จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา4,066.84181.0095.5 %5.0501.65228.7554.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,044.04416.7360.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา23,446.305,043.8078.5 %5.0381.67230.0739.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)58,601.3411,189.5080.9 %5.0985.44636.2335.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,896.411,308.0054.8 %5.0293.52229.8921.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,463.79100.0097.1 %5.0470.3593.6180.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา24,285.4215,470.0036.3 %5.01,890.86615.9067.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,708.31463.0087.5 %5.0172.9299.7542.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,667.74479.0086.9 %5.0182.3372.2060.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,664.60255.0093.0 %5.0245.06119.7051.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,658.69526.0085.6 %5.0258.15103.5559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,630.64289.0092.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,919.99467.0088.1 %5.0300.3470.3076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.6359.8587.6 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง12,236.798,525.7030.3 %5.0998.36409.2559.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,118.502,242.5028.1 %5.0591.12440.8025.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0400.74189.0552.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,995.671,847.0063.0 %5.01,376.05986.0428.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,396.471,494.0056.0 %5.0640.18115.4182.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,952.931,291.0056.3 %5.0558.70565.79-1.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา7,930.043,761.0052.6 %5.01,204.10114.0090.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา7,735.966,712.0013.2 %5.01,464.32277.9881.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,871.78665.1886.3 %5.01,281.311,106.7513.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,127.891,986.5036.5 %5.0634.76179.4071.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา14,648.5813,426.038.3 %4.01,376.39352.6074.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา3,992.412,697.0032.4 %5.0977.05462.2752.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,576.31809.0068.6 %5.0463.6235.0792.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,675.86499.0081.4 %5.0501.65390.2222.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,920.712,957.0024.6 %5.0939.02656.3030.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา9,618.3842,119.60-337.9 %0.01,892.201,365.1427.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา10,473.164,923.5353.0 %5.02,137.03715.7066.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,652.711,752.0052.0 %5.0668.97348.7847.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา10,819.345,339.3050.7 %5.01,189.1399.1291.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา11,293.871,236.0089.1 %5.0672.79381.1643.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา4,388.393,995.758.9 %4.0920.00259.4471.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา5,250.092,349.0055.3 %5.0767.92284.6362.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,794.082,728.3052.9 %5.0958.03190.9580.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา3,160.072,729.1013.6 %5.0520.67111.7278.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา10,772.023,247.0069.9 %5.0989.23726.3526.6 %5.0
รจก.ยะลา 44,140.9347,998.14-8.7 %0.01,027.13590.3042.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา4,594.543,889.0015.4 %5.0653.78290.0055.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,858.482,812.0027.1 %5.0656.95299.1754.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,980.181,773.0040.5 %5.0459.23267.9041.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,204.444,441.59-5.6 %0.0996.07602.3039.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา4,246.421,256.0070.4 %5.01,091.15123.2688.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา12,368.9210,004.6419.1 %5.01,021.431,450.18-42.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา22,628.395,735.9774.7 %5.0443.2716.6496.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต314,925.585,144.2765.5 %5.01,861.82610.8567.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 171,091.2917,205.1075.8 %5.0994.17489.3050.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 226,979.9710,628.1660.6 %5.01,130.01326.4571.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 292,930.033,654.6596.1 %5.0548.29473.4013.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา63,360.2361,130.003.5 %1.51,270.961,197.005.8 %2.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา27,932.0734,026.00-21.8 %0.0648.50182.1671.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา20,945.6914,944.0028.7 %5.0613.47249.3859.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน24,065.5817,628.0026.8 %5.0649.551,278.70-96.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง31,038.7220,406.0034.3 %5.0937.52275.5070.6 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา11,343.8713,005.00-14.6 %0.02,901.452,828.202.5 %1.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา53,209.3037,286.5129.9 %5.0956.86694.2927.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 4,295.823,467.0019.3 %5.0843.94691.6018.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,139.17165.0092.3 %5.0205.91235.11-14.2 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา83,188.8618,145.0078.2 %5.021,480.7814,111.2434.3 %5.0
รวม 918,881 489,849 46.69 % 72,725 41,023 43.59 %