จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,597.03649.0075.0 %5.0145.60170.00-16.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท15,105.829,157.3039.4 %5.0127.5636.6471.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,290.402,340.0028.9 %5.0563.42215.1561.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,246.462,370.0027.0 %5.0544.400.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท11,001.9910,250.006.8 %3.02,503.02558.1877.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์4,026.50632.0084.3 %5.0187.0062.5266.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,931.32808.0083.6 %5.0190.8750.0073.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์4,135.36476.0088.5 %5.0172.73134.1822.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี5,298.48730.0086.2 %5.0259.310.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา4,094.71896.0078.1 %5.0318.0153.0883.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,460.8495.0093.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,313.073,440.0020.2 %5.0811.88597.5926.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,521.80529.0079.0 %5.0335.64206.5638.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท4,019.502,046.0049.1 %5.0829.64323.2261.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,867.205,100.83-31.9 %0.0787.92214.5672.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1252,034.5726,634.2048.8 %5.018,873.774,275.0077.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท3,121.472,181.0030.1 %5.0506.34467.407.7 %3.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,505.824,729.0014.1 %5.01,438.151,301.069.5 %4.5
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท32,679.4416,967.3648.1 %5.01,526.88273.1582.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท6,021.114,243.3729.5 %5.01,294.7176.1194.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,274.205,011.50-120.4 %0.0450.82680.67-51.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท5,184.043,531.0031.9 %5.01,207.35935.7522.5 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบ2,550.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ205.58ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 73,928.352,669.8532.0 %5.01,397.292,716.81-94.4 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,667.062,104.2854.9 %5.0886.69241.9772.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท4,183.84576.0086.2 %5.0867.59305.3364.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,486.781,621.0053.5 %5.0620.4797.3684.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท78,402.391,109.0098.6 %5.04,557.37326.4592.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,817.664,009.00-5.0 %0.0734.56336.2954.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,723.986,131.00-7.1 %0.01,209.96383.0968.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท14,775.953,000.0079.7 %5.01,723.40885.0148.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท5,404.549,932.15-83.8 %0.01,152.91147.2587.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท11,999.163,401.0071.7 %5.0639.48478.8025.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,681.453,439.2026.5 %5.0696.50421.2739.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,706.104,918.00-4.5 %0.01,057.81544.9748.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,620.562,963.0018.2 %5.01,212.03298.7175.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท3,133.853,295.00-5.1 %0.0487.3635.2592.8 %5.0
สพ.ชัยนาท11,750.151,030.0091.2 %5.0563.42277.1450.8 %5.0
รจจ.ชัยนาท 36,724.3510,891.0070.3 %5.0601.76918.90-52.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท3,171.503,196.00-0.8 %0.0430.31136.6468.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,433.492,772.0019.3 %5.0629.94298.4352.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท3,003.892,035.0032.3 %5.0449.32232.7648.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท6,319.602,167.5065.7 %5.0829.64212.6274.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,371.971,793.0046.8 %5.0601.45123.3079.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท3,192.821,907.0740.3 %5.0783.77249.9368.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท388,384.698,261.3497.9 %5.01,256.00564.6455.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท5,144.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5291.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท79,164.1696,401.00-21.8 %0.01,294.55495.1261.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท180,675.8629,801.0083.5 %5.03,348.32873.3073.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม89,796.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5535.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท9,071.701,311.0085.5 %5.01,394.721,389.990.3 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,585.10892.9075.1 %5.0575.37570.810.8 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท4,827.341,407.0070.9 %5.0315.51562.62-78.3 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท52,536.2512,612.9376.0 %5.02,649.043,204.49-21.0 %0.0
รวม 1,122,476 328,464 70.74 % 66,042 27,962 57.66 %