จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,730.20733.0073.2 %5.0211.41273.14-29.2 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11411.04-346.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,427.8310,491.4646.0 %5.063.33105.51-66.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,765.7612,952.00-243.9 %0.0553.70115.1079.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,238.511,431.0055.8 %5.0458.6278.4482.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต28,401.4620,110.3529.2 %5.03,215.94750.5076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 114,397.714,440.0069.2 %5.0401.5752.2587.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 25,339.512,340.0056.2 %5.0363.54142.5060.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้5,176.321,628.0068.5 %5.0386.4057.0085.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง5,154.221,380.0073.2 %5.0390.26105.4573.0 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,832.434,790.0029.9 %5.0610.7471.2088.3 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,055.82106.4089.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,164.577,377.72-77.2 %0.0781.89633.6519.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต6,774.982,380.0064.9 %5.01,051.96208.2280.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต3,785.462,029.0046.4 %5.0762.87531.9530.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,445.343,060.0011.2 %5.0439.60211.5451.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต3,058.381,560.0049.0 %5.0344.52309.1610.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,350.212,843.0015.1 %5.0439.60940.42-113.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,758.602,217.00-26.1 %0.0342.3131.5890.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต4,103.412,076.0049.4 %5.0762.87414.0245.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,256.362,866.0012.0 %5.0439.60177.6559.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต5,993.2725,435.00-324.4 %0.01,238.27208.3483.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต4,105.713,603.0012.2 %5.0781.89944.53-20.8 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,490.544,878.00-8.6 %0.0762.87956.37-25.4 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก21,140.8015,654.0526.0 %5.0247.09141.1342.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,736.911,043.0040.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,333.701,417.0057.5 %5.0496.6560.8287.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,121.671,412.0054.8 %5.0401.57266.2633.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,121.743,766.008.6 %4.0705.82287.5859.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต6,311.9029,077.00-360.7 %0.01,352.371,342.280.7 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,317.84663.0087.5 %5.01,276.301,164.328.8 %4.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต3,875.421,405.0063.7 %5.0705.82206.1570.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต6,086.5513,145.76-116.0 %0.01,181.22109.3990.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต3,222.871,711.0046.9 %5.0420.58487.23-15.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,712.816,100.46-64.3 %0.0629.76423.1832.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,882.431,731.0055.4 %5.0705.82207.1170.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,443.72480.0086.1 %5.0515.66376.5527.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,652.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5591.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สพ.ภูเก็ต10,852.183,865.5864.4 %5.0368.38456.71-24.0 %0.0
รจจ.ภูเก็ต 53,565.2338,322.8028.5 %5.0854.72559.3734.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,682.64870.0067.6 %5.0249.44185.5325.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,854.082,778.6027.9 %5.0667.79327.5950.9 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต5,303.737,105.32-34.0 %0.01,067.13354.4666.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต4,128.752,491.0039.7 %5.0743.86252.2066.1 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 3,195.451,000.1268.7 %5.0476.65246.6848.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,291.684,512.00-37.1 %0.0439.60203.1153.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต35,661.8912,393.0065.2 %5.0638.67418.1334.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต2,989.704,167.21-39.4 %0.0263.96104.0060.6 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต44,077.9347,813.60-8.5 %0.0640.16324.5049.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต135,907.3383,993.0038.2 %5.0423.17365.7013.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต17,992.1419,727.00-9.6 %0.0360.76254.9729.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,787.9214,317.20-3.8 %0.01,006.82845.6216.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,404.883,884.00-14.1 %0.0496.65302.5739.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,748.71625.0077.3 %5.0268.46112.9657.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,266.78ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต38,875.1312,970.0066.6 %5.02,540.524,735.00-86.4 %0.0
รวม 594,379 459,061 22.77 % 36,097 22,957 36.40 %