จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,945.36641.0078.2 %5.0399.96260.9934.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 7,387.015,656.8023.4 %5.044.52175.37-293.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,446.033,579.00-3.9 %0.0383.01146.7361.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,488.202,501.0028.3 %5.0609.1335.3394.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ6,826.154,040.7640.8 %5.01,293.71899.3230.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ4,528.54823.0081.8 %5.0418.9762.4385.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ4,141.11556.0086.6 %5.0251.3154.8178.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย4,159.98548.0086.8 %5.0393.05104.8873.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา4,336.33681.0084.3 %5.0551.2755.5089.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด4,184.06736.0082.4 %5.0258.0858.0177.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง4,102.23362.0091.2 %5.0338.92102.3569.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล4,137.16415.0090.0 %5.0220.7653.5675.7 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ8,581.577,938.007.5 %3.5735.02225.1569.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ5,125.14628.9987.7 %5.0875.36748.7614.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ3,043.90806.5673.5 %5.0437.99363.2917.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ4,182.642,514.0039.9 %5.0932.41260.8072.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ2,898.561,428.0050.7 %5.0571.10610.34-6.9 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,846.931,036.0063.6 %5.0457.01356.9621.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ3,797.91457.0088.0 %5.0742.25252.7066.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,655.03457.0072.4 %5.0381.97289.7524.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,514.562,479.2745.1 %5.01,008.47670.0333.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,718.682,065.0044.5 %5.0685.2070.5989.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ15,298.206,831.5155.3 %5.01,182.39158.6986.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ4,891.401,825.0062.7 %5.0666.18701.41-5.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,596.63892.0075.2 %5.0666.18166.2575.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ3,203.18620.0080.6 %5.0495.04253.3448.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,632.453,500.003.6 %1.5647.17207.7267.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ16,280.008,373.0048.6 %5.05,020.85782.8084.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ9,510.25457.0095.2 %5.01,122.57782.8030.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ6,018.272,998.0050.2 %5.01,521.90681.1555.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ4,426.651,000.0077.4 %5.0685.20289.7557.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ11,623.95457.0096.1 %5.0552.0993.5383.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,606.922,504.0030.6 %5.0647.17489.4824.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ5,601.013,013.0046.2 %5.0856.34390.9354.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ7,364.781,291.0082.5 %5.0818.31254.1968.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,839.031,432.0049.6 %5.0457.0155.5387.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ11,970.082,266.0081.1 %5.0938.62593.7536.7 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 38,646.6536,318.016.0 %3.0748.13861.90-15.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ3,062.451,075.0064.9 %5.0437.99174.5160.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ4,185.172,740.5034.5 %5.0571.10403.7529.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ5,751.281,299.0077.4 %5.01,407.81129.7190.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,373.742,648.0021.5 %5.0647.17556.1114.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ4,386.231,429.6367.4 %5.0932.41700.8524.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,671.652,825.0023.1 %5.0685.20255.2662.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ150,253.0513,218.8991.2 %5.01,631.121,243.6523.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ7,931.942,903.0063.4 %5.0296.75328.70-10.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา63,989.201,000.0098.4 %5.0751.08289.7561.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ31,418.798,282.0073.6 %5.0612.83782.80-27.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ12,401.4117,935.00-44.6 %0.01,513.092,016.53-33.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ4,178.531,168.0072.0 %5.0609.13297.3551.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ2,960.30457.0084.6 %5.0399.96252.7036.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ17,447.8812,082.9930.7 %5.03,759.062,043.0045.7 %5.0
รวม 557,568 183,191 67.14 % 43,269 22,096 48.93 %