จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,375.75626.2073.6 %5.0347.66187.0946.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนองไม่ครบ680.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ109.25ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง103,129.9435,597.3565.5 %5.0689.15105.9984.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,933.711,598.4045.5 %5.0537.82298.3244.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,963.011,255.8057.6 %5.0537.82103.8480.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง13,176.8210,950.0016.9 %5.01,716.81499.4170.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,888.54612.0084.3 %5.0241.7647.5080.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี4,030.55265.0093.4 %5.0337.2575.0577.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,748.60394.0089.5 %5.0321.140.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,344.78470.0085.9 %5.0239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง4,585.405,857.00-27.7 %0.01,089.28482.8155.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,711.423,658.741.4 %0.5880.10615.9330.0 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,418.82324.0086.6 %5.0439.65179.5559.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,884.093,000.0022.8 %5.0651.93346.7546.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,008.971,594.1047.0 %5.0613.92336.4845.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,782.861,049.3062.3 %5.0518.81233.4755.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,128.051,069.0065.8 %5.0575.85924.33-60.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,155.252,464.00-14.3 %0.0389.20449.69-15.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,640.941,248.0065.7 %5.0880.14735.1816.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,171.601,695.9046.5 %5.0632.91288.4854.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,152.828,464.7230.3 %5.0881.33154.5782.5 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง61,803.7153,838.2112.9 %5.0402.03425.50-5.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,186.571,521.0052.3 %5.0491.61514.29-4.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,184.743,153.5024.6 %5.066.6662.626.1 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,051.45878.2071.2 %5.0632.9066.6689.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,737.49631.0076.9 %5.0499.79325.2534.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,820.942,463.0035.5 %5.0651.91164.3574.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง6,098.4729,251.20-379.6 %0.01,133.53961.7815.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง3,789.434,800.70-26.7 %0.01,051.25470.3555.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,020.211,167.3061.4 %5.0575.85149.1574.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง4,426.876,094.00-37.7 %0.0937.15119.7287.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,297.251,772.9046.2 %5.0594.86149.4974.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง3,048.023,290.00-7.9 %0.0613.88382.9137.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง2,918.891,856.5036.4 %5.0423.63323.6723.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,532.231,647.0063.7 %5.0766.01200.0373.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,805.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5480.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง44,501.632,423.0094.6 %5.014,875.88469.9596.8 %5.0
รจจ.ระนอง 858,737.3825,062.8897.1 %5.08,294.19564.3293.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,421.33639.8073.6 %5.0366.67197.9546.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง5,352.115,147.003.8 %1.51,317.47420.7568.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,108.271,307.0058.0 %5.0651.93170.4473.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,035.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5434.12350.6919.2 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง32,270.5026,486.0017.9 %5.0875.61575.4334.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง14,745.2514,859.00-0.8 %0.0514.93740.30-43.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี21,853.059,280.0057.5 %5.0584.92151.8874.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง9,137.9215,854.76-73.5 %0.01,380.551,589.35-15.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,337.302,408.0027.8 %5.0746.99123.7183.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง3,360.291,703.0049.3 %5.0423.72107.0374.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,292,973 299,728 76.82 % 51,830 15,844 69.43 %