จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,363.073,316.701.4 %0.51,469.44502.4665.8 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 659,296.546,444.0089.1 %5.0234.74408.50-74.0 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา4,006.82636.9084.1 %5.0454.07175.4561.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา46,576.8216,018.9965.6 %5.0190.17329.90-73.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา25,884.998,458.0067.3 %5.01,707.52354.6279.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา5,980.9912,636.00-111.3 %0.01,460.27328.7077.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,178.532,241.5229.5 %5.0756.650.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1232,643.8142,495.42-30.2 %0.08,538.00377.1595.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 116,117.6030,182.72-87.3 %0.03,439.28965.9571.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,009.431,211.2575.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0270.1259.9377.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,481.251,122.0075.0 %5.0544.27106.0380.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด4,096.06738.0082.0 %5.0413.4770.5182.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,833.60367.0090.4 %5.0388.7469.4582.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ4,611.65539.0088.3 %5.0299.3246.5584.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ4,078.08535.0086.9 %5.0227.3733.2585.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,972.86501.0087.4 %5.0357.3855.1084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย4,228.74527.0087.5 %5.0460.0169.3584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,969.41707.0082.2 %5.0302.0357.0081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 15,832.351,964.0066.3 %5.0462.61181.4560.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0468.5586.4581.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,876.96655.0083.1 %5.0201.5778.8560.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,909.25561.0085.6 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,793.89287.0092.4 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,571.36289.0091.9 %5.0298.8076.0074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,973.181,075.0072.9 %5.0194.4932.3083.4 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 49,057.1516,696.25-84.3 %0.01,660.051,172.4529.4 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์17,200.5027,887.00-62.1 %0.01,923.96619.4067.8 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา21,101.1285,780.00-306.5 %0.02,058.45382.7581.4 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา9,294.8819,291.45-107.5 %0.01,422.85576.7359.5 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,925.476,211.39-222.6 %0.0882.62212.5075.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 99,529.579,706.72-1.9 %0.02,012.611,608.3920.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา7,058.7812,609.48-78.6 %0.01,912.581,717.6010.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา4,754.461,722.0063.8 %5.0832.74418.1649.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา7,915.904,509.8043.0 %5.01,783.512,212.55-24.1 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 126,100.934,705.8322.9 %5.01,545.11496.3767.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา6,185.604,480.9027.6 %5.0889.78445.5049.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1624,743.6254,520.00-120.3 %0.07,655.526,029.6521.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,712.101,221.0067.1 %5.01,291.52388.7869.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา3,908.612,904.0025.7 %5.0889.761,968.40-121.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,942.623,410.3931.0 %5.01,640.181,341.3618.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,288.644,209.2020.4 %5.01,881.01234.1287.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา13,814.6214,550.55-5.3 %0.01,585.27332.1579.0 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,047.394,686.50-15.8 %0.01,792.7244.7597.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ953.36ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,635.653,946.3630.0 %5.01,650.431,694.44-2.7 %0.0
ส.ป.ก. สงขลา3,957.602,775.1129.9 %5.0909.07637.1929.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 977,050.372,028.4097.4 %5.04,666.802,327.5950.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา35,658.7530,396.3414.8 %5.02,664.501,018.4061.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 12,423.3611,943.793.9 %1.54,443.963,401.1523.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา4,216.503,067.0027.3 %5.01,060.93336.0568.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,641.653,618.490.6 %0.51,139.921,518.42-33.2 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 813,900.5812,530.669.9 %4.54,197.545,467.25-30.2 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก37,464.7629,325.5721.7 %5.0470.47400.3114.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.065.2063.013.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)1,941.92546.2071.9 %5.072.6370.742.6 %1.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา4,060.191,085.0073.3 %5.0946.83212.0977.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,264.131,354.9458.5 %5.0737.66444.5639.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,739.013,860.50-3.2 %0.0927.82808.1512.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา18,243.1745,408.53-148.9 %0.01,415.881,235.0012.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา8,342.379,407.35-12.8 %0.02,258.94805.7564.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา4,364.611,626.0062.7 %5.0566.86368.9534.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา10,331.0412,180.71-17.9 %0.03,114.66262.8991.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา25,360.2216,060.0036.7 %5.03,143.841,248.8060.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,931.461,933.3950.8 %5.0927.79466.4549.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา10,006.593,985.1460.2 %5.03,399.90826.5075.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา5,830.692,983.0048.8 %5.01,213.03296.4075.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา5,262.6616,380.00-211.2 %0.0870.75131.3884.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา17,141.1612,784.8325.4 %5.0691.74473.3131.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา60,397.2420,763.0165.6 %5.0859.75585.9431.8 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา77,816.3526,522.7465.9 %5.01,396.201,458.41-4.5 %0.0
รจจ.สงขลา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสญ.สงขลา 40,208.1317,887.8455.5 %5.0877.55492.9243.8 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา51,914.8874,443.01-43.4 %0.01,147.99166.9485.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,725.988,720.5940.8 %5.01,843.57622.8566.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,875.541,087.0062.2 %5.0661.59145.6678.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา4,020.061,228.0069.5 %5.0984.84354.1564.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา42,943.5227,624.0135.7 %5.02,333.13484.5079.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,159.662,325.0044.1 %5.01,098.94584.8146.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา6,019.747,339.10-21.9 %0.01,479.26823.9644.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา5,584.263,332.8540.3 %5.01,212.89590.9251.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา6,517.665,284.5618.9 %5.01,868.371,017.0045.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,947.268,386.55-69.5 %0.01,308.141,323.34-1.2 %0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้5,716.6712,042.00-110.6 %0.01,792.73442.0075.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)30,221.694,453.0085.3 %5.064,780.08627.8099.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 140,379.5511,923.4470.5 %5.01,008.03540.5546.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 255,663.0112,207.1378.1 %5.01,233.25456.0063.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3109,946.689,820.7291.1 %5.01,686.11924.3045.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา10,398.599,507.008.6 %4.0447.19565.06-26.4 %0.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา16,980.3015,924.486.2 %3.0371.84453.24-21.9 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา47,307.036,614.6086.0 %5.0387.06277.8028.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ26,203.6824,768.005.5 %2.5731.771,114.70-52.3 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาไม่ครบ55,855.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร82,282.1452,766.0035.9 %5.0968.10895.077.5 %3.5
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาไม่ครบ33,829.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ33,247.5917,058.0048.7 %5.0770.24381.3950.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,949.021,551.5547.4 %5.01,394.78133.0090.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา18,677.2534,271.99-83.5 %0.02,255.734,494.75-99.3 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา10,415.6812,939.00-24.2 %0.02,755.741,760.3036.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา45,549.3625,437.7344.2 %5.01,015.97731.9728.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,834.691,059.0072.4 %5.01,172.75280.7876.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 4,230.433,068.5627.5 %5.0740.20599.9219.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,733.705,678.001.0 %0.51,793.70306.8582.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,377.795,656.21-29.2 %0.01,572.39623.0560.4 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,849.982,109.0026.0 %5.0413.0291.7577.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา3,058.24781.0074.5 %5.0623.56475.0023.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 946,938.8841,731.0011.1 %5.018,840.077,065.8062.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา19,183.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,262.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 1,660,721 1,156,939 30.34 % 227,748 82,495 63.78 %