จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี3,309.35945.0071.4 %5.0268.77126.7252.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี3,712.703,945.10-6.3 %0.0401.84142.5064.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,352.101,482.0055.8 %5.0496.9685.3882.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,769.775,929.3223.7 %5.01,599.89480.5070.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,756.42934.0080.4 %5.0195.2441.8078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี4,069.521,045.0074.3 %5.0216.9395.0056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี4,859.50526.0089.2 %5.0153.6650.3567.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,913.78785.0079.9 %5.0157.6143.9872.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,917.23249.0093.6 %5.0154.9666.5057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง3,954.30451.0088.6 %5.0145.6436.1075.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,410.451,694.0050.3 %5.0539.17595.52-10.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,168.442,291.0045.0 %5.0820.20598.1827.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,280.591,394.0057.5 %5.0477.94439.598.0 %4.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,819.241,120.0060.3 %5.0306.80261.5714.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,419.611,558.1564.7 %5.0915.31921.31-0.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,639.584,264.01-160.1 %0.0317.83274.9513.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,340.683,065.6129.4 %5.0877.24674.0023.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี15,647.2211,462.7426.7 %5.01,257.56106.3991.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,629.822,097.0042.2 %5.0573.02567.151.0 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี3,023.15898.0070.3 %5.0496.9671.5985.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,922.621,291.0055.8 %5.0344.83340.601.2 %0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,721.512,968.0020.2 %5.0549.58163.5970.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี5,649.195,923.09-4.8 %0.01,067.422,236.61-109.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,285.434,586.0027.0 %5.01,428.74738.3248.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี4,437.992,228.0049.8 %5.0361.30261.2527.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี7,273.038,690.10-19.5 %0.01,181.5387.1092.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี11,272.241,174.0089.6 %5.0367.82177.2551.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,784.492,754.8127.2 %5.0668.10646.463.2 %1.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,538.612,398.00-55.9 %0.0582.59553.515.0 %2.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี4,813.621,655.7765.6 %5.0611.05358.3841.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี3,343.394,163.33-24.5 %0.0439.882.8599.4 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,434.592,090.0039.1 %5.0534.99191.8064.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 49,956.9947,525.094.9 %2.0654.251,190.82-82.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,075.571,281.0058.3 %5.0268.7776.0071.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,573.581,850.0048.2 %5.0534.99355.2833.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,958.161,219.0058.8 %5.0278.00106.3661.7 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี4,308.283,678.7314.6 %5.0706.13364.8948.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี3,604.492,817.9521.8 %5.0592.04221.0362.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี8,108.133,705.0054.3 %5.02,246.43425.9281.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)31,973.645,020.4484.3 %5.07,759.02578.2492.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี13,128.098,559.0234.8 %5.0751.45645.3214.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,873.062,491.0013.3 %5.0249.96366.31-46.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี84,566.5329,332.0165.3 %5.0524.831,643.58-213.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี22,727.6821,712.004.5 %2.0445.231,954.73-339.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี39,027.9417,056.0056.3 %5.0358.351,258.00-251.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี52,061.8131,365.2039.8 %5.0861.79782.359.2 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 235,899.8614,544.0059.5 %5.0498.62395.3720.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี10,845.8212,034.00-11.0 %0.01,013.89893.0311.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,253.572,330.0028.4 %5.0463.07487.14-5.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี5,019.50759.0084.9 %5.0306.80171.0244.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี39,036.388,675.4177.8 %5.02,227.974,424.58-98.6 %0.0
รวม 564,469 302,013 46.50 % 39,253 27,777 29.24 %