จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน2,772.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5203.5135.5882.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน58,188.2539,747.0031.7 %5.0103.60102.321.2 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน3,790.093,668.433.2 %1.5544.28163.8469.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน3,215.481,615.0049.8 %5.0658.400.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน15,039.989,513.0036.7 %5.03,092.45615.9680.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน5,240.431,982.0062.2 %5.0303.340.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,739.86531.0085.8 %5.0213.860.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ14,526.63266.0098.2 %5.0223.4725.0788.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง4,346.52633.0085.4 %5.0193.4635.8281.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,947.43751.0081.0 %5.0276.9939.3585.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,894.40459.0090.6 %5.0529.680.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง4,628.96190.0095.9 %5.0180.9635.6280.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,621.77109.0097.6 %5.0394.5188.0677.7 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 24,812.264,166.8513.4 %5.0379.4117.9295.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน5,142.864,160.9119.1 %5.01,095.77699.4836.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,895.342,997.0023.1 %5.0943.62241.2574.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,116.121,312.0068.1 %5.0658.38137.4379.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน3,460.92548.0084.2 %5.0366.85316.4513.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน3,946.362,447.0038.0 %5.0525.291,608.16-206.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,494.312,776.00-11.3 %0.0467.74439.166.1 %3.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,659.582,291.9350.8 %5.01,228.86846.2431.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,330.871,317.0069.6 %5.0943.65312.3066.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนไม่ครบ12,026.78ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ281.04ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,603.101,175.0067.4 %5.0515.77284.8644.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,893.994,061.00-114.4 %0.050.6654.89-8.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,341.31587.0082.4 %5.0495.7269.3586.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,886.221,411.0751.1 %5.0525.41248.7052.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,050.632,886.0028.8 %5.0615.10647.07-5.2 %0.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,582.633,286.0041.1 %5.01,323.961,963.13-48.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน5,518.661,874.0066.0 %5.01,228.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,346.373,076.0029.2 %5.0696.44256.5963.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน13,436.4110,980.8218.3 %5.01,685.2771.9795.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,225.451,814.0057.1 %5.0696.41295.4557.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน1,534.552,896.46-88.7 %0.0848.57388.2354.2 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน5,572.373,490.0037.4 %5.01,190.85460.7561.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,617.802,220.8238.6 %5.0829.37331.9060.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน4,377.003,183.5027.3 %5.0658.40106.7183.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน10,946.703,603.0067.1 %5.0458.37190.0058.5 %5.0
รจจ.ลำพูน 59,249.0759,604.00-0.6 %0.01,064.61777.4827.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,985.8765.0097.8 %5.0468.24143.6469.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน4,900.613,267.0033.3 %5.0753.48199.5073.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน10,495.781,742.0083.4 %5.0601.36244.0559.4 %5.0
สปส.จ.ลำพูน6,044.566,668.00-10.3 %0.01,152.82347.4669.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,293.752,267.9731.1 %5.0696.43308.7555.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน11,213.662,225.0080.2 %5.0772.50316.5759.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 161,449.5914,581.5776.3 %5.01,068.55576.3346.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 253,509.3412,951.9675.8 %5.01,440.64795.6144.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน4,329.753,747.0013.5 %5.0463.95406.8712.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน62,260.6960,568.702.7 %1.01,319.15569.8556.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน59,651.0612,451.3879.1 %5.0753.75763.07-1.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 29,661.0011,928.0059.8 %5.0612.41930.37-51.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง17,171.6315,712.008.5 %4.0592.49901.00-52.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน10,564.0414,699.00-39.1 %0.01,419.6082.0194.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 9,527.923,769.1860.4 %5.0753.48340.9054.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูนไม่ครบ660.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ212.59ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนไม่ครบ12,583.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,168.63ประเมินไม่ได้0.0
รวม 644,280 354,274 45.01 % 38,052 18,837 50.50 %