จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 6,987.715,656.8019.0 %5.044.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,259.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5383.01146.7361.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,299.642,501.0024.2 %5.0609.1335.3394.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย3,935.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5393.05104.8873.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ8,117.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5735.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ4,848.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5875.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,879.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5437.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ260.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,693.041,036.0061.5 %5.0457.01356.9621.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ3,592.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5742.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,565.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5381.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,270.532,479.2741.9 %5.01,008.47670.0333.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,517.672,065.0041.3 %5.0685.2070.5989.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ14,471.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,182.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ4,627.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5666.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,402.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5666.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ3,030.04620.0079.5 %5.0495.04253.3448.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,436.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5647.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ15,400.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,020.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ8,996.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,122.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ5,692.962,998.0047.3 %5.01,521.90681.1555.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ4,187.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5685.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ10,995.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5552.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,411.962,504.0026.6 %5.0647.17489.4824.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ5,298.253,013.0043.1 %5.0856.34390.9354.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ6,966.681,291.0081.5 %5.0818.31254.1968.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,685.571,432.0046.7 %5.0457.0155.5387.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ11,323.042,266.0080.0 %5.0938.62593.7536.7 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 36,557.6436,318.010.7 %0.5748.13861.90-15.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,896.911,075.0062.9 %5.0437.99174.5160.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,958.942,740.5030.8 %5.0571.10403.7529.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ5,440.401,299.0076.1 %5.01,407.81129.7190.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,191.382,648.0017.0 %5.0647.17556.1114.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ4,149.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5932.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ2,825.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ255.26ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ142,131.2713,218.8990.7 %5.01,631.121,243.6523.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ7,503.192,903.0061.3 %5.0296.75328.70-10.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา60,530.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5751.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ29,720.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5612.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,952.671,168.0070.5 %5.0609.13297.3551.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ2,608.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5323.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ16,504.7612,082.9926.8 %5.03,759.062,043.0045.7 %5.0
รวม 281,314 101,315 0.00 % 19,379 10,142 0.00 %