จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,616.13611.0076.6 %5.0607.450.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง19,285.5318,099.006.2 %3.071.75201.18-180.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง5,646.673,954.8030.0 %5.071.590.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง2,937.271,269.0056.8 %5.0740.56149.7279.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง3,230.171,355.0058.1 %5.0854.660.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง14,524.7812,095.0016.7 %5.03,535.911,103.9068.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง5,211.022,921.0043.9 %5.0495.3599.7579.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ4,820.39791.0083.6 %5.0335.0035.9289.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา4,427.39424.0090.4 %5.0273.0646.8082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,925.86381.0090.3 %5.0223.1453.5976.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,835.32454.0088.2 %5.0260.46120.8953.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,848.36596.0084.5 %5.0484.4566.6586.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,702.43329.0091.1 %5.0239.553.6098.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,798.10606.0084.0 %5.0440.5017.9195.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,784.51350.0090.8 %5.0240.7361.2774.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,774.86284.0092.5 %5.0449.9914.2496.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,850.67418.0089.1 %5.0478.7548.9389.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง7,035.097,023.180.2 %0.51,634.312,052.95-25.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง4,305.002,085.0051.6 %5.01,292.03675.7047.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,174.441,788.0043.7 %5.0835.64252.1469.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 212,850.2919,634.00-52.8 %0.05,207.363,806.1526.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,789.391,131.0059.5 %5.0683.51354.2148.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง5,921.282,454.0058.6 %5.01,577.25907.2542.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง5,451.571,156.0078.8 %5.01,786.44792.8055.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,853.971,829.8852.5 %5.01,101.87390.0064.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางไม่ครบ12,124.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ331.12ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานลำปางไม่ครบ126,090.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ53.55ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง4,366.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,311.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง3,966.085,359.24-35.1 %0.01,465.6157.0096.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง13,935.4411,503.0017.5 %5.05,879.952,805.1552.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,499.563,806.3915.4 %5.02,161.5536.0098.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง3,302.42675.0079.6 %5.0892.6972.2091.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,850.581,097.0061.5 %5.0702.53105.4585.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,218.05500.0084.5 %5.0930.72475.0049.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง6,163.6740,700.13-560.3 %0.01,672.351,452.7713.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง6,172.325,348.0013.4 %5.02,080.30589.1471.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,402.912,919.0014.2 %5.0911.71118.7587.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง6,020.3810,060.19-67.1 %0.01,408.19186.1386.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง20,835.3531,731.00-52.3 %0.02,249.161,103.0051.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง4,021.143,006.0025.2 %5.01,177.93351.2770.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง7,996.502,558.0068.0 %5.02,014.63429.8878.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,850.332,940.0023.6 %5.01,101.87251.2077.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง5,861.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,478.91620.5958.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง4,098.884,197.00-2.4 %0.0987.7742.4495.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง33,041.796,882.0079.2 %5.0682.91217.7568.1 %5.0
รจก.ลำปาง 57,233.8542,075.9726.5 %5.01,274.99613.3951.9 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 34,144.5532,075.956.1 %3.0998.16217.0278.3 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง6,452.796,096.005.5 %2.5512.87422.9517.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,782.96674.0075.8 %5.0328.4483.7274.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,508.902,320.0033.9 %5.0529.2362.9988.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง26,513.0913,359.0049.6 %5.01,858.38807.5056.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,726.511,394.0062.6 %5.0835.62300.9964.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง5,083.025,596.00-10.1 %0.01,132.81487.1057.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง4,600.112,769.0039.8 %5.01,253.99261.9379.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง4,926.064,028.0018.2 %5.01,082.85565.3247.8 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ3,908.187,245.00-85.4 %0.0758.7582.2589.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง53,628.094,835.5691.0 %5.01,635.58177.1989.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 133,255.8912,170.0063.4 %5.01,703.80903.8247.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 281,101.488,872.0089.1 %5.0682.50775.40-13.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 316,996.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,545.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง265.144,280.00-1,514.2 %0.0346.24190.0045.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปางไม่ครบ89,749.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,714.10ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง53,396.1257,399.00-7.5 %0.01,050.04654.5537.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง20,757.6913,881.0033.1 %5.0911.99784.2214.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา62,986.6418,096.0071.3 %5.0905.03520.1942.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน17,814.3622,393.61-25.7 %0.01,040.89586.8043.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง6,184.9714,531.00-134.9 %0.02,385.852,005.2516.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 3,992.933,191.0020.1 %5.01,120.88790.6929.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,867.931,666.0041.9 %5.0702.53227.3367.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง25,256.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.57,123.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 755,107 494,269 34.54 % 74,700 31,692 57.57 %