จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทไม่ครบ649.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท14,698.939,157.3037.7 %5.052.2336.6429.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,201.772,340.0026.9 %5.0563.42215.1561.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,159.012,370.0025.0 %5.0544.400.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท10,705.6410,250.004.3 %2.02,503.02558.1877.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,918.04632.0083.9 %5.0187.0062.5266.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,798.49808.0083.2 %5.0190.8750.0073.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์4,023.97476.0088.2 %5.0172.73134.1822.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี5,155.76730.0085.8 %5.0259.310.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา3,984.41896.0077.5 %5.0318.0153.0883.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,421.4995.0093.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,196.893,440.0018.0 %5.0811.88597.5926.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,453.87529.0078.4 %5.0335.64206.5638.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท3,911.232,046.0047.7 %5.0829.64323.2261.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,763.045,100.83-35.6 %0.0785.05214.5672.7 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1278,897.1726,634.2066.2 %5.018,873.774,275.0077.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท3,037.392,181.0028.2 %5.0506.34467.407.7 %3.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,357.514,729.0011.7 %5.01,438.151,301.069.5 %4.5
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท31,799.1816,967.3646.6 %5.01,526.88273.1582.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาทไม่ครบ4,243.37ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,212.945,011.50-126.5 %0.0450.82680.67-51.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท5,044.403,531.0030.0 %5.01,207.35935.7522.5 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบ2,550.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ205.58ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 73,822.542,669.8530.2 %5.01,397.292,716.81-94.4 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,541.352,104.2853.7 %5.0886.69241.9772.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท4,071.14576.0085.9 %5.0867.59305.3364.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,392.861,621.0052.2 %5.0620.4797.3684.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท76,290.541,109.0098.5 %5.04,557.37326.4592.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,714.834,009.00-7.9 %0.0734.56336.2954.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,569.796,131.00-10.1 %0.01,209.96383.0968.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท14,377.943,000.0079.1 %5.01,723.40760.0055.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท5,258.979,932.15-88.9 %0.01,152.910.00100.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาทไม่ครบ3,401.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,555.353,439.2024.5 %5.0696.50421.2739.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,579.334,918.00-7.4 %0.01,057.81544.9748.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทไม่ครบ2,963.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ298.71ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท3,049.433,295.00-8.1 %0.0487.3635.2592.8 %5.0
สพ.ชัยนาท11,433.641,030.0091.0 %5.0563.42277.1450.8 %5.0
รจจ.ชัยนาท ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ918.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท3,086.073,196.00-3.6 %0.0430.31136.6468.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,341.002,772.0017.0 %5.0629.94298.4352.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,922.982,035.0030.4 %5.0449.32232.7648.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท6,149.372,167.5064.8 %5.0829.64212.6274.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท3,106.811,907.0738.6 %5.0783.77249.9368.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท377,923.168,261.3497.8 %5.01,256.00564.6455.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท77,031.7996,401.00-25.1 %0.01,294.55495.1261.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท175,809.1729,801.0083.0 %5.03,348.32873.3073.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม87,377.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5535.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท8,827.341,311.0085.1 %5.01,394.721,389.990.3 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,488.54892.9074.4 %5.0575.37570.810.8 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท4,697.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5315.51296.825.9 %2.5
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท51,121.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,649.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 1,002,085 290,503 0.00 % 57,666 22,154 0.00 %