จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,939.82934.0051.9 %5.0392.65174.8055.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล30,261.8611,617.0061.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล3,061.404,528.80-47.9 %0.0544.78276.4549.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,038.971,124.0063.0 %5.0506.7552.5889.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล9,181.887,018.8223.6 %5.01,818.85864.5052.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,650.20143.0096.9 %5.0234.7457.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,686.25519.0085.9 %5.0167.7874.1055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,735.67536.0085.7 %5.0258.6495.0063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,126.05465.0088.7 %5.0160.7376.0052.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,796.99582.0084.7 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า3,719.89691.0081.4 %5.0355.6576.0078.6 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,845.929,156.4822.7 %5.0859.76323.0062.4 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,398.055,538.00-25.9 %0.0510.07153.9069.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,483.281,493.0057.1 %5.0734.94519.6529.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,775.431,139.7058.9 %5.0430.69475.00-10.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,958.932,322.0053.2 %5.01,324.44798.0039.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,073.481,519.0050.6 %5.0563.80107.3581.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล3,050.831,044.0065.8 %5.0544.78592.80-8.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,658.301,719.0035.3 %5.0830.501,217.95-46.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,244.783,884.008.5 %4.0922.52381.9058.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,292.262,014.0053.1 %5.01,001.17433.2056.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,200.521,483.0053.7 %5.0620.85529.1514.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,577.219,545.54-108.5 %0.0960.26255.5573.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,494.992,515.0028.0 %5.0677.89398.0541.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,177.67878.7159.6 %5.045.0466.50-47.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,242.87778.0076.0 %5.0639.8670.3789.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,939.921,068.5063.7 %5.0506.75241.8452.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล4,095.753,343.2118.4 %5.0753.96234.6568.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,172.311,802.10-53.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,429.622,328.0047.4 %5.01,058.21330.4568.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,295.541,540.0053.3 %5.0658.88307.9853.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล4,700.928,427.46-79.3 %0.01,115.2691.1191.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล11,027.951,002.0090.9 %5.0582.81256.5056.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,727.972,622.0029.7 %5.0830.02568.8331.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,256.321,763.0045.9 %5.0601.83498.6417.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล4,324.071,320.0069.5 %5.0757.17374.4850.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,886.691,690.0041.5 %5.0468.7234.9392.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล9,184.878,975.002.3 %1.0370.34329.5611.0 %5.0
รจจ.สตูล 30,938.3431,813.00-2.8 %0.0603.98607.04-0.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,661.39517.0080.6 %5.0354.62161.5054.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,667.222,072.0043.5 %5.0791.99643.0818.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,469.471,249.0049.4 %5.0525.77217.5558.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,283.564,313.68-0.7 %0.0715.93354.3550.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,302.072,401.0044.2 %5.0582.812.8599.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,400.344,394.0018.6 %5.0770.65487.8536.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล6,549.658,472.12-29.4 %0.01,276.68595.6553.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,209.002,775.0234.1 %5.0280.96408.23-45.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล23,884.8518,267.9023.5 %5.0643.791,078.25-67.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู34,578.9415,776.0054.4 %5.0577.04411.7028.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,995.1514,019.37-40.3 %0.01,288.801,105.3014.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,299.881,543.2053.2 %5.0639.8694.8685.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,764.80609.0078.0 %5.0354.62222.3037.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล33,619.789,752.1471.0 %5.02,486.512,948.15-18.6 %0.0
รวม 359,168 225,242 37.29 % 36,173 22,555 37.65 %