จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,651.39100.0097.9 %5.0197.90148.2025.1 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,644.7112,028.00-159.0 %0.01,649.70215.0087.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี71,824.6062,100.4413.5 %5.0292.24849.66-190.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี19,325.761.00100.0 %5.085.80116.60-35.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,987.283,865.2044.7 %5.070.7185.08-20.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,603.942,000.0056.6 %5.01,379.02660.2552.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต 811,952.872,338.0080.4 %5.0766.93102.7986.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,045.861,704.0075.8 %5.0443.900.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1114,223.814,981.5865.0 %5.04,634.88473.8589.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี10,267.806,033.4641.2 %5.02,738.73762.8572.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 214,762.498,197.4444.5 %5.01,780.27361.9079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,828.642,286.0052.7 %5.0235.5476.0067.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน4,307.671,071.0075.1 %5.0455.03119.1173.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,943.49466.0088.2 %5.0242.0143.0582.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,658.18384.0089.5 %5.0319.320.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง3,977.27862.0078.3 %5.0378.0451.6786.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ435.86416.004.6 %2.0361.8861.0683.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,871.621,270.0067.2 %5.0407.9876.0081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก3,535.10627.0082.3 %5.0337.3170.5479.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา3,643.51646.0082.3 %5.0491.680.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,773.61568.0084.9 %5.0297.7763.8978.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา3,770.02414.0089.0 %5.0310.2589.1071.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,583.09258.0092.8 %5.0326.6115.2095.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม3,933.06537.0086.3 %5.0281.0745.9283.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,871.87532.0086.3 %5.0272.7488.4567.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม3,774.95365.0090.3 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,468.991,698.0062.0 %5.0464.880.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน4,146.34523.0087.4 %5.0398.3298.2975.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม3,833.53260.0093.2 %5.0209.290.9599.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,682.986,086.0047.9 %5.0768.32104.5086.4 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย8,270.743,904.8552.8 %5.0544.23104.8780.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,443.599,143.28-68.0 %0.02,010.671,365.1532.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี31,182.2311,230.0064.0 %5.09,804.97760.9592.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,704.591.00100.0 %5.0362.8597.8573.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,658.561,808.5032.0 %5.0434.91221.3549.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,253.111,382.0057.5 %5.0684.80599.4512.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,482.592,414.0030.7 %5.0502.64285.0043.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี1,156.352,133.00-84.5 %0.0482.03260.3046.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี5,362.797,341.55-36.9 %0.01,567.251,037.9433.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 113,662.592,975.0018.8 %5.08,131.05423.7094.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี3,350.141,201.0064.2 %5.0897.36307.3265.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,354.731,204.0064.1 %5.0891.60684.9523.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,560.823,574.08-0.4 %0.0977.741,345.20-37.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,503.434,680.58-3.9 %0.01,741.951,835.45-5.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 115,150.165,412.11-5.1 %0.02,038.622,462.58-20.8 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี43,176.0212,312.0071.5 %5.01,779.894,538.02-155.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,683.614,781.96-78.2 %0.0627.68482.6523.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,404.751,528.0071.7 %5.01,643.301,435.0012.7 %5.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี5,113.713,836.0025.0 %5.01,355.021,076.3520.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 83,170.552,677.8015.5 %5.01,248.274,004.05-220.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี18,588.2422,397.00-20.5 %0.01,624.29308.7581.0 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี326,338.94422,956.44-29.6 %0.01,014.261,140.00-12.4 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)9,645.989,528.401.2 %0.53,013.59289.7590.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,528.051,614.0054.3 %5.01,000.12538.6546.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,146.176,938.44-67.3 %0.01,493.77277.9081.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)8,593.829,560.00-11.2 %0.02,993.45300.2090.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 108,174.108,135.300.5 %0.53,102.742,439.7521.4 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี5,694.625,248.007.8 %3.597.5268.8129.4 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,894.72386.0079.6 %5.081.1668.0216.2 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,894.72779.0058.9 %5.089.6177.5813.4 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)3,096.78979.0068.4 %5.092.310.9599.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,431.06974.0071.6 %5.0958.720.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,203.961,434.0055.2 %5.01,174.30644.1045.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,738.153,014.0019.4 %5.0669.25629.855.9 %2.5
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,799.3947,313.00-382.8 %0.02,502.384,596.90-83.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี8,766.891,303.0085.1 %5.01,320.03826.7937.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,250.2520.0099.8 %5.01,852.49224.2087.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,534.8013,285.00-76.3 %0.01,700.36135.0092.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี15,049.1715,184.00-0.9 %0.02,624.624,564.75-73.9 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,645.622,670.0078.9 %5.01,453.141,323.358.9 %4.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,174.504,309.00-3.2 %0.01,282.01715.3544.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,137.912,932.0029.1 %5.01,243.97342.9572.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี5,155.483,201.0037.9 %5.01,491.20721.5751.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,211.723,274.2022.3 %5.0901.71214.7076.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 28,663.353,540.0087.6 %5.0878.26539.8338.5 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี9,026.038,773.382.8 %1.0596.12329.6544.7 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี82,399.6572,896.2111.5 %5.01,590.432,009.64-26.4 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 814,855.3515,240.00-2.6 %0.02,543.121,338.6047.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,310.355,099.0030.2 %5.0844.64190.0077.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,452.454,640.0028.1 %5.01,810.13470.2574.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี40,652.6823,740.0041.6 %5.0842.67405.7451.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,180.472,996.0028.3 %5.0920.69181.1680.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี7,049.139,390.45-33.2 %0.01,548.23577.6062.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,062.23699.0082.8 %5.0939.7228.5097.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,775.673,773.960.0 %0.5939.72517.4544.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)56,767.3711,216.9480.2 %5.05,118.79391.4092.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 112,217.6013,754.70-12.6 %0.0434.89518.20-19.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 279,925.4011,937.5285.1 %5.02,141.73557.9074.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 339,980.9718,611.7353.4 %5.01,703.66896.1647.4 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้12,186.024,462.2363.4 %5.0378.96481.00-26.9 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,907.321,900.0034.6 %5.0290.29311.60-7.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี18,146.7820,113.00-10.8 %0.0912.27285.0068.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา49,191.3512,203.0075.2 %5.01,023.77640.3037.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ44,656.3621,636.0051.6 %5.01,000.42308.0369.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี73,964.4789,156.00-20.5 %0.01,689.51776.5054.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์16,378.151,552.0090.5 %5.0933.63524.7043.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี1,028,054.7063,443.0093.8 %5.01,105.38533.9051.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี20,773.5225,584.00-23.2 %0.01,045.282,134.67-104.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี59,582.8728,843.1651.6 %5.020,778.973,176.8784.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี27,731.5825,836.006.8 %3.01,121.28318.9771.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 113,121.501.00100.0 %5.01,228.2590.8092.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,909.333,818.002.3 %1.0801.60590.9026.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)5,232.418,905.00-70.2 %0.01,541.311,430.717.2 %3.5
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,870.291,337.0053.4 %5.0183.6519.0489.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,992.91792.0073.5 %5.0695.86300.3756.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี34,732.3524,296.0030.0 %5.011,937.8560,686.42-408.4 %0.0
รวม 2,681,421 1,333,780 50.26 % 162,003 130,125 19.68 %