จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,690.761,262.0053.1 %5.0462.22438.995.0 %2.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส13,463.0619,481.80-44.7 %0.076.90155.95-102.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส16,754.048,681.0048.2 %5.0101.7015.3184.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส3,193.281,897.0040.6 %5.0388.4549.1287.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส11,806.509,114.0022.8 %5.02,934.301,180.2559.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,611.21827.0077.1 %5.0205.6545.5477.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,699.3165.0098.2 %5.0181.4877.1357.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,931.8813.0099.7 %5.0160.3870.4256.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ4,274.40349.0091.8 %5.0201.2235.0882.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,795.44350.0090.8 %5.0275.6393.2766.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,616.05492.0086.4 %5.0329.2492.7171.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,943.38414.0089.5 %5.0362.7693.5374.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,712.5856.0098.5 %5.0433.7541.2190.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,489.48895.0080.1 %5.0406.6366.0483.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,850.31425.0089.0 %5.0252.0071.8571.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ1,035.9413.0098.7 %5.0222.4993.4558.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,513.26321.0090.9 %5.0187.7093.3950.2 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,901.8924,071.71-143.1 %0.01,063.64394.8562.9 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ12,043.4113,175.80-9.4 %0.0739.10279.2962.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส11,436.725,211.0054.4 %5.0728.45470.2535.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,882.011.00100.0 %5.0390.27268.8531.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,591.15569.0078.0 %5.0402.7452.4387.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,705.42783.0071.1 %5.0500.83359.0028.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,877.14866.4069.9 %5.0519.22126.0375.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,406.531,012.0070.3 %5.0747.46391.9047.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส8,634.021,008.5088.3 %5.0705.17625.6511.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส4,121.171,920.0053.4 %5.01,032.701,365.81-32.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,299.783,176.72-38.1 %0.0534.30785.16-47.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,270.062,485.0041.8 %5.01,089.76616.6543.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,558.501,091.1069.3 %5.0766.48203.3073.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส9,770.3510,100.00-3.4 %0.01,298.9355.9795.7 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส95,036.78118,513.91-24.7 %0.0644.29247.4061.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,467.441,672.0051.8 %5.0728.45682.826.3 %3.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส11,697.335,074.0056.6 %5.071.9271.231.0 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,173.151,272.0059.9 %5.0728.4535.3495.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,942.04745.0074.7 %5.0519.27250.5351.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส25,839.762,838.4089.0 %5.09,761.05406.2895.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส15,041.6426,591.00-76.8 %0.03,504.784,111.01-17.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,325.594,610.0013.4 %5.01,508.102,248.33-49.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส5,160.691,608.0068.8 %5.0785.51179.5177.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส6,605.167,129.00-7.9 %0.01,802.32222.3687.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,992.55888.0088.9 %5.0728.45865.45-18.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,859.874,022.00-4.2 %0.0880.58285.0067.6 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส4,143.182,348.0043.3 %5.0842.54174.5679.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,799.212,694.0043.9 %5.01,279.91434.8766.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,969.642,453.0017.4 %5.0519.2772.1486.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส13,862.056,684.0051.8 %5.0601.71472.3421.5 %5.0
รจจ.นราธิวาส 48,415.8731,687.7534.6 %5.0825.57323.4860.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,415.564,226.00-23.7 %0.0614.35309.0849.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,190.294,003.004.5 %2.01,032.70587.1043.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,993.201,998.0033.2 %5.0576.32317.3044.9 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส6,152.554,744.9922.9 %5.01,260.87532.9557.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,576.102,873.0037.2 %5.01,203.85420.9465.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส5,047.624,850.303.9 %1.5899.59507.5043.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 195,943.9213,787.1385.6 %5.01,200.491,097.398.6 %4.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 297,579.1211,433.1888.3 %5.01,845.411,609.3012.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3ไม่ครบ6,516.89ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ789.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)67,319.708,601.6487.2 %5.02,567.16179.9293.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,290.813,850.00-198.3 %0.0280.65383.80-36.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส28,440.0313,170.0053.7 %5.0776.27961.15-23.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก74,079.2519,393.0073.8 %5.0855.97662.8522.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส11,368.3615,016.00-32.1 %0.01,935.373,140.25-62.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,601.582,026.4543.7 %5.0785.50620.1121.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,664.89579.3778.3 %5.0443.22251.3143.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส49,594.1519,471.0060.7 %5.06,072.2211,020.00-81.5 %0.0
รวม 890,468 460,980 48.23 % 65,784 42,392 35.56 %