จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี3,219.90945.0070.7 %5.0268.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี3,612.353,945.10-9.2 %0.0401.84142.5064.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,261.501,482.0054.6 %5.0496.9685.3882.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,559.785,929.3221.6 %5.01,599.89480.5070.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,627.87934.0079.8 %5.0195.2441.8078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี3,959.541,045.0073.6 %5.0216.932,553.60-1,077.2 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี4,728.16526.0088.9 %5.0153.6650.3567.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,808.00785.0079.4 %5.0157.6143.9872.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,811.36249.0093.5 %5.0154.9666.5057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง3,847.42451.0088.3 %5.0145.6436.1075.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,055.782,291.0043.5 %5.0820.20598.1827.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,191.931,394.0056.3 %5.0477.94439.598.0 %4.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,743.041,120.0059.2 %5.0306.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,300.161,558.1563.8 %5.01,174.13921.3121.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,223.363,065.0027.4 %5.0877.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี15,224.3211,462.7424.7 %5.01,257.56106.3991.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ340.60ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี5,496.515,923.09-7.8 %0.01,067.422,236.61-109.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,115.554,586.0025.0 %5.01,428.74738.3248.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี7,076.468,690.10-22.8 %0.01,181.5387.1092.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี10,967.581,174.0089.3 %5.0367.82177.2551.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,682.212,754.8125.2 %5.0668.10646.463.2 %1.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,497.022,398.00-60.2 %0.0582.59553.515.0 %2.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ1,655.77ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ358.38ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี3,253.024,163.33-28.0 %0.0439.882.8599.4 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,341.762,090.0037.5 %5.0534.99191.8064.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี ไม่ครบ47,525.09ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,190.82ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,476.991,850.0046.8 %5.0534.99373.9830.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,878.211,219.0057.6 %5.0278.00106.3661.7 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี4,191.843,678.7312.2 %5.0706.13364.8948.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี3,507.072,817.9519.6 %5.0592.04221.0362.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ3,705.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ425.92ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี12,773.288,559.0233.0 %5.0751.45645.3214.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)31,109.495,020.4483.9 %5.07,759.02578.2492.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี50,654.7431,365.2038.1 %5.0861.79782.359.2 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 234,929.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5498.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี82,280.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5524.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี22,113.4221,712.001.8 %0.5445.231,954.73-339.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี12,794.8812,034.005.9 %2.51,013.89893.0311.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,165.632,330.0026.4 %5.0463.07487.14-5.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี4,883.84759.0084.5 %5.0306.80171.0244.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี37,981.348,675.4177.2 %5.02,227.844,424.58-98.6 %0.0
รวม 307,135 168,982 0.00 % 29,464 21,203 0.00 %