จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา4,038.09181.0095.5 %5.0501.65228.7554.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา23,280.605,043.8078.3 %5.0381.67230.0739.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)58,187.2011,189.5080.8 %5.0985.44636.2335.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,875.941,308.0054.5 %5.0293.52229.8921.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,439.320.00100.0 %5.0470.3547.6989.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา24,113.8015,470.0035.8 %5.01,890.86615.9067.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,682.10463.0087.4 %5.0172.9299.7542.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,641.82479.0086.8 %5.0182.3372.2060.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,638.70255.0093.0 %5.0245.06119.7051.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,632.83526.0085.5 %5.0258.15103.5559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,604.98289.0092.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,892.29467.0088.0 %5.0300.3470.3076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.630.9599.8 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง12,150.328,525.7029.8 %5.0998.36409.2559.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,096.462,242.5027.6 %5.0591.12440.8025.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0400.74189.0552.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,960.371,847.0062.8 %5.01,376.05986.0428.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,372.471,494.0055.7 %5.0640.18115.4182.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,916.691,291.0055.7 %5.0558.70565.79-1.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา7,873.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,204.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา7,681.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,464.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,837.35665.1886.2 %5.01,281.311,106.7513.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,105.781,986.5036.0 %5.0634.76179.4071.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา3,964.192,697.0032.0 %5.0977.05462.2752.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,558.10809.0068.4 %5.0463.6235.0792.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,656.95499.0081.2 %5.0501.65390.2222.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาไม่ครบ2,957.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ656.30ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดยะลา9,550.4142,119.60-341.0 %0.01,892.201,365.1427.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,626.901,752.0051.7 %5.0668.97348.7847.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา11,214.051,236.0089.0 %5.0672.79381.1643.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา4,357.3716,717.82-283.7 %0.0920.00259.4471.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา5,212.992,349.0054.9 %5.0767.92284.6362.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,753.132,728.3052.6 %5.0958.03190.9580.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา10,695.893,247.0069.6 %5.0989.23726.3526.6 %5.0
รจก.ยะลา 43,828.9847,998.14-9.5 %0.01,027.13590.3042.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา4,562.073,889.0014.8 %5.0653.78290.0055.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,831.222,812.0026.6 %5.0656.95299.1754.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,959.121,773.0040.1 %5.0459.23267.9041.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,174.724,441.59-6.4 %0.0996.07602.3039.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาไม่ครบ1,256.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ123.26ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา12,281.5110,004.6418.5 %5.01,021.431,450.18-42.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา22,437.254,106.8381.7 %5.0443.2716.6496.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 170,588.8817,205.1075.6 %5.0994.17489.3050.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 226,789.3010,628.1660.3 %5.01,130.01326.4571.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต314,820.105,144.2765.3 %5.01,861.82610.8567.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา62,912.4561,130.002.8 %1.01,270.961,197.005.8 %2.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลาไม่ครบ2.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.90ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน23,895.5117,628.0026.2 %5.0649.551,278.70-96.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง30,819.3720,406.0033.8 %5.0937.52275.5070.6 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา11,263.7013,005.00-15.5 %0.02,901.452,828.202.5 %1.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา52,833.2637,286.5129.4 %5.0956.86694.2927.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 4,265.463,467.0018.7 %5.0843.94691.6018.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,124.05165.0092.2 %5.0205.91235.11-14.2 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา82,600.9518,145.0078.0 %5.021,480.7814,111.2434.3 %5.0
รวม 705,606 407,113 0.00 % 59,948 37,146 0.00 %