จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,720.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5211.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบ411.04ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่ครบ10,491.46ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ105.51ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ตไม่ครบ12,952.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ115.10ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ750.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 1ไม่ครบ4,440.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ52.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้5,158.601,628.0068.4 %5.0386.4057.0085.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง5,136.571,380.0073.1 %5.0390.26105.4573.0 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,809.034,790.0029.7 %5.0610.7471.2088.3 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต66,281.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,055.82106.4089.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ตไม่ครบ7,377.72ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ633.65ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต6,751.782,380.0064.8 %5.01,051.96208.2280.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต3,772.492,029.0046.2 %5.0762.87531.9530.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,433.543,060.0010.9 %5.0439.60211.5451.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต3,047.901,560.0048.8 %5.0344.52309.1610.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,338.742,843.0014.8 %5.0439.60940.42-113.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,752.572,217.00-26.5 %0.0342.3131.5890.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต4,089.362,076.0049.2 %5.0762.87414.0245.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,245.212,866.0011.7 %5.0439.60177.6559.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ3,603.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ944.53ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)ไม่ครบ4,878.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต ไม่ครบ1,043.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,322.281,417.0057.3 %5.0496.6560.8287.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ1,412.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ266.26ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,107.633,766.008.3 %4.0705.82287.5859.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ29,077.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,342.28ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,299.63663.0087.5 %5.01,276.301,164.328.8 %4.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ1,405.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ13,145.76ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ109.39ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ1,731.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ207.11ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.ภูเก็ต10,815.023,865.5864.3 %5.0368.38456.71-24.0 %0.0
รจจ.ภูเก็ต 53,381.7838,322.8028.2 %5.0854.72559.3734.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,721.98870.0068.0 %5.0268.46127.2052.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,840.882,778.6027.7 %5.0667.79327.5950.9 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ตไม่ครบ7,105.32ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ354.46ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต4,114.612,491.0039.5 %5.0743.86252.2066.1 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 3,184.511,000.1268.6 %5.0476.65246.6848.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ4,512.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ203.11ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต35,539.7612,393.0065.1 %5.0638.67418.1334.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตไม่ครบ83,993.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ365.70ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตไม่ครบ19,727.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ254.97ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ14,317.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ845.62ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,393.223,884.00-14.5 %0.0496.65302.5739.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,739.29625.0077.2 %5.0268.46112.9657.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 178,996 98,905 0.00 % 14,289 7,481 0.00 %