จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,472.90626.2074.7 %5.0347.66187.0946.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง4,463.75680.0084.8 %5.0102.48109.25-6.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง107,347.1535,597.3566.8 %5.0689.15105.9984.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง3,053.681,598.4047.7 %5.0537.82298.3244.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง3,084.171,255.8059.3 %5.0537.82103.8480.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง13,715.6410,950.0020.2 %5.01,716.81499.4170.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง4,047.56612.0084.9 %5.0241.7647.5080.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี4,195.36265.0093.7 %5.0337.2575.0577.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,901.89394.0089.9 %5.0321.140.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,481.55470.0086.5 %5.0239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง4,772.915,857.00-22.7 %0.01,089.28482.8155.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,863.193,658.745.3 %2.5880.10615.9330.0 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,517.73324.0087.1 %5.0439.65179.5559.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง4,042.922,409.0040.4 %5.0651.93346.7546.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,132.011,594.1049.1 %5.0613.92336.4845.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,896.661,049.3063.8 %5.0518.81233.4755.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,255.961,069.0067.2 %5.0575.85924.33-60.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,243.392,464.00-9.8 %0.0389.20449.69-15.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,789.831,248.0067.1 %5.0880.14735.1816.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,301.291,695.9048.6 %5.0632.91288.4854.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,649.788,464.7233.1 %5.0881.33154.5782.5 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง64,331.0053,838.2116.3 %5.0402.03425.50-5.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,316.881,521.0054.1 %5.0491.61514.29-4.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,355.873,153.5027.6 %5.066.6662.626.1 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,176.23878.2072.4 %5.0632.9066.6689.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,849.44631.0077.9 %5.0499.79325.2534.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,977.182,463.0038.1 %5.0651.91164.3574.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง6,347.8529,251.20-360.8 %0.01,133.53961.7815.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง3,944.394,800.70-21.7 %0.01,051.25470.3555.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,143.721,167.3062.9 %5.0575.85149.1574.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง4,607.906,094.00-32.3 %0.0937.15119.7287.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,432.081,772.9048.3 %5.0594.86149.4974.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง3,172.663,290.00-3.7 %0.0613.88382.9137.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง3,038.251,856.5038.9 %5.0423.63323.6723.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,717.561,647.0065.1 %5.0766.01200.0373.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,976.771,420.2052.3 %5.0461.75117.9174.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง46,321.402,423.0094.8 %5.014,875.88469.9596.8 %5.0
รจจ.ระนอง 893,853.0025,062.8897.2 %5.08,294.19564.3293.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,520.34639.8074.6 %5.0366.67197.9546.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง5,570.975,147.007.6 %3.51,317.47420.7568.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,235.371,307.0059.6 %5.0651.93170.4473.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,182.673,876.41-21.8 %0.0613.88113.4981.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,159.771,796.4043.1 %5.0434.12350.6919.2 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,349.732,297.0031.4 %5.0575.85277.4051.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง31,239.5815,330.0050.9 %5.03,492.92292.5691.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง33,590.1226,486.0021.1 %5.0875.61575.4334.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง15,348.2214,859.003.2 %1.5514.93740.30-43.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี22,746.679,280.0059.2 %5.0584.92151.8874.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง9,511.5915,854.76-66.7 %0.01,380.551,589.35-15.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,473.772,408.0030.7 %5.0746.99123.7183.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง3,497.701,703.0051.3 %5.0423.72107.0374.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,394,218 324,537 76.72 % 57,077 16,755 70.65 %