จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล29,935.2911,617.0061.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,006.181,124.0062.6 %5.0506.7552.5889.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล9,082.797,018.8222.7 %5.01,818.85864.5052.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,600.02143.0096.9 %5.0234.7457.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,646.47519.0085.8 %5.0167.7874.1055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,695.36536.0085.5 %5.0258.6495.0063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,756.01582.0084.5 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า3,679.74691.0081.2 %5.0355.6576.0078.6 %5.0
ด่านศุลกากรสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรวังประจันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,445.691,493.0056.7 %5.0734.94519.6529.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,905.422,322.0052.7 %5.01,324.44798.0039.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,040.311,519.0050.0 %5.0563.80107.3581.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล3,017.911,044.0065.4 %5.0544.78592.80-8.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,629.611,719.0034.6 %5.0830.501,217.95-46.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,165.981,483.0053.2 %5.0620.85529.1514.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,527.819,545.54-110.8 %0.0960.26255.5573.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูลไม่ครบ778.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ70.37ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,908.201,068.5063.3 %5.0506.75241.8452.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดสตูลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,172.311,802.10-53.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูลไม่ครบ1,540.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ307.98ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล4,650.198,427.46-81.2 %0.01,115.2691.1191.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,908.941,002.0090.8 %5.0582.81256.5056.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,687.742,622.0028.9 %5.0830.02568.8331.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,221.181,763.0045.3 %5.0601.83498.6417.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล4,277.411,320.0069.1 %5.0757.17374.4850.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,855.541,690.0040.8 %5.0468.7234.9392.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล9,085.758,975.001.2 %0.5370.34329.5611.0 %5.0
รจจ.สตูล ไม่ครบ31,813.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ607.04ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,632.67517.0080.4 %5.0354.62161.5054.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,627.642,072.0042.9 %5.0791.99643.0818.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,442.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5525.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,255.642,401.0043.6 %5.0582.810.00100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลไม่ครบ8,472.12ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ595.65ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,163.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5280.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู34,205.7915,776.0053.9 %5.0577.04411.7028.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,264.271,543.2052.7 %5.0639.8694.8685.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,734.97609.0077.7 %5.0354.62222.3037.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล33,256.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,486.512,948.15-18.6 %0.0
รวม 178,451 91,143 0.00 % 20,827 13,995 0.00 %