จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรีไม่ครบ2,166.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ38.49ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี13,552.867,704.7343.2 %5.02,518.291,050.3158.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,681.472,547.0055.2 %5.0302.97123.7759.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล4,446.141,174.0073.6 %5.0486.36112.1876.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง3,992.32814.0079.6 %5.0292.48112.1061.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,074.88895.0078.0 %5.0312.85113.2763.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,039.741,357.0066.4 %5.0276.44110.5760.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,819.68810.0078.8 %5.0137.1925.2181.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง3,892.13603.0084.5 %5.0400.40110.7872.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง6,842.66434.0093.7 %5.01,744.34106.7193.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ3,749.22585.0084.4 %5.0275.714.7698.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์3,823.52724.0081.1 %5.0260.805.0098.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี3,777.311,517.0059.8 %5.0909.71772.1415.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 83,953.892,988.0624.4 %5.01,440.18343.1876.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบ2,800.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานชลประทานที่ 10ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรีไม่ครบ868.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,409.704,077.80-69.2 %0.0554.87181.2767.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,644.644,609.00-26.5 %0.0795.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี39,291.655,924.0084.9 %5.014,972.39242.0598.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1115,265.8618,733.00-22.7 %0.05,331.983,544.4533.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีไม่ครบ3,467.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,555.97943.0063.1 %5.0434.320.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี4,453.023,716.9816.5 %5.0871.69345.0360.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี5,155.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,385.1150,561.10-3,550.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,596.425,008.00-9.0 %0.01,233.00370.5969.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีไม่ครบ2,977.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ122.61ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี21,049.3131,024.67-47.4 %0.03,629.01344.0590.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,614.981,775.0050.9 %5.0852.68384.8054.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,514.501,635.0053.5 %5.0814.65256.7268.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี7,349.316,215.1315.4 %5.01,461.17691.5452.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี4,061.504,633.86-14.1 %0.0738.590.00100.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี3,288.422,549.0022.5 %5.0719.57443.6738.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี15,283.5521,396.99-40.0 %0.01,887.00999.8947.0 %5.0
รจก.ลพบุรี 65,055.8053,269.7618.1 %5.01,052.37945.2110.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,797.791,206.0056.9 %5.0529.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,474.842,246.9635.3 %5.0757.60510.5332.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,287.521,014.0069.2 %5.0681.54258.8862.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี5,563.396,408.00-15.2 %0.01,194.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี6,721.217,303.00-8.7 %0.01,520.61973.3036.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 65,793.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5362.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี130,230.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,234.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 211,666.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5663.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี17,730.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5609.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี24,556.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5835.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี14,589.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5659.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง42,718.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5734.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล53,082.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5851.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 9,522.372,125.7877.7 %5.03,848.6370.8098.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี ไม่ครบ3,323.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ339.05ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,043.071,752.1642.4 %5.0624.49316.1849.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีไม่ครบ30,254.74ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,191.08ประเมินไม่ได้0.0
รวม 295,491 209,720 0.00 % 51,990 64,431 0.00 %