จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,518.97100.0097.8 %5.0197.90148.2025.1 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,512.4812,028.00-166.5 %0.01,649.70215.0087.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี69,779.7762,100.4411.0 %5.0292.24849.66-190.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี18,775.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.585.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,788.363,865.2043.1 %5.0120.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังเขต 811,612.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5766.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,845.261,704.0075.1 %5.0443.900.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1114,455.874,981.5865.5 %5.04,634.88473.8589.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 214,342.218,197.4442.8 %5.01,780.27361.9079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี9,975.4810,000.00-0.2 %0.02,738.73807.5070.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,691.172,100.0055.2 %5.0235.54114.0051.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน4,185.031,071.0074.4 %5.0455.03119.1173.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,831.22560.0085.4 %5.0242.0143.0582.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉางไม่ครบ384.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง3,864.04862.0077.7 %5.0378.0451.6786.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ423.45416.001.8 %0.5361.8861.0683.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,761.391,270.0066.2 %5.0407.9876.0081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก3,434.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5337.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา3,539.78650.0081.6 %5.0491.680.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,666.18568.0084.5 %5.0297.7763.8978.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา3,662.69400.0089.1 %5.0310.2587.4571.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,481.08260.0092.5 %5.0326.6115.2095.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม3,821.09537.0085.9 %5.0281.0745.9283.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,761.64532.0085.9 %5.0272.7488.4567.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม3,667.48320.0091.3 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,341.761,698.0060.9 %5.0464.880.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน4,028.30523.0087.0 %5.0398.3298.2975.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม3,724.39260.0093.0 %5.0209.290.9599.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,350.376,086.0046.4 %5.0768.32104.5086.4 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,288.629,143.28-72.9 %0.02,010.671,365.1532.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี30,294.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.59,804.97760.9592.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,627.591.00100.0 %5.0362.8597.8573.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,582.871,808.5030.0 %5.0434.91221.3549.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,160.491,382.0056.3 %5.0684.80599.4512.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยไม่ครบ2,414.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ285.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี1,123.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5482.03260.3046.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี5,210.117,341.55-40.9 %0.01,567.251,037.9433.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 113,558.312,975.0016.4 %5.08,131.05423.7094.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี3,254.771,201.0063.1 %5.0897.36307.3265.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,259.231,204.0063.1 %5.0891.60684.9523.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,459.443,574.08-3.3 %0.0977.741,345.20-37.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,375.224,680.58-7.0 %0.01,741.951,835.45-5.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 115,003.545,412.11-8.2 %0.02,038.622,462.58-20.8 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี41,946.8112,312.0070.6 %5.01,779.894,538.02-155.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,365.544,781.96-42.1 %0.0627.68482.6523.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,250.881,528.0070.9 %5.01,643.301,425.0013.3 %5.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี4,968.123,836.0022.8 %5.01,355.021,076.3520.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 83,080.292,677.8013.1 %5.01,248.274,004.05-220.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี317,048.16422,956.44-33.4 %0.01,014.261,140.00-12.4 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)9,371.369,528.40-1.7 %0.03,013.59289.7590.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,427.611,614.0052.9 %5.01,000.12538.6546.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,028.136,938.44-72.2 %0.01,493.77277.9081.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 107,941.398,135.30-2.4 %0.03,102.742,439.7521.4 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ68.81ประเมินไม่ได้0.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,840.78386.0079.0 %5.081.1668.0216.2 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,840.78779.0057.7 %5.089.6177.5813.4 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)3,008.61979.0067.5 %5.092.310.9599.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,333.38974.0070.8 %5.0958.720.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,112.751,000.0067.9 %5.01,174.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,631.773,014.0017.0 %5.0669.25629.855.9 %2.5
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,520.4047,313.00-397.0 %0.02,502.384,596.90-83.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี8,517.301,303.0084.7 %5.01,320.03826.7937.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,015.370.00100.0 %5.01,852.49224.2087.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,320.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,700.360.00100.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี14,620.7315,184.00-3.9 %0.02,624.624,564.75-73.9 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,285.612,670.0078.3 %5.01,017.731,323.35-30.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,055.664,309.00-6.2 %0.01,282.01715.3544.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,020.112,932.0027.1 %5.01,243.97342.9572.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี5,008.703,201.0036.1 %5.01,491.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,091.823,274.2020.0 %5.0901.71214.7076.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 27,847.313,540.0087.3 %5.0878.26539.8338.5 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี8,769.068,773.38-0.0 %0.0596.12329.6544.7 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 814,432.4215,240.00-5.6 %0.02,543.121,338.6047.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,102.235,099.0028.2 %5.0844.64190.0077.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,268.754,920.0021.5 %5.01,810.13470.2574.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี39,495.3123,740.0039.9 %5.0842.67405.7451.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,061.452,996.0026.2 %5.0920.69181.1680.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี6,848.459,390.45-37.1 %0.01,548.23577.6062.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,946.58699.0082.3 %5.0939.7228.5097.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,668.183,773.96-2.9 %0.0939.72517.4544.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)55,151.2211,216.9479.7 %5.05,118.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 111,869.7713,754.70-15.9 %0.0434.89518.20-19.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 277,649.9511,937.5284.6 %5.02,141.73557.9074.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 338,842.7218,611.7352.1 %5.01,703.66896.1647.4 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,839.084,462.2362.3 %5.0378.96481.00-26.9 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,824.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5290.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี68,174.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,643.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์15,911.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5933.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี4,348.8963,443.00-1,358.8 %0.0658.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี20,182.1025,584.00-26.8 %0.01,045.281,310.00-25.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา47,790.8912,203.0074.5 %5.01,023.77640.3037.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ43,385.0021,636.0050.1 %5.01,000.42308.0369.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบ28,843.16ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี26,942.0725,836.004.1 %2.01,121.28318.9771.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 113,032.030.10100.0 %5.01,228.2590.8092.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,798.033,818.00-0.5 %0.0801.60590.9026.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)5,083.448,905.00-75.2 %0.01,541.311,430.717.2 %3.5
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,788.571,337.0052.1 %5.0183.6519.0489.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี33,743.5324,296.0028.0 %5.011,937.8560,686.42-408.4 %0.0
รวม 1,231,003 1,046,652 14.98 % 114,900 117,456 0.00 %