จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,671.751,262.0052.8 %5.0462.22438.995.0 %2.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส13,367.9219,481.80-45.7 %0.076.90155.95-102.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส16,635.648,681.0047.8 %5.0101.7026.4574.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส3,170.711,897.0040.2 %5.0388.4549.1287.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส11,723.079,114.0022.3 %5.02,934.301,180.2559.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,585.68827.0076.9 %5.0205.6545.5477.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,673.1765.0098.2 %5.0181.4877.1357.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,904.090.00100.0 %5.0160.3870.4256.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ4,244.19349.0091.8 %5.0201.2235.0882.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,768.62350.0090.7 %5.0275.6393.2766.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,590.49492.0086.3 %5.0329.2492.7171.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,915.52414.0089.4 %5.0362.7693.5374.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,686.3556.0098.5 %5.0433.7541.2190.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,457.75895.0079.9 %5.0406.6366.0483.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,823.10425.0088.9 %5.0252.0071.8571.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ1,028.6213.0098.7 %5.0222.4993.4558.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,488.43321.0090.8 %5.0187.7093.3950.2 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,831.9124,071.71-144.8 %0.01,063.64394.8562.9 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ11,958.3013,175.80-10.2 %0.0739.10279.2962.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส11,355.905,211.0054.1 %5.0728.45470.2535.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,861.641.00100.0 %5.0390.27268.8531.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,572.84569.0077.9 %5.0402.7452.4387.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,686.30783.0070.9 %5.0500.83359.0028.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,856.80866.4069.7 %5.0519.22126.0375.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,382.461,012.0070.1 %5.0747.46391.9047.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส8,573.001,008.5088.2 %5.0705.17625.6511.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส4,092.051,920.0053.1 %5.01,032.701,437.70-39.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,283.533,176.72-39.1 %0.0534.30785.16-47.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,239.882,485.0041.4 %5.01,089.76616.6543.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,533.361,091.1069.1 %5.0766.48203.3073.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส9,701.3110,100.00-4.1 %0.01,298.9355.9795.7 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส94,365.14118,513.91-25.6 %0.0644.29194.4269.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,442.941,672.0051.4 %5.0728.45682.826.3 %3.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส11,614.675,074.0056.3 %5.071.9271.231.0 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,921.24745.0074.5 %5.0519.27250.5351.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส25,657.142,838.4088.9 %5.09,761.05406.2895.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส14,935.3426,591.00-78.0 %0.03,504.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,287.954,610.0012.8 %5.01,508.102,248.33-49.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส5,124.221,608.0068.6 %5.0785.51179.5177.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส6,558.487,129.00-8.7 %0.01,802.32222.3687.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,936.06888.0088.8 %5.0728.45865.45-18.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,832.594,022.00-4.9 %0.0880.58285.0067.6 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส4,113.902,348.0042.9 %5.0842.54174.5679.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,765.292,694.0043.5 %5.01,279.91434.8766.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,948.662,453.0016.8 %5.0519.2772.1486.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส13,764.086,684.0051.4 %5.0601.71472.3421.5 %5.0
รจจ.นราธิวาส 48,073.7031,687.7534.1 %5.0825.57323.4860.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,391.424,226.00-24.6 %0.0614.35309.0849.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,127.834,003.003.0 %1.51,032.70587.1043.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,972.041,998.0032.8 %5.0576.32317.3044.9 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส6,109.064,744.9922.3 %5.01,260.87532.9557.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,543.762,873.0036.8 %5.01,203.85420.9465.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส5,011.954,850.303.2 %1.5899.59507.5043.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3ไม่ครบ6,516.89ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ789.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)66,843.948,601.6487.1 %5.02,567.16179.9293.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 195,265.8713,787.1385.5 %5.01,200.491,097.398.6 %4.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 296,889.5111,433.1888.2 %5.01,845.411,609.3012.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,281.693,850.00-200.4 %0.0280.65383.80-36.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส28,239.0413,170.0053.4 %5.0776.27113.9085.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ662.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส34,702.1915,016.0056.7 %5.011,632.353,140.2573.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,576.132,026.4543.3 %5.0785.50620.1121.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,646.05579.3778.1 %5.0443.22251.3143.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส49,243.6619,471.0060.5 %5.06,072.2211,020.00-81.5 %0.0
รวม 826,946 440,302 46.76 % 70,391 36,766 47.77 %