.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี4,109.801,154.0071.9 %5.0276.6856.0979.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,877.57411.0089.4 %5.0237.7881.7065.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน4,212.46841.0080.0 %5.0454.98114.0074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,952.61429.0089.1 %5.0483.72133.0072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี5,391.521,791.0066.8 %5.0464.0738.0091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน5,275.211,573.0070.2 %5.0593.7047.5092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,663.56515.0089.0 %5.0372.57114.0069.4 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,787.085,092.0112.0 %5.0818.70176.7078.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,564.874,738.51-3.8 %0.01,122.17384.5965.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,786.331,526.0045.2 %5.0553.24240.4256.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,743.791,051.0061.7 %5.0579.73215.5462.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,190.201,829.1042.7 %5.0666.83381.1142.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,869.751,934.0060.3 %5.0990.08538.9545.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,215.671,479.0054.0 %5.0685.82208.9869.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,416.114,017.77-17.6 %0.0761.96676.8011.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,423.013,926.4876.1 %5.05,287.711,161.2378.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,654.142,220.8516.3 %5.0556.70309.3944.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,016.461,292.5574.2 %5.01,102.5311,460.16-939.4 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,685.721,659.6055.0 %5.0818.9552.6593.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์13,317.8611,837.0011.1 %5.01,237.30510.8458.7 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน86,311.9284,618.362.0 %1.0466.73458.021.9 %0.5
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)13,186.406,855.9348.0 %5.04,254.882,716.0536.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,690.331,902.0048.5 %5.0885.4586.6190.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,476.48829.0066.5 %5.061.6763.65-3.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,968.89620.0068.5 %5.072.5756.3622.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)5,248.385,626.00-7.2 %0.089.9450.8643.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,890.87586.0084.9 %5.0780.920.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,185.62601.0081.1 %5.0628.7967.2589.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,904.793,234.1117.2 %5.0856.98423.9050.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,813.032,430.0036.3 %5.01,584.78581.6763.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,696.115,074.0034.1 %5.01,541.56842.8445.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,010.301,424.3976.3 %5.0761.89180.7476.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,595.338,805.84-33.5 %0.01,503.5396.2093.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์14,749.5012,998.0011.9 %5.01,771.643,705.95-109.2 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,029.461,849.0083.2 %5.0609.78387.5636.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,825.883,499.508.5 %4.0914.02489.0146.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,320.071,827.0045.0 %5.0723.86269.3162.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,707.52228.4893.8 %5.0799.94298.3062.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,377.294,529.0051.7 %5.0819.17122.4585.1 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์11,707.801,924.0083.6 %5.0802.78445.7544.5 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 60,900.2227,150.1455.4 %5.0996.571,110.60-11.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,964.81719.0075.7 %5.0495.66138.3772.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,545.294,360.5058.6 %5.01,427.45451.3168.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,184.521,324.8068.3 %5.0609.78279.6154.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,093.636,158.2532.3 %5.01,446.46993.1031.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,546.046,147.78-73.4 %0.0761.89103.9286.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,610.682,092.7042.0 %5.0705.072.8599.6 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์58,607.32138,920.00-137.0 %0.01,776.47803.6454.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 128,901.909,665.7366.6 %5.01,344.711,306.222.9 %1.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 237,720.9016,848.0055.3 %5.01,638.56754.3854.0 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์23,253.496,494.0572.1 %5.0310.25439.75-41.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,539.581,910.6824.8 %5.0319.24237.5025.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์762,888.8860,736.2392.0 %5.04,343.58206.9995.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน57,163.533,460.0093.9 %5.0871.34866.850.5 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไม่ครบ18,156.23ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ776.69ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล38,920.0322,884.0141.2 %5.0960.27951.600.9 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์17,663.1421,064.00-19.3 %0.02,212.601,273.7542.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9,479.843,072.0067.6 %5.0893.76698.8221.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,892.55834.0071.2 %5.0514.71117.2477.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบ16,966.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,581.52ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,525,753 559,582 63.32 % 63,752 40,877 35.88 %