จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน2,783.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5203.5135.5882.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน58,400.6239,747.0031.9 %5.0103.60102.321.2 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน3,803.923,668.433.6 %1.5544.28163.8469.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน3,227.221,615.0050.0 %5.0658.400.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน15,223.219,513.0037.5 %5.03,092.45615.9680.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูนไม่ครบ1,982.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,753.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5213.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ14,579.64266.0098.2 %5.0223.4725.0788.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง4,362.39633.0085.5 %5.0193.4635.8281.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,961.83751.0081.0 %5.0276.9939.3585.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,876.64459.0090.6 %5.0510.660.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง4,645.85190.0095.9 %5.0180.9635.6280.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,638.64109.0097.7 %5.0394.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 24,829.834,166.8513.7 %5.0379.4117.9295.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน5,161.634,160.9119.4 %5.01,095.77699.4836.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูนไม่ครบ2,997.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ241.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,131.141,312.0068.2 %5.0658.38137.4379.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน3,473.56548.0084.2 %5.0366.85238.4235.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน3,960.762,447.0038.2 %5.0525.291,608.16-206.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,503.422,776.00-10.9 %0.0467.74439.166.1 %3.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,676.592,291.9351.0 %5.01,228.86846.2431.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,346.681,317.0069.7 %5.0943.65312.3066.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนไม่ครบ12,026.78ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ281.04ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,616.251,175.0067.5 %5.0515.77284.8644.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนไม่ครบ4,061.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ54.89ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,353.50587.0082.5 %5.0495.7269.3586.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูนไม่ครบ1,411.07ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ248.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,065.422,886.0029.0 %5.0615.10647.07-5.2 %0.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,603.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,323.961,963.13-48.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน5,538.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,228.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,360.091.00100.0 %5.0696.442.8599.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน13,485.4510,980.8218.6 %5.01,685.2771.9795.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,240.870.00100.0 %5.0696.41295.4557.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน1,540.152,896.46-88.1 %0.0848.57388.2354.2 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน5,592.713,490.0037.6 %5.01,190.85460.7561.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,631.012,220.8238.8 %5.0829.37331.9060.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน4,392.973,183.5027.5 %5.0658.40106.7183.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน10,986.653,603.0067.2 %5.0458.37190.0058.5 %5.0
รจจ.ลำพูน 59,465.3159,604.00-0.2 %0.01,064.61777.4827.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,996.7765.0097.8 %5.0468.24143.6469.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน4,918.503,267.0033.6 %5.0753.48199.5073.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน10,534.091,742.0083.5 %5.0601.36244.0559.4 %5.0
สปส.จ.ลำพูน6,066.626,668.00-9.9 %0.01,152.82347.4669.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,305.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5696.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน11,254.592,225.0080.2 %5.0772.50316.5759.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 161,673.8614,581.5776.4 %5.01,068.55576.3346.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 253,704.6312,951.9675.9 %5.01,440.64795.6144.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน4,345.563,747.0013.8 %5.0463.95406.8712.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน62,487.9260,568.703.1 %1.51,319.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนไม่ครบ12,451.38ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ763.07ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง17,023.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5589.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน10,602.5914,699.00-38.6 %0.01,419.6082.0194.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูนไม่ครบ660.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ212.59ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนไม่ครบ12,583.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,168.63ประเมินไม่ได้0.0
รวม 493,878 287,114 0.00 % 30,874 14,056 0.00 %