จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,615.85884.0066.2 %5.0434.3391.0279.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,022.366,932.00-129.4 %0.0548.40233.9657.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,260.672,266.0030.5 %5.0662.5036.7194.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี13,929.337,704.7344.7 %5.02,518.291,050.3158.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,839.292,547.0056.4 %5.0302.97125.6758.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล4,569.651,174.0074.3 %5.0486.36112.1876.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง4,103.22814.0080.2 %5.0292.48112.1061.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,188.07895.0078.6 %5.0312.85113.2763.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,151.961,357.0067.3 %5.0276.44110.5760.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,925.78810.0079.4 %5.0137.1925.2181.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,000.24603.0084.9 %5.0400.40110.7872.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง7,032.73434.0093.8 %5.01,744.34106.7193.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ3,853.36585.0084.8 %5.0275.714.7698.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์3,929.73724.0081.6 %5.0260.805.0098.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,206.164,092.482.7 %1.0384.9739.8589.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,651.525,832.40-59.7 %0.0612.99399.5334.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี3,882.241,517.0060.9 %5.0909.71772.1415.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 84,063.722,988.0626.5 %5.01,440.18343.1876.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,310.922,800.0015.4 %5.0700.55665.525.0 %2.5
สำนักงานชลประทานที่ 1035,672.6525,477.0028.6 %5.012,916.065,834.4554.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี3,018.34868.0071.2 %5.0646.20454.1129.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี3,882.504,843.00-24.7 %0.0909.71957.04-5.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,476.634,077.80-64.7 %0.0554.87181.2767.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,745.884,609.00-23.0 %0.0795.64755.865.0 %2.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี40,383.085,924.0085.3 %5.014,972.39242.0598.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี6,069.8417,466.85-187.8 %0.01,004.79232.6376.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1115,689.9118,733.00-19.4 %0.05,331.983,544.4533.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี3,852.743,467.0010.0 %5.0890.71846.175.0 %2.5
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,626.97943.0064.1 %5.0434.320.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,996.34921.0069.3 %5.0529.39142.1873.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี4,576.723,716.9818.8 %5.0871.69345.0360.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,385.111,156.7616.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,724.095,008.00-6.0 %0.01,233.00370.5969.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,510.692,977.0015.2 %5.0776.61122.6184.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี21,634.0131,024.67-43.4 %0.03,629.01344.0590.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี4,055.632,437.0039.9 %5.0985.79266.9572.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,715.391,775.0052.2 %5.0852.68384.8054.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,612.121,635.0054.7 %5.0814.65256.7268.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี7,553.466,215.1317.7 %5.01,461.17691.5452.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี6,025.774,633.8623.1 %5.0738.590.00100.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี16,038.1021,396.99-33.4 %0.01,886.04999.8947.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี3,379.762,549.0024.6 %5.0719.57443.6738.3 %5.0
รจก.ลพบุรี 66,862.9153,269.7620.3 %5.01,052.37945.2110.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,875.511,206.0058.1 %5.0529.41502.945.0 %2.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,571.362,246.9637.1 %5.0757.60510.5332.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,378.841,014.0070.0 %5.0681.54258.8862.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี5,717.936,408.00-12.1 %0.01,194.97472.3760.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี4,550.772,979.5234.5 %5.01,156.9343.0596.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี6,907.917,303.00-5.7 %0.01,520.61973.3036.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี6,875.826,689.982.7 %1.02,031.681,930.105.0 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 115,913.7420,118.00-26.4 %0.01,248.35981.5221.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 228,615.3914,639.6048.8 %5.03,232.10816.3374.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 65,954.455,793.512.7 %1.0362.99344.845.0 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี133,848.03130,230.522.7 %1.02,234.572,122.845.0 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 211,990.5811,666.512.7 %1.0663.40630.235.0 %2.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี18,222.8017,730.292.7 %1.0609.90579.415.0 %2.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี25,238.9724,556.842.7 %1.0835.60793.825.0 %2.5
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี14,994.4414,589.192.7 %1.0659.77626.785.0 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง43,905.2042,718.572.7 %1.0734.69700.734.6 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล54,556.6053,082.102.7 %1.0851.26566.8233.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 9,786.882,125.7878.3 %5.03,848.6370.8098.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี41,132.6217,285.0058.0 %5.02,549.742,422.255.0 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 4,079.473,323.0018.5 %5.0852.66339.0560.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,127.601,752.1644.0 %5.0624.49316.1849.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี22,898.1030,254.74-32.1 %0.03,637.098,191.08-125.2 %0.0
รวม 821,783 686,641 16.45 % 98,173 48,171 50.93 %