จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,363.073,316.701.4 %0.51,469.44502.4665.8 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 659,296.546,444.0089.1 %5.0234.74408.50-74.0 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา4,006.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5454.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาไม่ครบ16,018.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ329.90ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา25,884.998,458.0067.3 %5.01,707.52354.6279.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1232,643.8142,495.42-30.2 %0.08,538.00377.1595.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 116,117.6034,215.20-112.3 %0.03,439.28965.9571.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,009.431,211.2575.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0270.1259.9377.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,481.251,122.0075.0 %5.0544.27106.0380.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด4,096.06738.0082.0 %5.0413.4770.5182.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,833.60367.0090.4 %5.0388.7469.4582.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ4,611.65539.0088.3 %5.0299.3246.5584.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ4,078.08535.0086.9 %5.0227.3733.2585.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,972.86501.0087.4 %5.0357.3855.1084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย4,228.74527.0087.5 %5.0460.0169.3584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,969.41707.0082.2 %5.0302.0357.0081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 15,832.351,964.0066.3 %5.0462.61181.4560.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0468.5586.4581.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,876.96655.0083.1 %5.0201.5778.8560.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,909.25561.0085.6 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,793.89287.0092.4 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,571.36289.0091.9 %5.0298.8076.0074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,973.181,075.0072.9 %5.0194.4932.3083.4 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 49,057.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,660.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์17,200.5027,887.00-62.1 %0.01,923.96619.4067.8 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดาไม่ครบ85,780.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ382.75ประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,925.476,211.39-222.6 %0.0882.62212.5075.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 99,529.579,706.72-1.9 %0.02,012.611,608.3920.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ418.16ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 126,089.984,705.8322.7 %5.01,545.11496.3767.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานชลประทานที่ 1624,743.6254,520.00-120.3 %0.07,655.526,029.6521.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9ไม่ครบ1,221.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ388.78ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาไม่ครบ2,904.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,968.40ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,942.623,410.3931.0 %5.01,640.181,341.3618.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,288.644,209.2020.4 %5.01,881.01234.1287.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา13,814.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,585.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. สงขลา3,957.602,775.1129.9 %5.0909.07637.1929.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 978,434.432,028.4097.4 %5.04,666.802,327.5950.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา4,215.863,067.0027.3 %5.01,060.93336.0568.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,641.653,618.490.6 %0.51,139.921,518.42-33.2 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 813,900.5812,530.669.9 %4.54,197.545,467.25-30.2 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก37,464.7629,325.5721.7 %5.0470.47400.3114.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)1,941.920.00100.0 %5.065.2063.013.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)1,941.92546.2071.9 %5.072.6370.742.6 %1.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา4,060.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5946.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา20.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5357.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,739.013,860.50-3.2 %0.0927.82808.1512.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลาไม่ครบ45,408.53ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลาไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา25,360.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,143.841,248.8060.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,931.461,933.3950.8 %5.0927.79466.4549.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา10,006.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,399.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา5,830.692,983.0048.8 %5.01,213.03296.4075.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา17,141.1612,784.8325.4 %5.0691.74414.3840.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา60,397.2420,763.0165.6 %5.0859.75585.9431.8 %5.0
เรือนจำกลางสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจจ.สงขลา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสญ.สงขลา ไม่ครบ17,887.84ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ492.92ประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,725.988,720.5940.8 %5.01,843.57622.8566.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาไม่ครบ1,087.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ145.66ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา42,943.5227,624.0135.7 %5.02,333.1328.5098.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ584.81ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลาไม่ครบ7,339.10ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ823.96ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา5,584.263,332.8540.3 %5.01,212.89590.9251.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา6,517.665,284.5618.9 %5.01,868.371,017.0045.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 255,663.0112,207.1378.1 %5.01,233.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3109,946.689,820.7291.1 %5.01,686.11924.3045.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา47,307.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5387.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาไม่ครบ55,855.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะไม่ครบ17,058.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ381.39ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,949.021,551.5547.4 %5.01,394.78133.0090.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาไม่ครบ34,271.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,494.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา45,549.3625,437.7344.2 %5.01,015.97731.9728.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,834.691,059.0072.4 %5.01,172.75280.7876.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ599.92ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,733.705,678.001.0 %0.51,793.70306.8582.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลาไม่ครบ5,656.21ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)ไม่ครบ2,109.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ91.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา3,058.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5623.56475.0023.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 946,938.8841,731.0011.1 %5.018,840.077,065.8062.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา19,183.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,262.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 840,238 454,110 0.00 % 97,516 42,411 0.00 %